Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020

Geldend van 18-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020

Zaaknummer: Z20-001575

De raad van de gemeente Amstelveen;

gehoord het advies van het presidium van 26 november en 11 december 2019;

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet, de artikelen 3.1.1, vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9 eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluit vast te stellen de:

Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet, die regelmatig vergadert;

 • commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet. In deze verordening kan voor commissielid ook burgerlid worden gelezen. De term commissielid sluit aan bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en wordt om die reden gehandhaafd. Volgens artikel 4.2 van de Verordening op de raadscommissies gemeente Amstelveen 2019 kan een burgerlid namens een fractie deelnemen aan een commissie;

 • griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • raadslid: lid van de gemeenteraad.

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden

Van de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, wordt 20% uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen.

Artikel 3 Toelage raadslid onderzoekscommissie (en bijzondere commissie) van raadsleden

 • 1.

  Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage toegekend van € 120,00 per maand;

 • 2.

  Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage toegekend van € 120,00 per maand.

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de gemeente

 • 1.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een raads- of commissielid vergoed:

  • a.

   de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b.

   bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij gebruik van een eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;

 • 3.

  Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed;

 • 4.

  Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld;

 • 5.

  De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 5 Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

 • 1.

  Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.

Artikel 6 Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en commissieleden

 • 1.

  Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier;

 • 2.

  Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of kosten voor congressen en symposia van voornoemde instanties komen altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking.

 • 3.

  De aanvragen dienen altijd vergezeld te gaan van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie;

 • 4.

  De griffier beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken, overeenkomstig het derde lid. In voorkomende gevallen of bij twijfel beslist het presidium op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 7 Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden

 • 1.

  Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast;

 • 2.

  Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 8 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 9 Betaling vaste vergoedingen

Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per kwartaal plaats met inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Artikel 10 Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken;

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 2 maanden na factuurdatum of betaling door raads- of commissieleden ingediend bij de griffier.

Artikel 11 Intrekking oude verordening

De Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Amstelveen 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2020.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens