Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk

De raad van de gemeente Noordwijk;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020, luidende aldus,

Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een woningeigenaar en tevens bewoner van een bestaande woning die een aanvraag doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  Bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende of klimaatbestendige maatregel of voorziening zoals opgenomen omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1.

 • e.

  Energiebesparende maatregel: maatregel die verband houdt met het isoleren van de bestaande thermische schil van de bestaande woning, niet zijnde nieuwbouwdelen, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1, tabel 1.

 • f.

  Gereedmelding : een verzoek van aanvrager tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een digitaal gereedmeldingformulier met bijbehorende bewijsstukken.

 • g.

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • h.

  Geveltuin: strook tuin met verticaal groeiende planten tegen de buitenmuur van een bestaande woning of verharde erfafscheiding, op of langs de contour van de kadastrale grens;

 • i.

  Groen dak: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogte-resistente soorten. Het dak mag geen gebruiksfunctie hebben, welke de werking van het groene dak belemmerd.

 • j.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel die verband houdt met een vertraagde afvoer en met het vasthouden van regenwater, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1 tabel 2.

 • j.

  Normbedrag: de subsidievergoeding per eenheid voor een duurzaamheidsmaatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1 of 2.

 • k.

  Onderhoud: herstel of vervanging van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft.

 • l.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk.

 • m.

  Regenwaterriool: gemeentelijk rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater en onderdeel is van een gescheiden rioolstelsel.

 • n.

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad ten hoogste beschikbaar is gesteld voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening.

 • o.

  Subsidievaststelling: het besluit van het college waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld.

 • p.

  Subsidieverlening: het besluit van het college dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

 • q.

  Thermische schil: het gedeelte van de bestaande woning of gebouw, welke de verwarmbare gedeelte scheidt van de buitenomgeving of aangrenzende onverwarmde gedeelten.

 • r.

  Werkelijke kosten: het totaal aan kosten voor de aanvrager voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel of voorziening waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • s.

  Woningverbetering: de aangebrachte maatregelen of voorzieningen leiden tot meer woongenot van de woning.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente:

 • 1

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

De ambitie op lange termijn is, omschreven in Het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1

  aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning beschikt over een eigen; toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Noordwijk en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening;

 • 2

  een aanvrager in de zin van een eigenaar en tevens bewoner, van een bestaande woning in Noordwijk; optioneel gemachtigd door een Vereniging van Eigenaren (VvE) in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek. Deze verordening is niet van toepassing op een verzorgingshuis, zorginstelling of woningcorporatie volgens artikel 19 van de woningwet.

 • 3

  maatregelen:

  • a.

   die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel waaronder alleen de materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten;

  • b.

   welke direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager. Maatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

  • c.

   welke bij energiebesparing zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1 alleen geldt voor het isoleren van de bestaande thermische schil. De aanvraag kan gecombineerd worden met een nieuwbouwdeel; uitbreiding of aanpassing van de woning, echter dan moeten de bestaande en nieuwbouwdelen worden gesplitst in de offerte en factuur.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1 Het saldo van de per 31 december 2019 resterende budgetten voor subsidies op grond van de ‘Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018-2019’ en de ‘Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijkerhout’ vormt voor het kalenderjaar 2020 het subsidieplafond, tot welk bedrag subsidies kunnen worden verleend, met dien verstande dat hierop de uit de per 31 december 2019 nog lopende subsidieaanvragen voortvloeiende verplichtingen in mindering worden gebracht.

 • 2 Voor het jaar kalenderjaar 2021 en verder wordt het subsidieplafond jaarlijks via de gemeentebegroting voor het betreffende kalenderjaar vastgesteld. De raad kan - indien noodzakelijk - ook tussentijds het subsidieplafond verhogen.

 • 3 Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   volledig ingediende subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 2

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een subsidie toe te kennen;

 • 3

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • 4

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • 5

  de percentages, normbedragen en maximale bedragen in bijlage 1 te wijzigen.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen

 • 1 De in bijlage 1 genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten een subsidie verstrekt.

 • 2 De aanvrager die de maatregelen zelf uitvoert, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 7 Aanvraag subsidie

 • 1 De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het college op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2 De volledig ingediende aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   adres van de woning, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • c.

   het emailadres van de aanvrager;

  • d.

   het bouwjaar van de woning;

  • e.

   het energielabel van de woning;

  • f.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • g.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • h.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en) of voorziening(en);

  • i.

   het rekeningnummer van aanvrager;

  • j.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • k.

   ondertekening van de aanvrager;

 • bij een eigenaar welke nog niet woont op het adres waar de subsidie voor wordt aangevraagd:

  • l.

   het correspondentieadres;

  • m.

   koopovereenkomst van de woning;

  • n.

   intentieverklaring dat de aanvrager de intentie heeft in de woning te gaan wonen;

 • bij een VvE:

  • o.

   een ondertekening van de ondertekeningsbevoegde van de VvE.

Artikel 8 Procedure aanvraag subsidie

 • 1 Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen 5 werkdagen.

 • 2 Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.

 • 3 Indien de aanvraag niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4 De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 5 Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, lid 3.

 • 6 Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

 • 7 Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 8 Uit overschrijding van de in lid 6 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen subsidieaanvraag en intrekken subsidietoekenning

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de subsidieaanvraag af indien:

 • 1

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de subsidieaanvraag af of zal de subsidietoekenning alsnog intrekken, indien:

 • 2

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3

  een eventuele benodigde (omgevings-)vergunning niet verleend is;

 • 4

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 • 5

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6

  is begonnen met het treffen van de maatregelen, voordat de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 10 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1 Het college neemt een besluit tot toekenning van de subsidie indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2 Het besluit tot toekenning wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   de maatregelen waarvoor de subsidie is toegekend;

  • c.

   aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan en de termijn van 6 maanden of wanneer de aanvraag is ingediend namens een Vereniging van Eigenaren 12 maanden, waarbinnen de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst en de gereedmelding digitaal moet zijn ingediend.

 • 3 Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden en verplichtingen verbinden.

 • 4 Op de toegekende subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 11 Verzoek om vaststelling en afhandeling subsidie

 • 1 De aanvrager meldt aan het college dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn voltooid. Dit gebeurt via een volledig ingevuld, en door het college beschikbaar gesteld, digitaal formulier.

 • 2 De melding als bedoeld in lid 1`is tevens de aanvraag om definitieve vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 3 Voor bestaande woningen geldt dat de aanvrager de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doch uiterlijk binnen 6 maanden of wanneer de aanvraag is ingediend namens een Vereniging van Eigenaren 12 maanden, na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening moet indienen.

 • 4 Het college bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 5 Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 6 Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

 • 7 Bij de melding moet minimaal, naast een volledig ingevuld gereedmeldingformulier, de volgende documenten worden aangeleverd, voordat het college tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan; een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd en eventueel overige gevraagde bewijsstukken.

 • 8 Het vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorschriften zoals beschreven in de artikelen 8 en 13.

 • 9 Het college kan afwijken van de in artikel 13, lid 3 genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerd verzoek indient.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020 en vervalt met het bereiken van het subsidieplafond dan wel per 1 juli 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordwijk gehouden op 18 februari 2020 te Noordwijk.

De griffier,

M.R. Fabricotti

De voorzitter,

W.J.A. Verkleij

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €2.500,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 • 2.

  Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan het maximale bedrag per maatregel/groep maatregelen.

 • 3.

  Een eerder vastgestelde subsidie op basis van deze verordening of de ‘Verordening Duurzaamheidsubsidie Noordwijk 2018’ of de ‘Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijkerhout 2018’ wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €2.500,- en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per maatregel.

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

Isolatiemaatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Isolatie-waarden

Rd in m2K/W

U in W/m2K

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid

Vastgesteld normbedrag

per m²

Vastgesteld maximaal bedrag per maatregel

Bodem- isolatie

Rd ≥ 3,5 )1

25%

€ 10,-

€ 1.000,-

Gevel- isolatie

Rd ≥ 3,5 )1

25%

€ 30,-

€ 1.000,-

Vloerisolatie

(eventueel met bodemfolie)

Rd ≥ 3,5 )1

25%

€ 10,-

€ 1.000,-

Spouwmuur- isolatie

Rd ≥ 1,1 )1

25%

€ 10,-

€ 1.000,-

Dakisolatie

Rd ≥ 3,5 )1

25%

€ 20,-

€ 1.000,-

Raamisolatie; HR++-glas

U ≤ 1,2 )1

25% )2

€ 35,-

€ 1.000,-

Raamisolatie; triple glas

U ≤ 0,8 )1

25% )2

€ 45,-

1: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

2: Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid enkel betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.

Tabel 2 Klimaatbestendige maatregelen

Doel meer regenwater vasthouden door middel van;

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

   

Gesubsidieerd percentage

Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximaal bedrag

 

Vastgesteld maximum- bedrag

Vertragen hemelwaterafvoer

Groen dak

 

 

 

25%

€25,- per m2

   

€ 1.000,-

Geveltuin

>20 cm breed en toestemming van eigenaar

25%

€25,- per m

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Aansluiten regenpijp op regenwaterriool

Indien gescheiden rioolstelsel aanwezig is

25%

€ 30,- per strekkende meter

€ 250,-

Regenton

≥ 100 liter

25%

€ 50,-

Regenton

≥ 250 liter

25%

€ 100,-

Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en/of wasmachine

Filter

25%

€ 250,-

Verwijderen van verhard oppervlak

Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding

Vervangen door waterdoorlatende tegels, grind, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal

Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd

25%

€ 5,- per m2

€ 1.000,-

Verwijderen verhard oppervlak en bodem verbeteren

Vervangen door beplanting

25%

€10,- per m2