Regeling vervallen per 14-07-2023

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 2020

Geldend van 06-03-2020 t/m 13-07-2023

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

gelet op de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

B E S L U I T E N:

Vast te stellen de beleidsregels voor het aanvragen en verlenen van een ontheffing op grond van artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV):

Inleiding

Algemeen kader artikel 87 RVV

Voor de uitvoering van sommige werkzaamheden, dienstverlening of evenementen in de stad is het noodzakelijk om verkeerstekens en verkeersregels te overtreden. De mogelijkheid om ontheffing te verlenen van een aantal verkeersregels en verkeerstekens is geregeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).

Artikel 87

Door het bevoegd gezag kan ontheffing worden verleend van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81 en 98.

Ingevolge artikel 149 lid 1 sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het verlenen van ontheffing op grond van artikel 87 RVV een bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders. De mogelijkheid om voorschriften te verbinden aan de ontheffing vindt zijn basis in artikel 150 van de WVW.

Opbouw beleidsregels

In de nu voorliggende beleidsregels zijn de criteria en voorwaarden opgenomen voor wat betreft het aanvragen en verlenen van ontheffingen voor:

Toegang tot het afgesloten voetgangersgebied (paragraaf 2);

Parkeren in E9-gebieden (paragraaf 3);

Medegebruik businfrastructuur (paragraaf 4);

Overige verkeerstekens en verkeersregels (paragraaf 5);

Evenementen (paragraaf 6).

1. Algemeen

Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. Afgesloten voetgangersgebied: het deel van de binnenstad dat op basis van verkeersbesluiten is afgesloten, en welke afsluiting wordt ondersteund door Roadbarriers of handhavingscamera’s;

 • b. Roadbarriers: zijn fysieke afsluitingen waarmee het in- en uitrijden van een gebied door een (motor)voertuig wordt gereguleerd;

 • c. Handhavingscamera’s: camera’s welke een geslotenverklaring handhaven op basis van rechten die gekoppeld zijn aan het kenteken van het (motor)voertuig;

 • d. Venstertijden: de tijdsperiode waarop ten behoeve van laad-en-losactiviteiten het in- en uitrijden van het afgesloten voetgangersgebied met een motorvoertuig zonder ontheffing is toegestaan;

 • e. Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van een brommobiel en bromfiets;

 • f. Ontheffing: een schriftelijke beschikking dat een verkeersmaatregel als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, niet geldt voor de houder van deze schriftelijke beschikking. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden verbonden worden;

 • g. Taxivervoer: vervoer als bedoeld in artikel 1, sub j jo sub h Wet Personenvervoer 2000;

 • h. Busbaan: als bedoeld in artikel 1, sub j RVV 1990 – rijbaan waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht;

 • i. Busstrook: als bedoeld in artikel 1, sub k RVV 1990 – door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht.

1.2 Aanvraag ontheffing

 • a. Een aanvraag voor een ontheffing kan via de digitale balie worden ingediend.

 • b. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag voor een ontheffing (ontheffing voor langer dan 1 week).

 • c. Het college beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst van een aanvraag voor een incidentele ontheffing.

 • d. De geldigheidsduur van een ontheffing wordt bepaald door het college, maar eindigt in ieder geval één jaar na ingangsdatum (ingangsdatum kan op ieder moment plaatsvinden).

1.3 Ontheffing en vignet

Op de ontheffing staan:

 • a. de gegevens van de aanvrager;

 • b. het kenteken;

 • c. de werkzaamheden en motivatie waarvoor de ontheffing is verstrekt;

 • d. de artikelen en verkeerstekens waarvoor ontheffing is verleend;

 • e. de datum waarop of vanaf wanneer de ontheffing van kracht is;

 • f. indien van toepassing de tijdsduur waarop de ontheffing van kracht is;

 • g. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkende bepalingen.

 • h. Op het optioneel te verstrekken vignet staan:

 • i. de kentekengegevens van het voertuig;

 • j. de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verstrekt;

 • k. de artikelen waarvoor de ontheffing is verleend;

 • l. de datum of het tijdsbestek waarop de ontheffing van kracht is;

 • m. Indien van toepassing de tijdsduur waarop de ontheffing van kracht is.

1.4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan de ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a. op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b. wanneer de ontheffinghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het afgesloten gebied, waarvoor de ontheffing is verleend komt de grondslag tot het verlenen van de ontheffing te vervallen;

 • c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing;

 • d. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • e. wanneer de ontheffinghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn ontheffing heeft voldaan;

 • f. wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • g. bij geconstateerd misbruik door een daartoe bevoegd ambtenaar;

 • h. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • i. om redenen van openbaar belang en of de verkeersveiligheid.

1.5 Voorschriften

De volgende algemene voorschriften zijn van toepassing op verstrekte ontheffingen:

 • a. de ontheffing mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de door de aanvrager omschreven werkzaamheden die in de beschikking zijn opgenomen;

 • b. van de ontheffing en het vignet mogen geen kopieën of andere afdrukken worden gemaakt;

 • c. de ontheffing moet op eerste vordering van daartoe bevoegde ambtenaren aan deze ter inzage worden gegeven. De houder dient derhalve de ontheffing, bij gebruik ervan, bij zich te dragen;

 • d. de houder mag bij het gebruik van de ontheffing de omgeving en het overige verkeer niet in gevaar brengen (o.a. Wegenverkeerswet artikel 5);

 • e. wanneer er parkeeralternatieven zijn dan is de ontheffing niet van kracht. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van reguliere beschikbare (betaald) parkeerplaatsen is het niet nodig om buiten het parkeervak te parkeren.

 • f. Indien de houder een fysiek vignet heeft ontvangen dient dit ten behoeve van controle altijd volledig en goed zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te zijn geplaatst;

 • g. als de ontheffing geldig is voor een bepaalde tijdsduur dient ten behoeve van controle een parkeerschijf te worden gebruikt;

 • h. specifieke voorschriften: aan de ontheffing kunnen specifieke voorschriften worden toegevoegd.

1.6 Handhaving

 • 1. Handhaving vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet artikel 150, lid 1 en lid 2, en artikel 160 lid 1, lid 2 en lid 3 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

 • 2. De handhaving wordt uitgeoefend door daartoe bevoegde ambtenaren en de politie.

1.7 Algemene uitgangspunten ontheffing

 • 1. de ontheffing wordt voor maximaal één jaar of een kortere tijdsperiode verleend;

 • 2. Het optioneel te verstrekken vignet blijft eigendom van de gemeente Nijmegen;

 • 3. de ontheffing is kenteken gebonden, niet overdraagbaar, en dient tezamen met het optioneel te verstrekken vignet op eerste vordering van een politie en of een bevoegde ambtenaar ter inzage te worden afgegeven;

 • 4. een ontheffing kan tijdelijk of permanent ongeldig zijn op bepaalde wegen of weggedeelten of op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld vanwege wegwerkzaamheden of ten gevolge van bestuurlijke besluitvorming);

 • 5. gedurende de looptijd van de ontheffing kunnen de aan de ontheffing verbonden voorschriften worden gewijzigd.

1.8 Afwijken van het beleid

Het college handelt overeenkomstig de beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. Dit met dien verstande dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

2. Selectieve toegang binnenstad (RVV artikel 62 gesloten verklaring)

2.1 Venstertijden afgesloten voetgangersgebied

 • 1. De venstertijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 06.00 uur en 12.00 uur en tussen 18.00 uur en 23.00 uur.

 • 2. De venstertijden op donderdag enkel tussen 06.00 uur en 12.00 uur.

 • 3. De venstertijden zijn op zondagen tussen 06.00 uur en 13.00 uur.

 • 4. Buiten de venstertijden kan in- en uitrijden van het afgesloten voetgangersgebied alleen met een ontheffing.

 • 5. Het avondvenster tussen 18:00 en 23:00 uur is enkel van kracht voor elektrische, CNG,LNG of waterstof aangedreven voertuigen die ingezet worden ten behoeve van laden en lossen in het afgesloten voetgangersgebied. De betreffende transporteur dient zich vooraf kenbaar te maken bij de gemeente Nijmegen via de digitale balie.

2.2 Categorieën ontheffing

Het college kan naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag, op basis van noodzaak en na toetsing op verkeersveiligheid, een ontheffing verlenen voor het buiten de venstertijden in- en uitrijden van het afgesloten voetgangersgebied. Het college maakt hierbij onderscheid in drie categorieën:

 • 1. Permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking (categorie I):

  een ontheffing om 7 dagen per week / 24 uur per dag met een motorvoertuig het afgesloten voetgangersgebied en uit te rijden. Deze ontheffing kan worden verleend aan:

 • Nood- en hulpdiensten;

 • Verleners van acute hulp voor zover in bezit van een hulpverlenersvergunning en BIG registratie en in de uitoefening van hun functie;

 • Lijndiensten of flexibel vervoer vallende binnen de provinciale openbaarvervoersconcessie;

 • Taxi’s in het bezit van een vergunning van het ministerie van infrastructuur en Milieu;

 • Bewoners met een parkeerplaats op eigen terrein;

 • Bewoners met een parkeervergunning voor parkeervergunningzone B;

 • Bedrijven en instellingen met een parkeerplaats op eigen terrein;

 • Bedrijven en instellingen met een bedrijfsvergunning onbeperkt 24/7 voor parkeervergunningzone B;

 • Als zodanig herkenbare voertuigen welke in opdracht van de gemeente Nijmegen zorgdragen voor reiniging, schoonmaak, beheer en toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

 • 2. Permanente ontheffing met tijdsduurbeperking (categorie II):

  een ontheffing om buiten de venstertijden x dagen per week / x uur per dag met een motorvoertuig het afgesloten voetgangersgebied in- en uit te rijden. Dag(en) en tijdstip(pen) zijn afhankelijk van het type activiteit en ter beoordeling door het college. Het college kan op basis van noodzaak en na toetsing op verkeersveiligheid deze ontheffing verlenen aan:

 • Ondernemers met een vanwege het college van Burgemeester en Wethouders verstrekte marktvergunning (ambulante handel);

 • Houders van een standplaatsvergunning indien het voertuig onderdeel uitmaakt van de standplaats en als zodanig is opgenomen in de standplaatsvergunning;

 • Bedrijven en instellingen met een bedrijfsvergunning onbeperkt;

 • Bouw-, installatie- en reparatieverkeer;

 • Bevoorrading horeca en transport van uitsluitend versproducten

 • Als zodanig herkenbare voertuigen welke in opdracht van de gemeente Nijmegen zorgdragen voor reiniging, schoonmaak, beheer en toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

 • 3. Incidentele ontheffing (categorie III):

  een ontheffing om buiten de venstertijden gedurende maximaal één dag of een aaneengesloten korte periode met een motorvoertuig het afgesloten voetgangersgebied in- en uit te rijden. Het college kan op basis van noodzaak en na toetsing op verkeersveiligheid deze ontheffing verlenen aan:

 • Bedrijven en instellingen met een bedrijfsvergunning onbeperkt;

 • Bouw-, installatie- en reparatieverkeer;

 • Autobussen niet vallende onder de provinciale openbaar vervoer concessie;

 • Bevoorrading horeca en transport van uitsluitend versproducten;

 • Als zodanig herkenbare voertuigen die in opdracht van de gemeente Nijmegen zorgdragen voor reiniging, schoonmaak, beheer en toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

 • Bewoners die woonachtig zijn in het afgesloten gebied en niet beschikken over een eigen parkeervoorziening of parkeervergunning. Aan hen kan om niet een ontheffing worden verleend waarmee maximaal één keer per week één uur toegang kan worden verkregen. Deze ontheffing wordt verleend op het kenteken van het voertuig op naam van de betreffende bewoner(s);

afbeelding binnen de regeling

2.3 Criteria en voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing

Criteria en voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing (selectieve toegang binnenstad)

Omschrijving doelgroep

Ontheffing

Categorie

Toegangsrecht &

Identificatie middel

Criteria / voorwaarden

Bewoners

Bewoners met een parkeerplaats op eigen terrein.

Cat I

7 dagen per week,

24 uur per dag.

Kenteken.

Bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

De parkeerplaats op eigen terrein is alleen bereikbaar via een ingang die gelegen is binnen het afgesloten gebied;

Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen per aanvrager is gelijk aan het aantal aantoonbaar beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein;

Ontheffing wordt jaarlijks digitaal gecontinueerd als blijkt dat nog steeds aan condities wordt voldaan.

Bewoners met een parkeervergunning.

Cat I

7 dagen per week,

24 uur per dag.

Kenteken.

Bewoner is in bezit van een parkeervergunning voor de binnen het afgesloten gebied gelegen parkeerplaatsen op maaiveld;

De ontheffing is 1 op 1 gekoppeld aan de digitale parkeervergunning.

Bezoek van bewoners in afgesloten woongebied in de Ridderstraat waar gebruik gemaakt kan worden van de digitale bezoekersvergunning.

Cat III

Afhankelijk van verblijfsduur: aanmelden van bezoek kan 7 dagen per week; 24 uur per dag.

Kenteken.

Bewoner dient bezoek vooraf digitaal aan te melden;

De doelgroep betreft enkel bewoners van de Ridderstraat.

Omschrijving doelgroep

Ontheffing

Categorie

Toegangsrecht &

Identificatiemiddel

Criteria / voorwaarden

Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen met een parkeerplaats op eigen terrein.

Cat I

7 dagen per week;

24 uur per dag.

Kenteken.

Bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

De parkeerplaats op eigen terrein is alleen bereikbaar via een ingang die gelegen is binnen het afgesloten gebied;

Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen per aanvrager is gelijk aan het aantal aantoonbaar beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein maal 1,25 (naar beneden afgerond);

Ontheffing wordt jaarlijks gecontinueerd als blijkt dat nog steeds aan condities wordt voldaan.

Bedrijven en instellingen met een parkeervergunning.

Cat I of II

Afhankelijk van het type bedrijfsvergunning.

Kenteken.

Bedrijf of instelling is in bezit van een parkeervergunning voor de binnen het afgesloten gebied gelegen vergunning houders- parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Deze ontheffing is 1 op 1 gekoppeld aan de digitale parkeervergunning.

Ambulante handel

Ondernemers met een marktparkeervergunning

Ondernemers met een standplaatsvergunning waarbij het voertuig mede vergund is.

Cat II

Op de marktdagen maandag en zaterdag van 05.00 tot 18.00 uur.

Kenteken.

Ondernemer is in bezit van een marktvergunning waarmee tijdens de marktdagen geparkeerd mag worden op de binnen het afgesloten gebied gelegen parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Deze ontheffing is 1 op 1 gekoppeld aan de marktvergunning.

Omschrijving doelgroep

Ontheffing

Categorie

Toegangsrecht &

Identificatiemiddel

Criteria / voorwaarden

Bevoorrading en transport

Algemeen buiten venstertijden

Cat III

Van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 06.00 uur de volgende dag en zondag van 13.00 tot 06.00 uur de volgende dag.

Kenteken.

Na toetsing op noodzaak en verkeersveiligheid.

Het is niet mogelijk om enkel een ontheffing aan te schaffen voor enkel het uitrijden.

Bevoorrading en transport van uitsluitend en alleen Horeca en Versproducten buiten venstertijden

Cat II of III

Van maandag t/m zondag van 12.00 tot 06.00 uur de volgende dag en zondag van 13.00 tot 06.00 uur de volgende dag.

Kenteken

Leveranciers van versproducten (groente, fruit, bloemen, brood, gekoelde en bevroren producten)

Aanvrager moet aantonen dat bevoorrading niet anders dan buiten de venstertijden kan plaatsvinden.

Omschrijving doelgroep

Ontheffing

Categorie

Toegangsrecht &

Identificatiemiddel

Criteria / voorwaarden

Bouw-, installatie- en reparatieverkeer

Aannemers en bouwbedrijven;

Installatiebedrijven;

Storingsdiensten;

Particuliere schoonmaakbedrijven.

Cat II of III

Afhankelijk van het type werkzaamheden wordt in overleg bepaald wanneer het bedrijf het afgesloten gebied in mag rijden.

Kenteken.

Aanvrager moet aantonen dat uit te voeren werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd tijdens de venstertijden (noodzaak)

Als het voor de werkzaamheden nodig is om (buiten de parkeervakken) te parkeren, dient hiervoor tevens een RVV ontheffing aangevraagd te worden.

Voertuigen voor reiniging, schoonmaak, beheer en stadstoezicht openbare ruimte

Gemeentelijke reinigingsdienst;

Vuilniswagens;

Beheer openbare ruimte;

Afdeling Toezicht & Handhaving.

Cat II of III

Afhankelijk van het type werkzaamheden wordt in overleg bepaald wanneer voertuigen het afgesloten gebied in mogen rijden.

Kenteken.

Aanvrager moet aantonen dat uit te voeren werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd tijdens de venstertijden

Als het voor de werkzaamheden nodig is om (buiten de parkeervakken) te parkeren, dient hiervoor tevens een RVV ontheffing aangevraagd te worden.

Nood- en hulpdiensten

Ambulance;

Brandweer;

Politie.

Cat I

7 dagen per week;

24 uur per dag.

Via meldkamer.

Het afgesloten gebied is vrij toegankelijk voor motorvoertuigen van de hulpdiensten, Voor deze voertuigen is geen aanvraagprocedure vereist.

Zorgverleners

Huisarts;

Verloskundige;

Cat I

7 dagen per week;

24 uur per dag.

Kenteken.

Een permanente ontheffing kan worden verleend aan BIG geregistreerde zorgverleners in het bezit van een geldige hulpverleners vergunning of aantoonbaar met patiënten op adressen die alleen via het afgesloten gebied bereikbaar zijn.

Omschrijving doelgroep

Ontheffing

Categorie

Toegangsrecht &

Identificatiemiddel

Criteria / voorwaarden

Openbaar vervoer

Touringcar

Taxi

Lijndiensten bus

Cat I

7 dagen per week;

24 uur per dag

Kenteken

Vervoerder is concessiehouder van de provincie Gelderland

Vervoerder rijdt slechts over de in overleg met de provincie en of gemeente bepaalde routes

Touringcars of autobussen

Cat III

Afhankelijk van het type activiteit wordt na toetsing op noodzaak en de verkeersveiligheid bepaald wanneer en of de touringcar of autobus het afgesloten gebied in mag rijden.

Kenteken

Toetsingscriteria van toepassing

Reguliere taxi’s

Cat I

7 dagen per week;

24 uur per dag

Kenteken

Taxibedrijf dient in het bezit te zijn van een taxivergunning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Flexibel vervoer

Cat I

7 dagen per week;

24 uur per dag

Kenteken

Vervoerder is concessiehouder van de Provincie Gelderland

Overig

Trouwauto

Rouwauto

Zendwagen radio en televisie

Cat III

Afhankelijk van het type activiteit wordt bepaald wanneer het afgesloten voetgangersgebied ingereden mag worden.

Ontheffing op basis van bijzondere omstandigheid met inbegrip van huwelijk of uitvaartdienst

Bijzondere omstandigheden

Het College is bevoegd om in het belang van orde, veiligheid, medische zorg of een andere dringende of bijzondere omstandigheid een bestuurder van een voertuig een incidentele ontheffing te verlenen

Cat III

Intercom

Telefonisch via 14 024

Ter beoordeling door bureau Parkeren en Verkeers- management

2.4 Nadere regels ter verduidelijking van de wijze van ontheffingverlening

Bij het aanvragen van een ontheffing dient de aanvrager naast het aanvraagformulier een aantal andere documenten te overleggen. Deze dienen tegelijkertijd met het aanvraagformulier via de digitale balie te worden overhandigd.

Vervolgens zal de aanvrager aan moeten tonen dat voldaan wordt aan de specifieke randvoorwaarden die aan een ontheffing voor de genoemde doelgroep zijn verbonden.

 • a. Categorie I

 • Bewoners; bedrijven; instellingen

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

 • Een kopie kentekenbewijs deel II of een kopie van een leasecontract;

 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;

 • Met een parkeerplaats op eigen terrein: een bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal eigen parkeerplaatsen.

 • b. Categorie II

 • Bevoorrading en transport; Bouw-, installatie- en reparatieverkeer; Reiniging, schoonmaak, beheer en toezicht en handhaving.

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;

 • Een kopie kentekenbewijs deel II of een kopie van een leasecontract;

 • Een motivatie, waarmee de aanvrager aantoont dat de activiteiten en/of werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen venstertijden;

 • In geval van het avondvenster dient aangetoond worden dat het voertuigen betreft die elektrisch (“zero emission”) worden aangedreven.

 • c. Categorie III

 • Bij de incidentele ontheffing dient bij toetsing een kenteken van het betreffende voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd opgegeven te worden.

2.5 Gedragsregels en voorwaarden laden en lossen

 • a. Binnen het afgesloten voetgangersgebied is de Wegenverkeerswet van toepassing.

 • b. Het afgesloten voetgangersgebied wordt beschouwd als een parkeerverbod zone. Voor de beschikbare parkeerplaatsen is een parkeervergunning vereist (E9 gebied). Er kan op de openbare weg dus alleen worden geladen en gelost. Direct na deze handeling dient het afgesloten voetgangersgebied weer te worden verlaten.

 • c. Het is buiten de venstertijden niet toegestaan zonder geldige ontheffing zich met een motorvoertuig in het afgesloten voetgangersgebied te bevinden.

 • d. Tijdens het laden en lossen dient de motor te worden uitgezet, tenzij dat op basis van voedselveiligheidsnormeringen niet mogelijk is

 • e. Geluidsoverlast dient te worden vermeden. Geluidsoverlast mag nooit strijdig zijn met het vigerende Activiteitenbesluit.

2.6 Gedragsregels en voorwaarden taxi’s

 • a. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat in de ontheffing de term taxivervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 staat vermeld. Ingevolge artikel 4 van genoemde wet is het verboden taxivervoer te verrichten zonder daartoe strekkende vergunning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit brengt met zich mee dat taxibedrijven om voor ontheffing in aanmerking te komen dienen te beschikken over een geldige vergunning voor taxivervoer zoals bedoeld in de Wet personenvervoer 2000.

 • b. De ontheffing zoals bedoeld in dit artikel voor het buiten de venstertijden in- en uitrijden van het afgesloten voetgangersgebied mag alleen gebruikt worden voor het ophalen dan wel afzetten van passagiers door een taxi.

 • c. Binnen het afgesloten voetgangersgebied is de Wegenverkeerswet van toepassing. Binnen het gebied wordt niet geparkeerd ten behoeve van de opstapmarkt behalve voor het in of uit laten stappen van passagiers.

 • d. Het in- en uitrijden van het gebied vindt plaats via de Burchtstraat, de Augustijnenstraat of de Ziekerstraat.

 • e. Bij geopende deuren en/of ramen van de taxi’s binnen het afgesloten voetgangersgebied dient de geluidsinstallatie uitgeschakeld te zijn.

3. Parkeren in E9 gebied (RVV artikel 24 lid 1g)

3.1 Algemeen

 • a. Parkeren in E9 gebieden is exclusief voorbehouden aan parkeervergunninghouders.

 • b. Een ontheffing is vereist indien men niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning, maar toch dient te parkeren in een E9 gebied. Het gaat hierbij enkel om parkeren op reguliere parkeerplaatsen.

 • c. De E9 parkeerzones liggen binnen parkeerzone Centrum: de Benedenstad, een deel van de parkeerplaatsen in het afgesloten voetgangersgebied en tot slot een aantal (delen van) straten in Zwanenveld.

3.2 Categorieën ontheffing

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het parkeren in E9 gebieden. Het college maakt hierbij onderscheid in de volgende twee categorieën:

 • a. Incidentele ontheffing

 • maximaal één dag

 • maximaal één week

 • b. Permanente ontheffing

 • Maand

 • Kwartaal

 • half jaar

 • jaar

Criteria en voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing

voor parkeren in E9 gebied

Doelgroep

Criteria en voorwaarden

Bezoek aan bewoners

Parkeren middels bezoekersregeling.

Tenzij het gebied binnen het afgesloten voetgangersgebied is gevestigd. Hiervoor gelden voorwaarden zoals gesteld in artikel 2.

Bouw-, installatie- en reparatieverkeer

Aannemers;

Installatiebedrijven;

Klusdiensten;

Storingsdiensten.

RVV ontheffing wel nodig.

Afhankelijk van de duur van de werkzaamheden kan een RVV ontheffing worden verleend.

Reiniging; schoonmaak; beheer

Beheer openbare ruimte gemeente;

AfdelingToezicht en handhaving ;

Particuliere schoonmaakbedrijven.

RVV ontheffing wel nodig.

Aan gemeentelijke diensten kan een RVV ontheffing voor 1 jaar worden verleend.

Particuliere schoonmaakbedrijven afhankelijk van de noodzaak en duur van de werkzaamheden.

Nood- en hulpdiensten

Ambulance;

Brandweer;

Politie;

RVV ontheffing niet nodig.

De als zodanig herkenbare voertuigen van nood- en hulpdiensten zijn vrijgesteld op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Zorgverlening

Maatzorg / Thuiszorg;

Maaltijdservice;

Trombosedienst;

GGZ Crisisdienst;

Indien noodzakelijk kan een RVV ontheffing worden verleend.

Huisarts en verloskundige kunnen op basis van de parkeerregelgeving in aanmerking komen voor een “hulpverlenervergunning”, hierbij is het parkeren in E9-gebied inbegrepen.

3.3 Nadere regels ter verduidelijking van de wijze van ontheffingverlening

Bij het aanvragen van een ontheffing dient de aanvrager naast het aanvraagformulier een aantal andere documenten te overleggen. Deze dienen tegelijkertijd met het aanvraagformulier via de digitale balie te worden ingeleverd.

Vervolgens zal de aanvrager moeten beschrijven en aantonen welke werkzaamheden worden uitgevoerd in E9 gebied.

 • 1. Permanente ontheffing

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;

 • Een kopie kentekenbewijs deel II of een kopie van een leasecontract;

 • Een motivatie, waarmee de aanvrager beschrijft en aantoont welke werkzaamheden worden uitgevoerd in E9 gebied. Bijvoorbeeld door het overleggen van een (onderhouds)contract van uit te voeren werkzaamheden.

 • 2. Incidentele ontheffing

 • Bij de incidentele ontheffing wordt volstaan met een verklaring van de aanvrager dat hij aan de betreffende richtlijnen voldoet. Er zal in het gebied steekproefsgewijs handhaving plaatsvinden. Voor die gevallen zal de aanvrager van een incidentele ontheffing op straffe van een boete te allen tijde ter plaatse moeten kunnen aantonen aan de richtlijnen voor een incidentele ontheffing te voldoen.

4. Medegebruik businfrastructuur (RVV artikel 81)]

4.1 Vervoerscategorieën die voor medegebruik in aanmerking komen

 • a. Taxivervoer.

 • b. Vervoer met een noodzaak uit oogpunt van gezondheidszorg c.q. om geneeskundige redenen (zoals ambulancevervoer zonder direct spoedeisend karakter, voertuigen bloedbank, vervoer transplantatieorganen, voertuigen zorginstellingen ). De noodzaak mag hierbij niet gebaseerd zijn op bedrijfseconomische motieven.

 • c. Redvoertuigen / hulpverleningsdiensten zonder direct spoedeisend karakter (zoals brandweer, politie, vervoer gedetineerden, gemeentelijke voertuigen van afdeling Toezicht & Handhaving en die als zodanig herkenbare gemeentelijke voertuigen noodzakelijk voor het beheer van de openbare ruimte).

 • d. Houders van de “Hulpverlenersvergunning”

4.2 Voorwaarden herkenbaarheid voertuigen

 • a. In de voorwaarden verbonden aan de ontheffing is opgenomen dat het voertuig waarvoor ontheffing is verleend duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn.

 • b. Voor taxivervoer betekent dit dat het voertuig waarvoor ontheffing is verleend duidelijk herkenbaar is als taxi of minimaal een blauwe kentekenplaat met zwarte letters voert zoals uitgegeven door of namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

4.3 Overige voorwaarden

 • a. Het is niet toegestaan het voertuig stil te laten staan op de busbaan of busstrook en bij halteplaatsen. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan aldaar te halteren en passagiers in- en uit te laten stappen. Naast hetgeen is opgenomen in de voorwaarden blijven de bepalingen van het RVV 1990 en de wegenverkeerswet onverkort van kracht.

 • b. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat in de ontheffing de term taxivervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 staat vermeld. Ingevolge artikel 5 van genoemde wet is het verboden taxivervoer te verrichten zonder daartoe strekkende vergunning. Dit brengt met zich mee dat taxibedrijven om voor ontheffing in aanmerking te komen dienen te beschikken over een geldige vergunning voor taxivervoer.

 • c. Indien daartoe uit oogpunt van verkeersveiligheid dan wel om andere dringende redenen aanleiding bestaat kunnen de voorwaarden verbonden aan de ontheffing gedurende de looptijd worden gewijzigd.

4.4 Handhaving

Indien de houder van de ontheffing dan wel de bestuurder van het voertuig waarvoor ontheffing is afgegeven zich niet houdt aan de daar aan verbonden voorwaarden kan door de buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie proces-verbaal worden opgemaakt. Indien noodzakelijk kan de ontheffing permanent worden ingetrokken.

4.5 Overzicht toegankelijke en niet toegankelijke businfrastructuur

Indien daartoe uit oogpunt van verkeersveiligheid dan wel om andere dringende redenen aanleiding bestaat, kan besloten worden wijzigingen aan te brengen in het overzicht van de businfrastructuur die wel en die niet voor medegebruik is opengesteld. Het overzicht van de openstaande businfrastructuur maakt integraal onderdeel uit van deze beleidsregels.

5. Geslotenverklaring Griftdijk (artikel 62 bord C12)

5.1 Algemeen

 • a. Ontheffing van de geslotenverklaring is exclusief voorbehouden aan de in artikel 5.3 beschreven doelgroepen met bijbehorende voorwaarden.

 • b. De geslotenverklaring op de Griftdijk geldt gedurende de spitstijden van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.

5.2 ontheffing

Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het passeren van de geslotenverklaring gedurende een jaar aan de in artikel 5.3 beschreven doelgroepen met bijbehorende criteria voorwaarden.

5.3 Criteria en voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing

Doelgroep

Criteria en voorwaarden

bewoners

Bewoners die volgens de gemeentelijke of landelijke basisadministratie woonachtig zijn in het aangegeven gebied volgens bijlage 1.

Per woonadres kunnen maximaal twee ontheffingen op kenteken worden verleend

ontheffing kan voor maximaal een jaar worden verstrekt.

Bouw- installatie- en reparatieverkeer

Aanvrager dient aan te tonen dat een ontheffing voor de geslotenverklaring noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Reiniging; schoonmaak; beheer

Beheer openbare ruimte gemeente

Bureau Toezicht en Handhaving

ontheffing nodig.

Hulpdiensten

Ambulance

Brandweer

Politie

Vrijstelling op basis van Wegenverkeerswet 1994 en Regelement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990.

Doelgroep openbaar vervoer

Flexibel vervoer

Taxi’s

Vervoerder is concessiehouder van de Provincie Gelderland

Taxi: voorwaarden op basis van artikel 2 lid 6 zijn bepalend.

6. Gesloten verklaring Waalkade (RVV artikel 62 geslotenverklaring bord C1)

6.1 Ontheffing

Het college kan naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen van de geslotenverklaring op de Waalkade aan de in art. 6.2 beschreven doelgroepen, indien voldaan aan de in art. 6.2 genoemde voorwaarden.

6.2 Doelgroepen en voorwaarden voor ontheffing verlening

 • a. Permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking: een ontheffing om 7 dagen per week / 24 uur per dag met een motorvoertuig de geslotenverklaring te passeren. Deze ontheffing kan worden verleend aan:

Doelgroep

Criteria

Nood- en hulpdiensten

Brandweer

Ambulance

Politie

Reiniging, schoonmaak, beheer, toezicht en handhavingopenbare ruimte

 • Aanvrager dient permanent (in opdracht van de gemeente Nijmegen) werkzaamheden uit te voeren in de openbare ruimte

 • Voertuigen dienen als zodanig herkenbaar te zijn

Zorgverleners

 • Aanvrager moet in het bezit zijn van één door de gemeente Nijmegen verstrekte hulpverlenersvergunning

Bevoorrading horeca/schepen Waalkade

 • De ontheffing dient voor de uitvoering van de bevoorradingswerkzaamheden noodzakelijk te zijn.

Touringcars t.b.v. de cruiseschepen op de Waalkade

 • De ontheffing dient voor het in- en/of uit laten stappen van de passagiers noodzakelijk te zijn.

Taxi’s

 • Aanvrager dient in het bezit te zijn van een taxivergunning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Gedragsregels en voorwaarden uit art. 2 lid 6 zijn van toepassing bij de verstrekking van ontheffingen.

 • b. Incidentele ontheffing : een ontheffing om gedurende maximaal één dag of een aaneengesloten korte periode van maximaal één week, twee weken of één maand met een motorvoertuig de geslotenverklaring te passeren. Deze ontheffing kan worden verleend aan:

Doelgroep

Criteria

Bouwverkeer, installatieverkeer, reparatieverkeer

De ontheffing dient voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk te zijn.

Opbouw/afbouw evenementen

De ontheffing dient voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk te zijn.

Particuliere schoonmaakbedrijven

De ontheffing dient voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk te zijn.

7. Overige verkeerstekens en verkeersregels

7.1 Categorieën ontheffing

Naast de toegang tot het afgesloten voetgangersgebied(paragraaf 2), het parkeren in E9 gebieden (paragraaf 3) het medegebruik van bus infrastructuur (paragraaf 4) en de geslotenverklaring op de Griftdijk kan het college op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor de overige in artikel 87 van het RVV opgenomen verkeerstekens en verkeersregels. De meest voorkomende zijn de RVV artikelen 10, 23 en 24.

Het college maakt hierbij onderscheid in de volgende twee categorieën:

 • a. Incidentele ontheffing

 • maximaal één (1) maand

 • b. Permanente ontheffing

 • maximaal één (1) jaar

8. Incidentele ontheffing voor evenementenorganisaties

Voor evenementenorganisaties gelden voor artikel 2 afwijkende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing indien aan de betreffende aanvragende evenementenorganisatie door de Burgemeester een evenementenvergunning is vergund.

Bij de incidentele ontheffing kan door het college na toetsing op verkeersveiligheid en noodzaak een op wisselend kenteken aan het evenement gebonden ontheffing worden verstrekt. De geldigheidsduur van de ontheffing is hierbij gelijk aan de duur van het evenement zoals opgenomen in de evenementenvergunning. Verkeersveiligheid kan onder andere inhouden een absolute beperking van het aantal voertuigbewegingen in het afgesloten voetgangersgebied en/of rond het toegewezen evenemententerrein en/ of beperkingen op het gebied van verkeersveiligheid.

8.1 Criteria en voorwaarden voor het verlenen van een incidentele ontheffing voor een evenement:

 • a. Noodzaak

  De werkzaamheden zijn van zodanige aard dat het voertuig in de directe omgeving van het evenement noodzakelijk is.

 • b. Bij directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden

  In het voertuig waarvoor ontheffing is aangevraagd is apparatuur aangebracht die aard en nagelvast met het voertuig is verbonden en die in de directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden beschikbaar moet zijn.

 • c. Te overbruggen afstand voor levering zware materialen/goederen

  De afstand die in het kader van de werkzaamheden met zware materialen moet worden overbrugd, is zodanig dat in redelijkheid niet verlangd kan worden dat dit zonder gebruikmaking van het voertuig plaatsvindt. Voor het verplaatsen van zware materialen en/of goederen is, in redelijkheid, geen alternatief mogelijk dan door gebruik te maken van het voertuig.

 • d. Verkeersveiligheid

 • De werkzaamheden zijn zodanig dat deze geen gevaar veroorzaken op de weg of dat het verkeer op de weg ernstig wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

 • e. Diversen

  Andere dan de boven genoemde werkzaamheden, die niet zonder ontheffing kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het evenementen of direct daaraan gerelateerde activiteiten.

8.2 Nadere regels ter verduidelijking van de wijze van ontheffing verlening bij evenementen

Bij het aanvragen van een incidentele ontheffing voor een evenement dient de aanvrager een aantal andere documenten te overleggen. Deze dienen via de digitale balie uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van het evenement te worden ingeleverd.

Evenementenontheffing

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

 • Een kopie van inschrijving van de KvK;

 • Een kopie van de verleende evenementenvergunning;

 • Een motivatie, waarmee de aanvrager beschrijft en aantoont welke werkzaamheden in directe relatie tot het evenement worden uitgevoerd waarbij een ontheffing noodzakelijk is.

8.3 De ontheffing voor evenementenorganisaties

 • 1. de ontheffing wordt uitsluitend digitaal verstrekt;

 • 2. de ontheffing is niet overdraagbaar aan andere organisaties of evenementen;

 • 3. een ontheffing kan tijdelijk of permanent ongeldig zijn op bepaalde wegen of weggedeelten;

 • 4. gedurende de looptijd van de ontheffing kunnen de aan de ontheffing verbonden voorschriften worden gewijzigd;

 • 5. De evenementenorganisatie krijgt zelfstandig de mogelijkheid om een kenteken te koppelen aan de ontheffing. Hierbij geldt de voorwaarden dat uitsluitend 1 kenteken per ontheffing tegelijkertijd kan worden gekoppeld.

9. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van De Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 2017.

 • 2.

  De overige lopende ontheffingen, afgegeven voor het inwerking treden van deze beleidsregels, blijven van kracht, tezamen met de bij die ontheffing vermelde voorschriften.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV Nijmegen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 maart 2020.

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Bijlage 1

Voor ontheffing komen in aanmerking:

1. de volgende straten:

Carbatinastraat

Boskooperstraat

Bellefleurstraat

Panfluitstraat

Oktaviastraat

Meikersstraat

Marjoleinstraat

Ligulastraat

Dolabrastraat

Disselstraat

Dillestraat

Denariusstraat

Colmarstraat

Clavisstraat

Claustrum

Jonagoldstraat

Imbrexstraat

Holsteinstraat

Hofkersstraat

Griftdijk

Gladiusstraat

Dupondiusstraat

Asdonksestraat

Aquilastraat

Annabellastraat

Zegelringstraat

Wijnkersstraat

Wetsteenstraat

Rouaanstraat

Rosamundstraat

Primusstraat

Pijlpuntstraat

Weefgewichtstraat

Volsellastraat

Vanillestraat

van Boetzelaerstraat

Terracottastraat

Tegulastraat

Kamillestraat

Venkelstraat

Tabellastraat

Stroopkriekstraat

Spinklosstraat

Slingerkogelstraat

Rubinettestraat

Melrosestraat

Golden Deliciousstraat

Basilicumpad

Fruitlaan

Oude Groenestraat voor zover vallende binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen.

Ewartstraat

Kruidenstraat

Korianderpad

Terralaan

Rozenhof

Hazenpad

Grind

Kweekvijverpad

2. Het (toekomstig te ontwikkelen) gebied dat wordt begrensd door de Waaldijk, Oude Groenestraat, Van Boetselaerstraat Griftdijk, Graaf Allardsingel, Keizer Hendrik VI-Singel, Margaretha van Mechelenweg. Dit met inbegrip van voornoemde wegen en wegdelen.

Bijlage 2 overzicht businfrastructuur

Busbanen

Medegebruik door taxi / overig besloten busvervoer

Reden

Industrieweg

Ja

-

Prins Mauritssingel vanaf Waalbrug tot kruising Lent

Ja

-

Hatertse brug

Ja

-

Oprit Heyendaalseweg / St. Annastraat naar Station. Station naar St. Annastraat / Heyendaalseweg

Ja

-

-

Station naar Heyendaalseweg

Heyendaalseweg naar Station

Ja

-

-

Hatertseweg voor Weg door Jonkerbos

Ja

-

Graafseweg voor Neerbosscheweg

Ja

-

Steve Bikoplein

Ja

-

B. Hustinxstraat linksaf naar Tunnelweg

Ja

-

St.Annastraat voor Hatertseweg

Ja

-

Busstrook Prins Mauritssingel vanaf Keizer Augustusplein (Ovatonde) tot en met Waalbrug

Ja

-

Hatertseweg voor St. Annastraat

Ja

-

Graafseweg voor Dennenstraat

Nee

Verstoort verkeersafwikkeling en geen voordeel voor taxi’s zonder KAR of Vecom

Tunnelweg linksaf naar Spoorstraat

Nee

Verstoort verkeersafwikkeling

Traianusplein vanaf Ubbergseweg naar centrum

Nee

Te weinig voordeel voor taxi’s

Nassausingel voor Keizer Karelplein

Nee

Te veel hinder voor bus

Graafseweg naar Station

Nee

Geen detectie, daarom onveilig, geen opstelgelegenheid

Station naar Graafseweg

Nee

Te veel hinder voor bus,

verstoort verkeersafwikkeling te veel, zelfde regiem als tegenrichting.

Couwenbergstraat

Nee

Onmogelijk door bussluis

Busbanen in Brabantse Poort: rondom Wijchenseweg, Rosenburgweg,

Nee

Onveilig, technisch niet mogelijk, belemmert verkeersafwikkeling

Neerbosscheweg vanaf A73

Nee

Verkeerstechnisch onveilig. Geen voordeel voor taxi

IJpenbroekweg voor Neerbosscheweg

Nee

Verstoort afwikkeling

Tunnelweg voor Quack-monument

Nee

Onveilig

Centraal Busstation

Nee

Onveilig

Eenrichtings

wegen

Medegebruik door taxi / overig besloten busvervoer

Reden

Bloemerstraat / Smetiusstraat

Ja

-

Dobbelmanweg / Steenbokstraat

Ja

-

Doddendaal

Ja

-

Edisonstraat

Nee

Geen voordeel

Bushaltes

Medegebruik door taxi / overig besloten busvervoer

Reden

O.C.Huismanstraat

Nee

Zeer korte busbaan

Verstoort afwikkeling overig verkeer

Nwe Ubbergseweg voor Traianusplein

Nee

Korte busbaan, geen voordeel, verstoort afwikkeling

Daalseweg voor rotonde

Nee

Onveilig bij oprijden rotonde

Hatertseweg voor Vossendijk

Nee

Onveilig bij wegrijden, geen voordeel

St. Annastraat voor Dr. J.Berendsstraat

Nee

Geen voordeel

St. Annastraat voor Archipelstraat

Nee

Geen voordeel

St. Annastraat nabij Thijmstraat

Nee

Geen voordeel