Regeling vervallen per 08-11-2023

Nadere regels Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 07-11-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Nadere regels Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen;

overwegende dat:

  • het wenselijk is om projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan het in stand houden van de monumentale waarde en het monumentale karakter van monumenten binnen de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit vast te stellen de nadere regels Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2020.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Awb: Algemene wet bestuursrecht;

ASV: de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

gemeentelijk monument: een overeenkomstig artikel 1 lid 1 van de Erfgoedverordening Midden-Groningen aangewezen pand, object en/of terrein;

eigenaar: in deze regeling wordt onder eigenaar mede verstaan:

de erfpachter;

de houder van een recht van opstal;

de houder van een appartementsrecht;

de toekomstige eigenaar, erfpachter, houder van een recht op opstal of houder van een appartementsrecht;

de verhuurder, mits deze buiten de eigen woning niet meer dan 2 woningen bezit.

erfgoedcommissie Midden-Groningen: de commissie op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in artikel 15 van de Monumentenwet 1988 en artikel 1 van de Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018, de Erfgoedcommissie Midden-Groningen.

restauratie: voorzieningen en werkzaamheden aan een beschermd monument, het normale onderhoud te boven gaande, die voor het herstel van een beschermd monument noodzakelijk zijn en vermeld in de bijgevoegde toelichting.

onderhoud: periodieke werkzaamheden die als onderhoud worden aangemerkt en dienen om het pand als zodanig in stand te houden, zoals vermeld in de bijgevoegde toelichting.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten die leiden tot instandhouding van de monumentale waarde en het monumentale karakter.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan eigenaren van gemeentelijke monumenten binnen de gemeente Midden-Groningen.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de geraamde en goedgekeurde bedragen van:

de aanneemsom;

de kosten van de architect en andere adviseurs voor zover die noodzakelijk zijn en rechtstreeks verband houden met de restauratie;

toezicht op de uitvoering;

de verschuldigde btw, voor zover die niet kan worden verrekend;

materiaalkosten voor werkzaamheden die worden verricht in zelfwerkzaamheid.

Kosten die niet in verhouding staan tot het te behalen resultaat zijn niet subsidiabel.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De subsidie voor restauratie van een monument bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele restauratiekosten tot ten hoogste € 10.000 per jaar gedurende maximaal twee aaneengesloten jaren.

De subsidie voor onderhoud van een monument bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele onderhoudskosten tot ten hoogste € 2.800 per jaar.

Indien het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend, groter is dan het subsidieplafond wordt een budgetkorting toegepast ter hoogte van het percentage van de overschrijding.

Artikel 7. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

Niet van toepassing.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Niet van toepassing.

Artikel 9. Aanvraag

Artikel 6 lid 2 sub c, d, e en artikel 6 lid 3 van de ASV zijn niet van toepassing op deze regeling.

In aanvulling op het bepaalde in de ASV worden bij een aanvraag voor restauratie van een monument overgelegd:

a. een restauratieplan of werkomschrijving;

b. gespecificeerde begroting(en) van kosten;

c. tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:100);

d. de naam en het adres van de aannemer.

In aanvulling op het bepaalde in de ASV worden bij een aanvraag voor onderhoud van een monument overgelegd:

a. gespecificeerde begroting(en) van kosten.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid van de ASV, ingediend uiterlijk 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV uiterlijk binnen 13 weken na het verstrijken van de indieningstermijn.

Voor het verstrijken van deze termijn kan het college de beslistermijn eenmalig verdagen met 8 weken.

Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

voor de activiteiten reeds subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen;

de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

kosten van de restauratie op een derde partij, zoals een verzekering, kunnen worden verhaald;

sprake is van herstel van bevingsschade of kosten voor versterking van het monument, voor zover die direct of indirect door of namens de NAM of derde partijen wordt vergoed;

de werkzaamheden gericht zijn op het (opnieuw) aanbrengen van reeds verloren gegane waarden of op comfortverbetering.

Artikel 13. Verplichtingen

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

de gesubsidieerde restauratiewerkzaamheden worden naar behoren uitgevoerd binnen twee jaar na de verlening;

de gesubsidieerde onderhoudswerkzaamheden worden naar behoren uitgevoerd binnen één jaar na de verlening;

na afloop van de restauratie wordt het monument onderhouden in de staat waarin het door de restauratie is gebracht;

de voor het treffen van de voorzieningen benodigde vergunning(en) en toestemming(en) zijn verleend;

het monument is blijvend voldoende verzekerd tegen brand-, storm- en bliksemschade;

het monument wordt niet vervreemd voordat de subsidie is vastgesteld.

het college kan de genoemde termijnen in sub a en b met 1 jaar verlengen, indien de uitvoeringstermijn gezien de omstandigheden niet haalbaar is.

Artikel 14. Verantwoording

De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan en;

een overzicht van de gemaakte kosten, onderbouwd met facturen en betaalbewijzen.

Op verzoek van de gemeente wordt medewerking verleend bij de controle van de gereedmelding van de maatregelen.

Artikel 15. Aantonen verrichting subsidies tussen € 5.000 en € 50.000

De verantwoording voor subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 vindt conform artikel 14 plaats.

Artikel 16. Eindverantwoording van subsidies van meer dan € 50.000

Niet van toepassing.

Artikel 17. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

Artikel 18. Bevoorschotting en betaling in gedeelten

Niet van toepassing.

Artikel 19. Slotbepalingen

De Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Hoogezand-Sappemeer wordt ingetrokken.

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: nadere regels Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2019.

Adriaan Hoogendoorn, burgemeester,

Henk Mulder, secretaris.

Toelichting bij Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2020

Algemeen

Beschermde monumenten zijn beschermd, omdat zij een cultuurhistorisch belang vertegenwoordigen, waarvan de samenleving vindt dat dit aan de komende generaties moet worden overgedragen. Dat belang wordt "monumentale waarde" genoemd. Die monumentale waarde is de reden voor de bescherming.

Het gaat bij subsidie dus om het herstel en de instandhouding van de monumentale waarde. Voor

alle duidelijkheid: niet om het isoleren, verbeteren van comfort of het bijdragen aan de exploitatie en

ook niet om het terugbrengen van reeds verloren gegane monumentale waarde.

De monumentale waarden van de panden zijn globaal per pand beschreven in de redengevende omschrijving als opgenomen in het gemeentelijk monumentenregister. Tot de monumentale

waarden wordt in ieder geval de hoofdstructuur (het casco) gerekend. Het casco bestaat uit:

- Dragende onderdelen (fundering, balkdragende muren en balklagen)

- Vloeren

- Omhulsel (buitenmuren en kap)

- Binnenpleisterwerk van muren

- Buitenafwerking (kozijnen en ramen)

Tot de monumentale waarde worden in het algemeen ook die onderdelen gerekend die de architectuurhistorische kenmerken van het monument bepalen zoals:

- Gevelbekroningen

- Stoepen

- Oude kapconstructies

- Interieuronderdelen (decoratief stucwerk, schoorsteenpartijen, wandafwerking en betimmering)

- Overige historische details (schoorstenen, kroonlijsten, balkons, hekwerken enz.)

Restauratiesubsidie

De volgende werkzaamheden en voorzieningen komen in aanmerking voor een restauratiesubsidie:

Bescherming en preventie

- Maatregelen ter voorkoming van vochtdoorslag en optrekkend vocht bij muren (maar niet dan na

grondig onderzoek naar de oorzaken en de toe te passen methode).

- Het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van beschadiging of aantasting van beschermenswaardige onderdelen.

- Bliksemafleiders bij panden met rieten daken.

Constructief herstel

- Het door herstel of door partiële vernieuwing weer in goede staat (terug)brengen van onderdelen die in een vervallen, vergane of aangetaste toestand verkeren.

- Herstel van de hoofdstructuur of casco.

- De binnenafwerking van het casco.

- Extra constructies benodigd voor handhaving van bepaalde waardevolle onderdelen.

Conservering

- Behandelen houtwerk dat is aangetast door houtworm, bonteknaagkever, boktor, zwam e.d.

- Impregneren van poreuze materialen waarvan de fysieke samenhang is verloren.

- Fixeren van (muur)schilderingen.

Bijzondere aspecten

- Kappen.

- Funderingen.

- Bereikbaarheid voor het plegen van onderhoud.

Schilderwerk

- Schilderwerk is te beschouwen als normaal onderhoud en komt dus niet in aanmerking voor een

restauratiebijdrage tenzij het een direct gevolg is van een gelijktijdige restauratie.

- Bijzonder schilderwerk (decoratief)

- Historische muur- of gewelfschilderingen.

Vondsten

- Planwijzigingen als gevolg van belangrijke vondsten tijdens de restauratie.

Bouwhistorisch onderzoek

Voor zover noodzakelijk en derhalve behorende bij de restauratieplanvoorbereiding.

Onder het dienen van de monumentenzorg wordt ook verstaan het hergebruik van materialen. Indien noodzakelijk kan dit als nadere voorwaarde worden opgenomen in de subsidiebeschikking.

Onderhoudssubsidie

De onderhoudssubsidie is bedoeld om de eigenaar aan te zetten tot regelmatig onderhoud het liefst via een vooropgesteld meerjarenplan. De subsidie is alleen voor werkzaamheden aan de buitenkant en wel voor het op sobere en doelmatige wijze wind- en waterdicht houden van het monument.

Het mag nooit zo zijn dat bewust onderhoud achterwege wordt gelaten om na verloop van tijd in aanmerking te kunnen komen voor een (hogere) restauratiebijdrage. Aan de hand van de inspecties / inspectierapporten wordt daarom gecontroleerd of regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden.

Werkzaamheden die in aanmerking komen voor een onderhoudssubsidie zoals bedoeld in dit hoofdstuk zijn:

Daken

- het incidenteel vernieuwen van pannen of herstel van leiwerk.

- het repareren van zink en lood.

- het onderhoud aan brand- en bliksembeveiliging.

- windveren.

- schoorstenen.

Goten en hemelwaterafvoeren

- het opheffen van verstoppingen.

- reparaties en schoonmaak.

- werkzaamheden om de afvoer van hemelwater rond het gebouw te bevorderen.

Gevels

- incidenteel repareren van voegwerk.

- reparatie natuursteen en baksteen.

- reparaties aan pleisterwerk.

- reparaties houtwerk inclusief luiken.

- reparaties aan hang-en sluitwerk in de buitengevels.

- monumentale beglazing.

- buitenschilderwerk.

Historische onderdelen

- reparaties aan ornamenten aan gevels, erkers, balkons, goten en dergelijke.

- reparaties aan hekwerken, stoepen en kelderluiken.

- schilderwerk aan deze historische onderdelen.

- instandhoudingswerkzaamheden op/aan de monumentale kerkhoven/begraafplaatsen

Algemeen

- kosten voor een abonnement op de provinciale monumentenwacht.

- kosten voor het door een onafhankelijke instantie op laten stellen van een inspectierapport.

- kosten voor het door een onafhankelijke instantie op laten stellen van een meerjarenonderhoudsplan.