Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomsten ICT WBW

Geldend van 20-02-2020 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomsten ICT WBW

Het college van de gemeente Moerdijk en de burgemeester, in de vergadering van 11 februari 2020;

gelet op artikel 160 en artikel 171 Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

Tot het nemen van het volgende mandaatbesluit

Artikel 1 Collegebesluit

Het college verleent mandaat aan de domeinregisseur Interne Dienstverlening met betrekking tot het beslissen tot het aangaan en wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten met ICT WBW.

Artikel 2 Burgemeestersbesluit

De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan de domeinregisseur Interne Dienstverlening voor het ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten met ICT WBW.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college en de burgemeester, gehouden op 11 februari 2020.

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris, De burgemeester,

De burgemeester