Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring scouting Amstelveen 2021

Geldend van 25-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring scouting Amstelveen 2021

Zaaknummer: Z20-002843

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 4 februari 2020;

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van een vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar;

overwegende dat de scouting een belangrijk onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk jeugdbeleid, in het bijzonder voor wat betreft het deelnemen aan activiteiten in teamverband en dient te worden beschouwd als een klassieke vorm van vrijetijdsbesteding onder jeugdigen;

overwegende dat de activiteiten van de scouting een licht educatief karakter hebben en de scouting daarmee een bijzondere positie inneemt;

overwegende dat een evenwichtige verdeling van de subsidiegelden voor activiteiten onder de verschillende scoutingverenigingen in Amstelveen gewenst is;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels voor subsidiëring scouting Amstelveen 2021

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • jeugdige: kind of tiener in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar oud;

 • jeugdlid: lid van een scoutingvereniging in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar oud;

 • scoutingvereniging: vereniging, gevestigd in de gemeente Amstelveen, die scoutingactiviteiten aanbiedt aan jeugdigen.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan scoutingverenigingen waarvan de activiteiten geheel of grotendeels ten goede komen aan jeugdigen.

Artikel 3 Activiteiten en kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de bevordering van het vrije-tijdsaanbod voor jeugdigen, de participatie van jeugdigen aan activiteiten in teamverband en activiteiten met een licht educatief karakter voor jeugdigen.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor kosten die een scoutingvereniging maakt voor het gebruik van een aan haar door de gemeente beschikbaar gestelde accommodatie.

Artikel 4 Berekening van de subsidie voor activiteiten en kosten

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van een landscoutingvereniging bedraagt €19,50 per jeugdlid in het kalenderjaar 2021 en wordt daarna jaarlijks geïndexeerd.

 • 2.

  De subsidie voor activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van een waterscouting-vereniging bedraagt €21,50 per jeugdlid in het kalenderjaar 2021 en wordt daarna jaarlijks geïndexeerd.

 • 3.

  De subsidie voor kosten, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, van een scoutingvereniging is kostendekkend.

Artikel 5 Indexering van de subsidie voor activiteiten

Het college stelt jaarlijks de indexering van de subsidie voor activiteiten als genoemd in artikel 3, eerste lid, vast.

Artikel 6 (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een scoutingvereniging te voldoen aan de volgende verplichtingen:

  • a.

   een scoutingvereniging moet lid zijn van de vereniging Scouting Nederland;

  • b.

   een scoutingvereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een scoutingvereniging is verplicht om jaarlijks inzichtelijk te maken hoeveel leden zij telt op de eerste dag van oktober van elk jaar en de leeftijd van die leden. De subsidie voor activiteiten van een scoutingvereniging wordt jaarlijks herijkt en gebaseerd op het ledenaantal;

  • d.

   een scoutingvereniging kent minimaal 40 scoutingleden. Mocht een scoutingvereniging die een jaarlijkse subsidie ontvangt langer dan vier jaar minder dan 40 leden hebben dan bekijkt het college op dat moment of de subsidie wordt gecontinueerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de spreiding van de groepen over de gemeente Amstelveen;

  • e.

   een scoutingvereniging is verplicht om jaarlijks een overzicht te geven van haar reserves, inkomsten en uitgaven;

  • f.

   een scoutingvereniging is verplicht om jaarlijks een overzicht te verstrekken van maatregelen en activiteiten die zij heeft getroffen respectievelijk heeft georganiseerd om jeugdigen te bereiken die (nog) niet vanzelf gebruik maken van de door haar georganiseerde activiteiten.

 • 2.

  Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 7 Breder bereik van jeugdigen

Van een scoutingvereniging wordt een actieve inzet gevraagd om ook jeugdigen te bereiken die (nog) niet vanzelf gebruik maken van de door deze vereniging georganiseerde activiteiten.

Artikel 8 Fysiek en sociaal veilige omgeving

 • 1.

  Een scoutingvereniging heeft zich geconformeerd aan het beleid van de vereniging Scouting Nederland voor wat betreft het aannemen van personen die als vrijwilliger actief (willen) zijn binnen een scoutingvereniging.

 • 2.

  Een scoutingvereniging dient op verzoek van het college alle relevante informatie in dit kader te verstrekken.

Artikel 9 Verantwoording subsidies met subsidie voor activiteiten tot € 5.000

 • 1.

  Een subsidie voor scouting wordt direct ambtshalve vastgesteld als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening als:

  • a.

   de subsidie voor activiteiten, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet meer dan € 5.000 bedraagt en;

  • b.

   de subsidie voor kosten, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt verrekend met het te betalen subsidiebedrag als bedoeld in artikel 11.

 • 2.

  De subsidieontvanger toont op verzoek van het college op de in de beschikking aangegeven wijze aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de verleende subsidie zijn verbonden.

Artikel 10 Verrekening subsidie voor huur of andere verplichtingen

Conform artikel 17, derde lid, van de Algemene subsidieverordening verrekent het college aan de gemeente verschuldigde bedragen terzake van huur of andere verplichtingen, verband houdend met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, met de te betalen subsidiebedragen.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 13 Intrekking

De Nadere regels voor subsidiëring scouting 2013 worden ingetrokken.

Artikel 14 Overgangsbepaling

Aanvragen om subsidie voor het kalenderjaar 2021 worden afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere regels voor subsidiëring scouting 2021.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring scouting Amstelveen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens