Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen (Verordening Stimuleringslening Doelgroepen Noordwijk 2020)

Geldend van 03-03-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen (Verordening Stimuleringslening Doelgroepen Noordwijk 2020)

De raad van de gemeente Noordwijk;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2020;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2020, luidende aldus, 

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een verzoek aan het college voor een toekenning Stimuleringslening in de zin van deze verordening en een voordracht bij de SVn voor een lening.

 • b.

  Aanvrager: rechtspersoon, zoals genoemd in artikel 3, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening.

 • c.

  Bestaand gebouw: een gebouw dat overeenkomstig zijn bestemming in gebruik is.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 • e.

  Duurzaamheidsmaatregel: een energiebesparende, duurzaam energieopwekkende, duurzaam afgiftesysteem technische of klimaatbestendige maatregel of voorziening, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1, tabel 1 en 2.

 • f.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel, uitgevoerd binnen de kadastrale grens van het gebouw of perceel, om hemelwaterafvoer te vertragen of vast te houden, vergroening aan te brengen en om droogte te voorkomen, zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 2.

 • g.

  Nieuwbouw: een nog te bouwen gebouw, welke voor maatregelen uit bijlage 1 tabel 1 met een betere energieprestatie dan wettelijk voorgeschreven opgeleverd wordt.

 • h.

  Perceel: een binnen de gemeente gelegen locatie.

 • i.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk.

 • j.

  Revolverend fonds: een fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Stimuleringsleningen kan toewijzen, waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort in het fonds en de kosten voor beheer worden afgeschreven.

 • k.

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.

 • l.

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college en positieve krediettoets van de SVn, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente:

 • 1

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

 • 3

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

De ambitie op lange termijn is, omschreven in Het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Hoofdstuk 2 Stimuleringsleningen

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1 Deze verordening is van toepassing op gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden duurzaamheidsmaatregelen in, aan, op of bij bestaande gebouwen of nieuwbouw, of op een, kadastraal in de gemeente Noordwijk gelegen perceel.

 • 2 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende rechtspersonen:

  • a.

   Een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond en met een minimum van tien leden.

  • b.

   Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in ieder geval (sport)verenigingen, kerken en scholen en uitsluitend ten behoeve van de eigen huisvesting.

 • 3 De werkelijke kosten die voor toewijzing in aanmerking komen zijn de materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten voor duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel. De maatregelen moeten direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager. Maatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

Artikel 4 Budgetplafond

De raad stelt een gerelateerd budgetplafond van te samen € 1.000.000,- vast binnen de gemeentelijke rekening van SVn dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen op grond van deze verordening en het toewijzen van Duurzaamheidsleningen binnen de verordening “Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020”.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag Stimuleringslening;

 • 2

  beargumenteerd af te wijken van het in artikel 13, lid 2 gestelde bedrag;

 • 3

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen;

 • 4

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • 5

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • 6

  het minimale rentepercentage in artikel 13 lid 5 te wijzigen 

Artikel 6 Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen

 • 1 De in bijlage 1 genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten een Stimuleringslening verstrekt.

 • 2 De aanvrager die de maatregelen zelf uitvoert, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit. 

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen en toekennen van de Stimulerings- lening

Artikel 7 Aanvraag Stimuleringslening

 • 1 De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, een Stimuleringslening aan bij het college op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2 De volledig ingediende aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   adres van het gebouw/perceel, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • c.

   het emailadres van de aanvrager;

  • d.

   het bouwjaar van het gebouw;

  • e.

   energielabel van het gebouw;

  • f.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • g.

   een planning in de tijd van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • h.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en) of voorziening(en), met hierin opgenomen:

   • i.

    een duurzaamheidsrendementsberekening;

   • ii.

    bij nieuwbouw een duurzaamheidsrendementsberekening waaruit blijkt dat het gebouw per saldo energie zal leveren;

  • i.

   een begroting van de financiering voor de looptijd van de aangevraagde lening. Indien er meerder financiers zijn, moeten deze en hun positie hierin opgenomen zijn;

  • j.

   een motivatie waarom aanvrager denkt deze financiering niet of niet op financieel voordeligere of gelijke wijze bij een andere instantie is te krijgen;

  • k.

   de gewenste looptijd van de lening;

  • l.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • m.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

  • n.

   een bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag, niet ouder dan zes maanden, waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening;

  • o.

   een ondertekening van de ondertekeningsbevoegde;

 • bij een gegarandeerde lening:

  • p.

   een garantstelling;

 • bij een huurder:

  • q.

   een toestemming van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen;

 • bij een verhuurder:

  • r.

   een toestemming van de huurder voor het treffen van de maatregelen. 

Artikel 8 Procedure aanvraag Stimuleringslening

 • 1 Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag Stimuleringslening binnen 5 werkdagen.

 • 2 Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken.

 • 3 Indien de aanvraag niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4 De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 5 Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6 Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing tot voordracht van de aanvraag bij SVn.

 • 7 Uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn mag de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/ intrekken Stimuleringslening

Het college wijst een aanvraag voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn af, indien:

 • 1

  het gerelateerde budgetplafond van het revolverend fonds niet toereikend is om de aanvraag binnen de gestelde termijnen zoals in artikel 8, lid 5 te honoreren;

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toekenningsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • 2

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen, dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3

  een eventuele benodigde (omgevings-)vergunning niet verleend is;

 • 4

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of  heeft geleid;

 • 5

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 6

  de werkelijke kosten minder bedragen dan het drempelbedrag van € 2.500,- inclusief btw;

 • 7

  is begonnen met het treffen van de maatregelen, voordat de aanvraag volledig is ingediend;

 • 8

  de Stimuleringslening op financieel voordeligere of gelijke wijze bij een andere instantie verkregen kan worden.

Artikel 10 Inhoud besluit tot toekenning Stimuleringslening

 • 1 Het college neemt een besluit tot toekenning van het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2 Het besluit tot toekenning wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   het leenbedrag van de Stimuleringslening inclusief btw en de kosten zoals genoemd in artikel 13, lid 9.

  • b.

   indien met de aanvraag een groter bedrag dan € 100.000,- is gemoeid, en aan alle overige voorwaarden van toekenning is voldaan, wordt de aanvraag toegekend tot een maximumbedrag van € 100.000,-;

  • c.

   de maatregelen waarvoor de Stimuleringslening is toegekend;

  • d.

   de termijnen zoals bedoeld in artikel 11, lid 3 en 4, waarbinnen de aanvraag bij de SVn ingediend moet zijn en de krediettoets bij de SVn moet zijn afgerond;

  • e.

   Het rentetarief zoals genoemd in artikel 13;

  • f.

   De looptijd van de Stimuleringslening.

 • 3 Toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

Artikel 11 Financiële toets, Lening verstrekking en beheer Stimuleringslening

 • 1 De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2 Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3 De aanvraag Stimuleringslening bij de SVn dient binnen het termijn gesteld in de toekenning (peildatum is dagtekening besluit tot toekenning), door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn). Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 4 Een aanvraag dient binnen het termijn gesteld in de toekenning (peildatum is dagtekening toekenning), tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid. Bij het uitblijven van een financiële toets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een financiële toets kan uitvoeren.

 • 5 SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast, met dien verstande dat de lening niet hoger kan worden dan het oorspronkelijk bedrag in de toekenning.

 • 6 Van de lening wordt, op kosten van de aanvrager, een notariële of onderhandse akte opgemaakt. In het totale leenbedrag worden deze kosten meegenomen.

 • 7 SVn is de verstrekker en beheerder van de Stimuleringslening. De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden, de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en de notariële of onderhandse akte door aanvrager is ondertekend.

 • 8 Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 9 Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn. De indiener van de klacht kan, wanneer de uitkomst van deze klachtenprocedure geen tevreden resultaat biedt, een vervolgprocedure starten bij Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

De Verordening Stimuleringslening Noordwijk 2020 is opgesteld in overeenstemming met de: ‘Productspecificaties Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels Stimuleringslening’, ‘Toelichting op een Stimuleringslening’ en ‘Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Noordwijk en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening. 

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1 De hoofdsom van de door het college toegewezen aanvraag voor een Stimuleringslening is maximaal het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, vermeerderd met de kosten genoemd in lid 9.

 • 2 In afwijking van lid 1 bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 100.000,- per aanvraag.

 • 3 De aanvrager is vrij om de looptijd van de stimuleringslening vooraf vast te zetten op 10 of 15 jaar, maar mag niet langer zijn dan nodig is om de begroting van de maatregel sluitend te maken. De keuze dient bij de aanvraag te worden aangegeven en wordt vastgesteld door het college.

 • 4 Het standaard rentetarief is het rentepercentage welke door het college is vastgesteld op het moment van toekennen van de Stimuleringslening. Dit is de rentestand van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 10 jaar of 15 jaar lineaire leningen, vermeerderd met de beheerkosten van de SVn.

 • 5 Het vastgestelde rentetarief in de toekenning is het standaard rentetarief voor scholen en heeft een minimum van 2% voor andere aanvragers.

 • 6 Indien 2/3 van de projectkosten op andere wijze zijn gefinancierd, wordt maximaal 50% korting gegeven op het vastgestelde rentetarief zoals genoemd in lid 5, met een minimum van het standaard rentetarief zoals genoemd in lid 4. De korting wordt alleen gegeven indien de risicopositie van de gemeente tenminste gelijk is aan die van de andere financier(s).

 • 7 De gemeente kan ten opzichte van andere financiers een achtergestelde positie innemen. De rente zal bij een achtergestelde positie hoger moeten zijn dan de rente die de senior financier krijgt en tenminste het dubbele van het vastgestelde rentetarief.

 • 8 Bij rechtspersonen zoals genoemd in artikel 3, lid 2 a en c mag de lening maximaal 90% van de werkelijke kosten zijn. Minimaal 10% van de projectinvestering dient door andere wijze te worden ingebracht.

 • 9 Van de lening wordt, op kosten van de aanvrager, een notariële of onderhandse akte opgemaakt. Deze kosten kunnen worden meegenomen in het te lenen bedrag.

 • 10 Bij verkoop of sloop van het gebouw/ de voorziening gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 16. Overgangsrecht

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018” en de “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018”, doch deze blijft van kracht voor zover dat voor de behandeling van beslissingen op ingediende aanvragen en verleende Stimuleringsleningen, die onder de werking van die verordening noodzakelijk is.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Stimuleringslening Doelgroepen Noordwijk 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordwijk gehouden op 18 februari 2020 te Noordwijk.

De griffier,

M.R. Fabricotti

De voorzitter,

W.J.A. Verkleij

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Tabel 1: Energiebesparende, duurzaam energieopwekkende en duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen of voorzieningen

Soort maatregel

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparende maatregelen

Bodemisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Gevelisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Vloerisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Spouwmuurisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Dakisolatie

Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid

 

Raamisolatie (incl. eventueel kozijnen)

Isolerende materialen, kozijnen en direct gerelateerde arbeid

 

Ledverlichting

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Energiebesparende maatregelen/ Duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen

Infraroodverwarming

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Zeer lage temperatuurverwarming;

Vloer, plafond en wand

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Vervolg tabel 1 op volgende pagina

Tabel 1 vervolg: energiebesparende, duurzaam energieopwekkende, duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen of voorzieningen

Soort maatregel

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Duurzaam energieopwekkende maatregel

Zonnepanelen eigen dak

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel. Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van het gebouw. De zonnepanelen worden geplaatst binnen de kadastrale contouren van het gebouw

 

Zonneboiler

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Warmtepomp

Niet zijnde lucht-lucht, maar inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Warmtepompboiler

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

 

Micro windturbines

Rotordiameter kleiner dan twee meter

 

De lijst is niet limitatief. Maatregel met een vergelijkbaar aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkings- potentieel

Nader te bepalen

In ieder geval niet energiecertificaten, pellet- en biomassaketels

Tabel 2 Klimaatbestendige maatregelen

Soort maatregel

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Vertragen hemelwaterafvoer

Groen dak

Aantoonbaar vertragen hemelwaterafvoer en vergroten biodiversiteit als doel 

Verwijderen verharding en vervangen voor waterbergende/ waterdoorlatende (semi) verharding

Waterberging: moet 60 mm in een uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/ of infiltratie

 

Aanbrengen vergroening

Verwijderen van verharding, bodem verbeteren en vervangen door vergroening

 

Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd

Verkoelende maatregelen

Creëren van natuurlijke schaduw

Aantoonbaar vermindering vermogen airconditioning

 

Voorkomen droogte

Waterberging t.b.v. gebruik op later tijdstip

Waterberging: moet 60 mm in een uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/ of infiltratie)

 

De lijst is niet limitatief. Maatregel met een vergelijkbaar aantoonbaar klimaatbestendigheidseffect

Nader te bepalen

Waterberging: moet 60 mm in een uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/ of infiltratie)