Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2020

Geldend van 06-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2020

Zaaknummer:Z20-009379

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2020

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De gemeenteraad draagt zijn bevoegdheid over aan de ingestelde werkgeverscommissie om te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107, tweede lid en artikel 107e, tweede lid, Gemeentewet).

 • 2.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit vier leden uit de raad.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De leden van de commissie kiezen uit hun midden de voorzitter.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

  • e.

   het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De voorzitter van de gemeenteraad wordt uitgenodigd om in de vergaderingen van de werkgeverscommissie op te treden als adviseur van de commissie. De voorzitter van de raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

 • 2.

  De griffier wordt uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn en op te treden als adviseur van de commissie. De griffier kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

 • 3.

  De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

 • 4.

  Bij een functioneringsgesprek van de werkgeverscommissie met de griffier, kan de griffier niet als adviseur van de commissie optreden. De commissie zal voor de verslaglegging terzijde worden gestaan door een medewerker van de afdeling HRM.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebben de leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden of de raadsgriffier nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020. De Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2020.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte