Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten gemeente Coevorden

Geldend van 25-02-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten gemeente Coevorden

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

Gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, d.d. 30 januari 2020;

overwegende dat het gewenst is een beleidsregel op te stellen voor de voorwaarden van aanwijzing van de plaatsen voor paasvuurbulten;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluiten

vast te stellen de Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

 • 1.

  De plaats van de paasvuurbult mag niet binnen de bebouwde kom liggen, met uitzondering van reeds aangewezen plaatsen.

 • 2.

  De afstand tussen een rietgedekt bouwwerk en de paasvuurbult is minimaal 200 meter.

 • 3.

  De afstand tussen overige bebouwing en de paasvuurbult is minimaal 50 meter.

 • 4.

  De afstand tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden en de paasvuurbult is minimaal 100 meter.

 • 5.

  De afstand tussen een rijksweg (A-weg), provinciale weg (N-weg), waterweg en spoorweg en de paasvuurbult is minimaal 500 meter.

 • 6.

  De afstand tussen overige openbare wegen en de paasvuurbult is minimaal 20 meter.

 • 7.

  De afstand tussen een hoogspanningstracé en een paasvuurbult dient minimaal 40 meter te zijn.

 • 8.

  De afstand tussen ondergrondse buisleidingen of kabeltracés en de paasvuurbult is minimaal 25 meter.

 • 9.

  De afstand tussen een verhard pad en de paasvuurbult is maximaal 50 meter.

 • 10.

  Bij fase 2, zoals vastgesteld en bekendgemaakt via natuurbrandrisico.nl door de regionaal commandant van dienst brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe, wordt, indien nodig, bij de leden 4 en 2 de daarin genoemde afstand verhoogd tot 500 meter.

 • Slotbepalingen

 • 11.

  De oude beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten van 21 februari 2012, wordt ingetrokken.

 • 12.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten”.

 • 13.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Coevorden, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

secretaris burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester