Verordening gemeentelijke ombudscommissie gemeente Assen 2020

Geldend van 26-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudscommissie gemeente Assen 2020

De gemeenteraad van Assen, gelezen het voorstel van het college van B&W;

gelet op:

Hoofdstuk 9, titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 81w van de Gemeentwet;

Besluit vast te stellen de navolgende Verordening gemeentelijke ombudscommissie gemeente Assen 2020

Artikel 1. Instelling ombudscommissie

Er is een gemeentelijke ombudscommissie.

Artikel 2. Samenstelling ombudscommissie

1. De ombudscommissie bestaat uit een voorzitter, twee leden, waarvan één plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend lid die allen op voordracht van het college van burgemeester en wethouders door de raad worden benoemd.

2. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat.

Artikel 3. Zittingsduur

De leden van de ombudscommissie kunnen één maal worden herbenoemd.

Artikel 4. Financiële middelen

1. De leden van de ombudscommissie ontvangen per hoorzitting een vergoeding. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de voor de inwonersklasse van de gemeente vastgesteld bedrag in afdeling 3.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

2. De voorzitter ontvangt 2,5 x en de leden 2 x de norm als bedoeld in het vorige lid.

3. De vergoeding is exclusief de reiskostenvergoeding van € 0,28 cent per kilometer, gebaseerd op de kortste route van de ANWB routeplanner.

4. Voor het parkeren in de parkeergarage stadhuis wordt een uitrijkaart verstrekt.

5. De leden en de voorzitter van de ombudscommissie ontvangen per regulier overleg, niet zijnde een hoorzitting 1x de norm als bedoeld in het eerste lid, exclusief reiskostenvergoeding van € 0,28 cent per kilometer en parkeerkaart.

6. De betaling van de vergoeding zoals genoemd in lid 1 en 2 vindt achteraf plaats op basis van de presentielijst door de salarisadministratie.

7. De vergoeding voor het spreekuur van de ombudscommissie is op basis van een uurtarief van € 65,-- per uur, ex btw, met dien verstande dat:

a. Het tarief geldt voor de voorbereiding, het spreekuur en de eventuele afwerking.

b. Het uurtarief is exclusief de reiskosten van € 0,28 cent per kilometer en parkeerkosten.

c. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex (cpi) norm van het CBS. Als peiljaar geldt 2020.

8. De betaling van de vergoeding zoals genoemd in lid 7 vindt achteraf plaats op basis van declaratie.

9. Overige kosten die vergoed worden zijn de reiskosten voor een symposium en/of congres samenhangend met het ombudswerk, met een maximum van twee per jaar, per lid.

Artikel 5 Toepasselijk recht

Ten aanzien van de klachtbehandeling door de commissie is hoofdstuk 9, titel 9.2 van de Awb van toepassing.

Artikel 6. Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke ombudscommissie.

2. Verordening Gemeentelijke Ombudscommissie zoals door de raad van de gemeente Assen vastgesteld op 20 oktober 2005 en nadien gewijzigd op 21 juni 2012 komt te vervallen.

3. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 januari 2020

M.L.J. Out, voorzitter

I. Rozema , griffier

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING.

Voor zover nodig zijn in deze toelichting een aantal artikelen voorzien van een toelichting

ARTIKEL 2.

Het is de bevoegdheid van de raad te bepalen uit hoeveel leden de commissie bestaat en daaruit een (plaatsvervangend) voorzitter te benoemen. Inhoudelijke eisen die gesteld worden aan de leden van de commissie, zijn opgenomen in de Gemeentewet.

ARTIKEL 5.

De inhoudelijke bepalingen omtrent het verrichten van onderzoek zijn opgenomen in de Awb.