Verordening Fractieondersteuning Wetterskip Fryslân 2020.

Geldend van 12-02-2020 t/m 22-05-2023

Intitulé

Verordening Fractieondersteuning Wetterskip Fryslân 2020.

Hoofdstuk 1 Fractieondersteuning

Artikel 1

 • 1.

  Voor de fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het reglement van orde van het algemeen bestuur, is jaarlijks een budget als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie beschikbaar.

 • 2.

  Dit budget bestaat per jaar voor elke fractie uit:

  • a.

   een vast deel van € 1.000,- , en

  • b.

   een bedrag van € 500,- per lid van de fractie.

  • c.

   in een jaar waarin verkiezingen worden gehouden is het budget gerelateerd aan de zittingsduur van het algemeen bestuur

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie vervalt het nog niet uitgekeerde deel van het budget aan het waterschap. De nieuw ontstane fracties hebben in het jaar van splitsing recht op een budget gerelateerd aan de maanden die nog in het betreffende jaar resteren. De gesplitste fracties ontvangen gezamenlijk niet meer budget dan waar de oorspronkelijke fractie in het jaar van splitsing recht op had. In het jaar volgend op de splitsing worden de gesplitste fracties gezien als reguliere fracties die recht hebben op het volledige budget.

 • 4.

  Het budget mag niet gebruikt worden ter bekostiging van :

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van diensten of goederen, geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die bekostigd kunnen worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Artikel 2

 • 1.

  Het budget voor fractieondersteuning wordt beheerd door de financiële administratie van Wetterskip Fryslân.

 • 2.

  Betalingen vanuit het budget worden gedaan op basis van een door de fractievoorzitter getekende declaratie. Met de ondertekening wordt aangegeven dat de verklaring juist en volledig is, dat deze gebaseerd is op een deugdelijke registratie en dat de uitgaven voldoen aan het bestedingsdoel zoals verwoord in artikel 1 van deze verordening.

 • 3.

  De leidinggevende van de financiële administratie is bevoegd de declaratie te beoordelen en gaat in overleg met de indiener als hij daar aanleiding toe ziet. Bij geschillen besluit de dijkgraaf.

Artikel 3

 • 1.

  Wanneer in enig jaar een budget niet volledig wordt benut mag maximaal een kwart van het jaarbudget meegenomen worden naar het volgende jaar.

Artikel 4

 • 1.

  De fracties krijgen eens per kwartaal digitaal een overzicht van de uitgaven die ten laste van het budget zijn gedeclareerd.

 • 2.

  De financiële administratie stelt binnen een maand na het einde van het kalenderjaar een overzicht op van de budgetten. Uit het overzicht blijkt welke bedragen zijn gedeclareerd en uitgekeerd en welk budget resteert. Het overzicht wordt ter kennisname aan het dagelijks bestuur gezonden.

 • 3.

  Voor kilometervergoedingen die in het kader van deze verordening worden opgevoerd geldt een tarief overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 4.

  Als een lid van het algemeen bestuur gebruik wil maken van de mogelijkheid om (reiskosten) vergoedingen voor fractiewerkzaamheden fiscaal te verrekenen d.m.v. de “opting in regeling” dan dient de declarant voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar de declaratie in te leveren bij de financiële administratie van Wetterskip Fryslân. Fiscale verrekening vindt dan nog plaats in het boekjaar waarin de vergoedingen zijn uitbetaald.

Hoofdstuk 2 Presentiegeld en reiskostenvergoeding.

Artikel 5

Aan een commissielid op basis van artikel 10 van het reglement van orde van het algemeen bestuur en de adviescommissies Wetterskip Fryslân wordt presentiegeld toegekend.

Artikel 6

 • 1.

  Het presentiegeld voor het in artikel 5 genoemde lid bedraagt voor elke door hem bijgewoonde zitting van een van de vaste adviescommissies een bedrag van € 200,- bruto.

 • 2.

  In het geval door de leden bedoeld in dit hoofdstuk op een dag meer dan een vergadering van de adviescommissie wordt bijgewoond, dan bedraagt het presentiegeld nooit meer dan het in lid 1 genoemde bedrag.

Artikel 7

Het lid zoals genoemd in artikel 5 krijgt op declaratiebasis de door hem gemaakte reiskosten vergoed overeenkomstig het reiskostenbesluit Wetterskip Fryslân.

Artikel 8

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fractieondersteuning Wetterskip Fryslân 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân van 11 februari 2020

L.M.B.C Kroon,

O. Bijlsma,

Dijkgraaf.

Secretaris-directeur.

Ondertekening