Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 febuari 2020, PZH-2019-721057836, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Geldend van 21-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 febuari 2020, PZH-2019-721057836, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 4 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017;

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Artikel I Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 kan worden aangevraagd van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017.

Den Haag, 18 februari 2020,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs H.M.M. Koek, secretaris

drs J. Smit, voorzitter

Ondertekening