Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de taken die (de centrumgemeente) ’s-Hertogenbosch en de regiogemeenten uitvoeren betreffende beschermd wonen, maatschappelijk opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxtel, Haaren (tot de herindeling in 2021), ’s-Hertogenbosch, Maasdriel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

zij met ingang van 1 januari 2015 regionaal hebben samengewerkt op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp Wmo Meierij 2017-2020 van 26 april 2016 en het addendum van 11 september 2019 voor de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang;

de Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp Wmo Meierij 2017-2020 op 31 december 2019 afloopt;

de samenwerking rondom de inkoop en de beleidstaken van de specialistische functies die onder Wmo vallen (behalve beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken) voor de regio Meierij (niet voor de regio Bommelerwaard) vastgelegd zijn in de centrumregeling regio Meierij Wmo 2020;

de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2020 en 2021 nog steeds als centrumgemeente fungeert voor beschermd wonen en tot en met 2025 voor maatschappelijk opvang en verslavingszorg;

de centrumgemeente en regiogemeenten ook wensen samen te werken op het gebied van de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang per 01 januari 2020;

de start van de nieuwe samenwerking (als gevolg van de doordecentralisatie) rondom de inkoop en taken voor beschermd wonen uitgesteld is tot 01 januari 2022 en voor maatschappelijke opvang tot 01 januari 2026, in verband met de landelijke ontwikkelingen;

het jaar 2020 en 2021 voor beschermd wonen en 2020 tot en met 2025 voor maatschappelijke opvang, overgangsjaren zijn waarbinnen de hernieuwde samenwerking rondom de inkoop en taken van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vormgegeven kan worden in lijn van de landelijke ontwikkelingen;

zij daarom ingaande 01 januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst wensen aan te gaan voor tenminste 2 jaar waarin aan de gemeente ’s-Hertogenbosch het mandaat wordt verleend om als centrumgemeente beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz, en de Wet zorg en dwang, in te kopen en contracten te beheren namens de regiogemeenten;

zij daartoe mogelijk ingaande 01 januari 2022 aan willen sluiten bij de centrumregeling regio Meierij Wmo 2020;

er nu al wordt aangesloten bij de organisatiestructuur zoals deze opgezet is binnen de centrumregeling Meierij Wmo 2020;

de gemeente Haaren per 2021 wordt opgeheven, waarbij Helvoirt aansluit bij de gemeente Vught en Esch bij de gemeente Boxtel.

Gelet op

Artikel 2.6.1 van de Wmo 2015, afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 1 en 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);

de door de raden van voornoemde gemeenten aan hun colleges van burgemeester en wethouders verleende toestemming tot het aangaan van deze samenwerking en het vaststellen van deze regeling ex artikel 1, tweede lid Wgr.

B E S L U I T E N:

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang.

Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze samenwerkingsovereenkomst verstaat onder:

 • a.

  Aanverwante taken: Verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang.

 • b.

  Beschermd wonen: alle mogelijke uitwerkingen van Beschermd Wonen zoals beschreven in de Wmo 2015, de Regiovisie 2020 e.v. en het uitvoeringsprogramma.

 • c.

  Centrumgemeente: gemeente zoals bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen: gemeente ’s-Hertogenbosch (ook geldend voor de aanverwante taken).

 • d.

  Maatschappelijke opvang: alle mogelijke uitwerkingen van Maatschappelijke Opvang zoals beschreven in de Wmo 2015, de Regiovisie 2020 e.v. en het uitvoeringsprogramma.

 • e.

  Netwerk Opvang en Wonen: regionale ondersteuning voor de lokale toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 • f.

  Partijen: de centrumgemeente en de regiogemeenten.

 • g.

  Regiogemeenten: gemeente Boxtel, Haaren (tot 2021), Maasdriel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel.

 • h.

  Regionaal Beleidsteam BW/MO: projectgroep bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van regiogemeenten en centrumgemeente die werkzaam zijn op het gebied van beschermd wonen, en/of maatschappelijke opvang en/of aanverwante taken.

 • i.

  Regionaal Inkoopteam: organisatieonderdeel van de centrumgemeente dat belast is met de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken voor de partijen zoals in deze regeling omschreven.

 • j.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 2 Doel van de samenwerkingsovereenkomst

In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd die de centrumgemeente met de regiogemeenten maakt over de uitvoering van de taken rondom beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang. De partijen gaan daartoe de komende jaren een onderlinge samenwerking aan gericht op het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte inkoop, contractbeheer en uitvoering van de beleidstaken.

Artikel 3 Uitgangspunten voor de samenwerking
 • 1.

  De partijen behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken.

 • 2.

  Bij de medewerkers van het Regionaal Inkoopteam mag geen sprake zijn van taakvermenging met lokale- en beleidstaken op het terrein van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang.

 • 3.

  De toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is lokaal georganiseerd met regionale ondersteuning via het Netwerk Opvang en Wonen. De lokale toegang is op cliëntniveau verantwoordelijk voor de inzet van de ingekochte diensten op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 • 4.

  Elke partij zorgt voor beschikbaarheid van een inhoudelijk deskundige op het gebied van beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang en/of aanverwante taken in het Netwerk Opvang en Wonen en het Regionaal Beleidsteam BW/MO. De partijen zorgen voor continuïteit van de personele inzet en zijn verantwoordelijk voor een gelijkwaardige vervanging.

 • 5.

  In de Regiovisie staan de ambities op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang beschreven.

 • 6.

  In het Uitvoeringsprogramma staat beschreven hoe de partijen invulling geven aan de ambities en verantwoordelijkheden op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken.

Artikel 4 Centrumgemeente
 • 1.

  De regionale inkoop van de beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang wordt uitgevoerd door de centrumgemeente. De centrumgemeente treedt namens de partijen op als inkopende partij.

 • 2.

  De regiogemeenten verlenen de centrumgemeente opdracht tot het verrichten van de in artikel 11 genoemde taken namens de regiogemeenten overeenkomstig artikel 8, vierde lid van de Wgr.

 • 3.

  De centrumgemeente aanvaardt deze opdracht en belegt de uitvoering hiervan bij het bestaande Regionaal Inkoopteam.

 • 4.

  De centrumgemeente draagt zorg voor de archiefbescheiden conform de archiefregeling van de centrumgemeente.

Artikel 5 Bevoegdheden
 • 1.

  De colleges geven de centrumgemeente het mandaat om de in artikel 11 genoemde taken uit te voeren, uiteraard begrensd door wetgeving, jurisprudentie en vastgestelde kaders.

 • 2.

  Het college van de centrumgemeente kan de bevoegdheden in lid 5.1 onder mandateren aan ambtenaren van de centrumgemeente.

 • 3.

  De regiogemeenten mandateren de centrumgemeente om namens hen op te treden in landelijke overleggen en de belangen van de regiogemeenten te vertegenwoordigen.

 • 4.

  Verdere uitwerking van bevoegdheden is wenselijk gezien de huidige ontwikkeling van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplicht GGz en de Wet zorg en dwang en kunnen middels een door alle partijen ondertekend addendum worden toegevoegd.

Artikel 6 Financiering
 • 1.

  De financiering van beschermd wonen (tevens de Persoonsgebonden budgetten), maatschappelijke opvang en verslavingszorg gaat via de rijksbudgetten welke de centrumgemeente ontvangt.

 • 2.

  De financiering van de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang wordt middels de geoormerkte middelen, aparte financiële afspraken (ook voor tekorten) en een specifiek afgesproken verdeelsleutel vastgesteld.

 • 3.

  De kosten voor het uitvoeren van inkooptaken en contractbeheer rondom beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang worden betaald uit gelden die de centrumgemeente ontvangt voor de uitvoering van de taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

 • 4.

  Mogelijke overschotten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg stort de centrumgemeente in de reserve Sociaal & Zorgfonds van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit deel van de reserve is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van de lasten en baten met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. De centrumgemeente rapporteert één keer per jaar over de stand van zaken aan de partijen.

 • 5.

  In het totale budget voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg wordt jaarlijks door het Regionaal Beleidsteam BW/MO een uitvoeringsbudget bepaald bestemd voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. De besteding van dit uitvoeringsbudget leggen partijen ieder jaar tegelijkertijd met de vaststelling van de inkoopkaders aan hun colleges voor.

 • 6.

  Een mogelijk positieve stand van de reserve wordt uitgekeerd aan de partijen indien de regeling tussentijds wordt opgeheven, of indien de samenwerking wordt beëindigd. De verdeelsleutel is op basis van CBS-inwoneraantallen per 01 januari van het betreffende kalenderjaar waarin de uitkering plaatsvindt.

 • 7.

  Na volledige uitnutting van de reserve verrekenen de partijen mogelijke tekorten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg op basis van CBS-inwoneraantallen per 01 januari van het betreffende kalenderjaar waarin de tekorten verrekend worden.

Hoofdstuk 2 Organisatie en overleg

Artikel 7 Organisatie

De samenwerking en aansturing van de organisatie is als volgt georganiseerd:

 • 1.

  Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo (RBO-Wmo), bestaande uit de portefeuillehouders Wmo van de partijen. Het RBO-Wmo wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Deze secretaris is tevens secretaris van het Regionaal Regieteam.

 • 2.

  Regionaal Regieteam, bestaande uit één ambtelijke vertegenwoordiger per partij. Het Regionaal Regieteam wijst uit zijn midden de voorzitter aan en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Deze secretaris is tevens secretaris van het RBO-Wmo. De manager van het Regionaal Inkoopteam en de voorzitter van het Regionaal Beleidsteam BW/MO zijn vaste adviseurs van het Regionaal Regieteam. Het Regionaal Regieteam kan naar behoefte andere adviseurs betrekken.

 • 3.

  Regionaal Beleidsteam BW/MO, bestaande uit ambtelijke beleidsmedewerkers (met beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang en/of aanverwante taken in hun portefeuille) van de partijen. Het Regionaal Beleidsteam BW/MO wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter is vaste adviseur van het Regionaal Regieteam.

 • 4.

  Regionaal Inkoopteam, bestaande uit ambtenaren van de centrumgemeente die belast zijn met de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, en aanverwante taken voor de partijen zoals in deze samenwerkingsovereenkomst omschreven. De manager van het Regionaal Inkoopteam is vaste adviseur van het Regionaal Regieteam.

Artikel 8 Taken RBO-Wmo

Taken van het RBO-Wmo zijn:

 • adviseren van colleges van partijen over de beleidskaders waarbinnen de inkoop en de uitvoering van de Regiovisie en het Uitvoeringsprogramma van beschermd wonen, maatschappelijke opvang een aanverwante taken plaatsvindt. Deze beleidskaders omvatten de gezamenlijke beleidsdoelen en de lokale ruimte;

 • kaders geven aan het Regionale Regieteam voor te verstrekken opdrachten aan het Regionaal Inkoopteam;

 • informeren en adviseren van het college over de uitkomsten van de verstrekte inkoopopdracht.

Artikel 9 Taken Regionaal Regieteam

Taken van het Regionaal Regieteam zijn:

 • adviseren aan het RBO-Wmo over beleidskaders waarbinnen de inkoop en de uitvoering van de Regiovisie en het Uitvoeringsprogramma van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken van plaatsvindt. Deze beleidskaders omvatten de gezamenlijke beleidsdoelen en de lokale ruimte. De adviezen worden gebaseerd op input van het Regionaal Beleidsteam BW/MO, het Regionaal Inkoopteam en landelijke ontwikkelingen;

 • fungeren als ambtelijk opdrachtgever namens het RBO-Wmo met betrekking tot de uit te voeren inkoopopdracht, waaronder:

  • binnen de aangegeven kaders van het RBO-Wmo opdrachten verstrekken aan het Regionaal Inkoopteam;

  • organiseren van de benodigde middelen voor de Inkoopopdracht;

  • afstemmen Inkoopopdracht, lokaal beleid en lokale dynamiek;

  • periodiek informeren van en verantwoording afleggen aan het RBO-Wmo over de realisatie van de Inkoopopdracht.

Artikel 10 Taken Regionaal Beleidsteam BW/MO

Taken van het Regionaal Beleidsteam BW/MO zijn:

 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het Regionaal Regieteam;

 • uitvoering geven aan de Regiovisie en het Uitvoeringsprogramma voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken en het bepalen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken;

 • adviseren van het Regieteam over de inhoud van een uit te voeren Inkoopopdracht;

 • bepalen op basis van welke KPI’s en met welke frequentie het Regionaal Regieteam en het Regionaal Beleidsteam BW/MO periodieke rapportages wenst te ontvangen van het Regionaal Inkoopteam;

 • waar nodig het laten organiseren van een gezamenlijk overleg met gecontracteerde zorgaanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken over beleidsmatige ontwikkelingen en transformatie door het Regionaal Inkoopteam.

Artikel 11 Taken Regionaal Inkoopteam

Taken van het Regionaal Inkoopteam zijn:

 • toezien op de naleving van de regionale inkoopafspraken van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken waaronder is begrepen accountmanagement, contractbeheer en het houden van toezicht. Een gemeente kan bij een gesprek tussen een accountmanager en een aanbieder aanwezig zijn, indien dat nodig is voor oplossing van een (lokaal) knelpunt;

 • de door het Regionaal Regieteam verstrekte Inkoopopdracht uitvoeren:

 • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het Regionaal Regieteam en het Regionaal Beleidsteam BW/MO;

 • het evalueren van accountmanagement en contractbeheer;

 • het organiseren van het overleg met gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken over inkoop gerelateerde onderwerpen;

 • het organiseren van data-analyse ten behoeve van de Inkoopopdracht en het per kwartaal of zoveel eerder als nodig rapporteren op basis van gebruik van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang;

 • verantwoording afleggen aan het Regionaal Regieteam op basis van het door dit team bepaalde KPI’s en rapportagefrequentie;

 • verantwoording afleggen aan het Regionaal Regieteam over de realisatie van de Inkoopopdracht;

 • het voeren van rechtsgedingen voortvloeiende uit de hiervoor vermelde taken.

Artikel 12 Bestuurlijk en ambtelijk overleg
 • 1.

  Het RBO-Wmo overlegt ten minste driemaal per jaar;

 • 2.

  Het RBO-Wmo komt voorts bijeen wanneer minimaal twee partijen dit onder opgaaf van redenen noodzakelijk achten, en op verzoek van het Regionaal Regieteam;

 • 3.

  Het extra bestuurlijk overleg bedoeld in het tweede lid wordt uiterlijk binnen twee weken na het verzoek van minimaal twee partijen belegd;

 • 4.

  Het Regionaal Regieteam voert periodiek overleg over de uitvoering van de in artikel 9 van deze regeling genoemde taken;

 • 5.

  Het Regionaal Beleidsteam voert periodiek overleg over de uitvoering van de in artikel 10 van deze regeling genoemde taken;

 • 6.

  Besluitvorming vindt plaats op basis van een meerderheid op basis van CBS-inwoneraantallen per 01 januari van het betreffende kalenderjaar én instemming van minimaal drie partijen.

Hoofdstuk 3 Informatie, verantwoording en bedrijfsvoering

Artikel 13 Informatie en verantwoording
 • 1.

  Het Regionaal Inkoopteam verstrekt de partijen alle informatie over de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de invulling van de verantwoordingsplicht van de partijen overeenkomstig de artikelen 212 en 213 Gemeentewet.

 • 2.

  De partijen verstrekken het Regionaal Inkoopteam tijdig alle benodigde informatie die dit team voor de uitoefening van haar taken nodig heeft.

 • 3.

  De partijen kunnen het Regionaal Inkoopteam om aanvullende inlichtingen verzoeken, voor zover het haar taak betreft.

Artikel 14 Inkoopopdracht
 • 1.

  Met het oog op een goede uitvoering van de inkooptaken en opdracht stelt het Regionaal Regieteam tijdig de jaarlijkse Inkoopopdracht op en legt deze voor aan het RBO-Wmo. Het Regionaal Regieteam vraagt voor het opstellen van de jaarlijkse Inkoopopdracht tijdig input van het Regionaal Beleidsteam.

 • 2.

  Na behandeling in het RBO-Wmo leggen de gemeenten de Inkoopopdracht ter accordering voor aan hun colleges. De colleges stellen de Inkoopopdracht vóór 1 april vast.

 • 3.

  De Inkoopopdracht is vastgesteld als de meerderheid – op basis van de CBS-inwoneraantallen per 01 januari van het betreffende kalenderjaar én minimaal drie partijen – instemt. Wordt de meerderheid niet gehaald, dan vindt verder overleg plaats over de inhoud van de Inkoopopdracht. Bij gemeentelijke herindeling wordt de bepaling van de meerderheid – de CBS inwoneraantallen van minimaal drie partijen –aangepast.

Artikel 15 Communicatie
 • 1.

  Het Regionaal Inkoopteam is het aanspreekpunt voor de gecontracteerde aanbieders van de beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken voor alle contractuele afspraken en vraagstukken over de uitgevoerde inkoop en aanbesteding.

 • 2.

  Het Regionaal Beleidsteam BW/MO is het aanspreekpunt voor de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang taken voor alle beleidsinhoudelijke afspraken en vraagstukken.

Hoofdstuk 4 Tussentijds wijzigen, toetreden, uittreden en opheffen

Artikel 16 Tussentijdse wijziging
 • 1.

  De colleges van de partijen kunnen tussentijds aan de centrumgemeente voorstellen doen tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

 • 2.

  Na een positief advies van het RBO-Wmo over het wijzigingsvoorstel doen de partijen een daartoe strekkend voorstel toekomen aan hun colleges.

 • 3.

  Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer de colleges van alle partijen daartoe besluiten na verkregen toestemming van hun raden.

Artikel 17 Tussentijdse toetreding en uittreding
 • 1.

  Tussentijdse toetreding, uittreding en opheffing is voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg niet mogelijk, aangezien de gemeente ’s-Hertogenbosch tot 31 december 2021 aangewezen is als centrumgemeente door het Rijk.

 • 2.

  Bij eventuele verlenging van de samenwerkingsovereenkomst na 31 december 2021 worden met de deelnemende partijen afspraken gemaakt met betrekking tot tussentijdse toetreding, uittreding en opheffing voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

 • 3.

  Voor de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang geldt dat tussentijdse toetreding en uittreding niet mogelijk is.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 18 Geschillen

Onverminderd het bepaalde in artikel 28 Wgr, verplichten de partijen zich om in geval van geschillen over de inhoud en uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

Artikel 19 Privacy

De partijen waarborgen, als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat bij de onderlinge gegevensuitwisseling de vigerende privacywetgeving wordt nageleefd.

Artikel 20 Inwerkingtreding, duur van de regeling en opheffing
 • 1.

  De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 01 januari 2020.

 • 2.

  De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste twee jaar.

 • 3.

  De samenwerkingsovereenkomst wordt ieder jaar ongewijzigd verlengd zolang de gemeente ’s-Hertogenbosch de centrumgemeente is voor de beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang.

 • 4.

  Mocht de samenwerkingsovereenkomst worden verlengd als er geen centrumgemeente meer door het Rijk is aangewezen, dan stellen de partijen de gewenste wijzigingen vast middels de regels van artikel 16.

 • 5.

  De regeling wordt tussentijds opgeheven, wanneer de colleges van alle partijen daartoe besluiten na verkregen toestemming van hun raden.

 • 6.

  Indien de regeling tussentijds wordt opgeheven, of indien de samenwerking wordt beëindigd met ingang van 01 januari 2022, regelt de centrumgemeente in overleg met de partijen de financiële gevolgen van de opheffing of beëindiging in een opheffingsplan ofwel een liquidatieplan.

 • 7.

  De centrumgemeente registreert in het geval van artikel 20.6 de jaarlijkse frictiekosten en declareert deze bij de partijen, op basis van CBS-inwoneraantallen per 01 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 8.

  Het is in ieders belang de opheffingskosten of liquidatiekosten zo laag mogelijk te houden en er wordt afgesproken dat iedere partij een bijdrage levert aan het te herplaatsen personeel.

Artikel 21 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treden de partijen met elkaar in overleg.

Artikel 22 Citeertitel

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangehaald als: Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Boxtel d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Boxtel

mw. M.C. Lestrade-Brouwer, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Haaren d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Haaren

mw. A.L.M. Verschuren, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch

dhr. H.C. van Olden, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Maasdriel d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Maasdriel

mw. J.H.A. Sørensen, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Meierijstad d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Meierijstad

dhr. H.J. Compagne, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Sint-Michielsgestel d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Sint-Michielsgestel

dhr. P.J.H. Raaijmakers, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Vught d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Vught

mw. S.I.S. Heijboer, wethouder

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Zaltbommel d.d. 29 januari 2020

Namens de gemeente Zaltbommel

dhr. A.C. Bragt, wethouder