Besluit van Gedeputeerde Staten van de pronvincie Noord-Holland houdende regels omtrent uitvoeren subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020)

Geldend van 06-03-2020 t/m 08-10-2021

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de pronvincie Noord-Holland houdende regels omtrent uitvoeren subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat deze uitvoeringsregeling bijdraagt aan het door gemeenten doelmatig en

kansrijk aanvragen van een subsidie voor fysieke uitvoeringsprojecten in het kader van

klimaatadaptatie op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten

klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 in het kader van klimaatadaptatie;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  klimaatadaptatie: het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten;

 • b.

  fysiek uitvoeringsproject: een fysiek uitvoeringsproject in het kader van klimaatadaptatie, waarvoor door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland subsidie kan worden verstrekt op grond van de regeling Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020;

 • c.

  werkregio: een gemeente of samenwerkende gemeenten in Noord-Holland in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De werkregio’s in de provincie Noord-Holland zijn weergegeven op de kaart die als bijlage bij deze uitvoeringsregeling is opgenomen.

Artikel 2

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan Noord-Hollandse gemeenten.

Artikel 4

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van een aanvraag om subsidie voor een fysiek uitvoeringsproject.

 • 2.

  Subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt indien de aanvraag is afgestemd binnen de werkregio en aantoonbaar is bevestigd dat de andere gemeenten binnen de werkregio bekend zijn met de aanvraag.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing indien de werkregio uit één gemeente bestaat.

Artikel 5

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een beschrijving van de verwachte bijdrage van het onderzoek aan een fysiek uitvoeringsproject.

Artikel 6

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 7.

 • 2. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 8

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Uit elke werkregio wordt één aanvraag behandeld.

 • 3. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 4. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 5. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag is ontvangen buiten de periode, bedoeld in artikel 7;

  • b.

   de aanvraag niet is afgestemd binnen de werkregio en niet aantoonbaar is bevestigd dat de andere gemeenten binnen de werkregio bekend zijn met de aanvraag;

  • c.

   de activiteit financieel niet haalbaar is;

  • d.

   de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

  • e.

   de aanvrager reeds een aanvraag op grond van deze regeling heeft ingediend.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien de werkregio uit één gemeente bestaat.

Artikel 10

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor onderzoekskosten die noodzakelijk zijn om te komen tot een uitvoeringsproject klimaatadaptatie.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor:

  • a.

   apparaatskosten van de aanvrager;

  • b.

   facilitaire kosten;

  • c.

   communicatiekosten.

Artikel 11

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

Ondertekening

Haarlem, 25 februari 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Bijlage

foto