Verordening tot wijziging van de Verordening Instelling Werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2016

Geldend van 04-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Verordening Instelling Werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2016

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Gooise Meren zaaknummer 1754539.

gelet op art. 83 en 156 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

de verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening instelling werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2016.

A.

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, waartoe aan haar is overgedragen: de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e lid 2 Gemeentewet) en het vaststellen van het Personeelshandboek / lokale regelingen .

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoort verder de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel laten uitvoeren door een gevolmachtigde .

 • 4.

  Tot de taak van de werkgeverscommissie behoort ook het zijn van sollicitatie- en selectiecommissie bij het benoemen van de griffier.

B.

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Instelling Werkgeverscommissie gemeenteraad Gooise Meren 2020 .

C.

Bekendmaking en Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Gooise Meren op 12 februari 2020,

griffier,

voorzitter,