Instructie griffier van de staten van Zeeland 2003

Geldend van 22-04-2003 t/m heden

Intitulé

Instructie griffier van de staten van Zeeland 2003

Provinciale staten van Zeeland

 • -

  gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 4 maart 2003, nr. 030884/9;

 • -

  overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen over de taak en de bevoegdheden van de griffier;

 • -

  gelet op artikel 104a lid 2 en artikel 104d van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende Instructie griffier van de staten van Zeeland 2003

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van provinciale staten en de door hen ingestelde commissies.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de voorzitter van provinciale staten, het presidium, provinciale staten en hun commissies bij het vaststellen van de agenda van de vergaderingen van provinciale staten en commissies uit provinciale staten.

Artikel 3 Bijstand voorzitter van provinciale staten

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de provinciale staten ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van provinciale staten.

 • 2.

  Desgevraagd staat de griffier de voorzitters van de statencommissies ter zijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de statencommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van provinciale staten en statencommissie

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan statenleden.

Artikel 5 Ondersteuning fractievoorzittersoverleg

Indien het fractievoorzittersoverleg ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat daarin wordt voorzien.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien provinciale staten een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a lid 3 van de Provinciewet instellen, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van provinciale staten desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie van provinciale staten.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De commissiegriffiers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9

 • 1.

  De griffier is bevoegd van de archiefbescheiden, die hem ter bewaring zijn gegeven, afschriften of uittreksels te verstrekken.

 • 2.

  Hij ondertekent de in het eerste lid bedoelde stukken.

Artikel 10 Verhindering

Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de voorzitter van provinciale staten.

Artikel 11

Vakantie- en buitengewoon verlof wordt de griffier overeenkomstig de daarvoor gestelde regels verleend door het presidium.

Artikel 12

De griffier voert de titel griffier van de staten van Zeeland.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van provinciale staten.

 • 2.

  De instructie voor de griffier der staten (provinciaal blad nr. 2 van 1994), vastgesteld bij besluit van de Staten der Provincie Zeeland van 17 december 1993, nr. 28, gewijzigd bij PS-besluit van 20 juni 1997 nr. 20 (provinciaal blad nr. 20 van 1997), wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze instructie treedt onmiddellijk in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 20 maart 2003.
Voorzitter, drs. W.T. VAN GELDER.
Griffier, mevr. drs. B.L. ALLEWIJN.
Uitgegeven 22 april 2003.
De secretaris,
mr. drs. L.J.M. VERDULT.