Beleid trouwlocaties en trouwambtenaren gemeente Weesp 2015

Geldend van 21-04-2015 t/m 24-03-2022

Intitulé

Beleid trouwlocaties en trouwambtenaren gemeente Weesp 2015

Inleiding

Op 10 maart 2015 heeft de raad gevraagd aan het college om te komen met een voorstel voor nieuw beleid over trouwen en partnerschapsregistratie waaronder eenmalige trouwlocaties en eenmalige trouwambtenaren vallen.

Met het vaststellen van het nieuwe beleid maakt de gemeenteraad de keuze tot het voeren van een landelijke trent die doorgevoerd is bij de gemeente Weesp. In ons beleidstuk hebben we op verzoek van de raad de gemeente Voorst als voorbeeld gemeente aangewezen.

Naast dat er reeds diverse trouwlocaties zijn aangewezen naast het stadhuis zoals de Grote of Laurenskerk, van Houtenkerk, partyschip Margaretha, Salonboot Lelie, driemaster Sanne Sophia, voormalig stoomschip Hydrograaf en de Theetuin. Is de landelijke trent om mogelijk in je eigenhuis of tuin te mogen trouwen/partneren.

Naast deze trent wordt er steeds vaker een eigen trouwambtenaar meegenomen naar de ceremonie.

Tevens regelt de gemeente al sinds 2005 dat het mogelijk is om aansluitend aan het huwelijk de burgerzaal te verhuren voor het uitbrengen van een toost. Dit laatste wordt tegenwoordig gezien als receptielocatie. Dit is een grote belasting voor de organisatie en de gemeente wil niet op de stoel van de lokale horeca zitten.

Het nieuwe beleid is een kaderstellende beleidsnota waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven op welke wijze de gemeente met haar huwelijken en partnerschapsregistraties om willen gaan en inspelen op de landelijke ontwikkelingen.

Met de Beleid trouwlocaties, trouwambtenaren en verhuur burgerzaal Gemeente Weesp 2015 worden, zoveel als mogelijk, vooraf de gemeentelijke keuzes en werkwijzen vastgelegd. Bij de onderwerpen die in deze nota worden besproken zijn op voorhand onderbouwde keuzes gemaakt over de inzet van beschikbare instrumenten. Dit voorkomt het ad hoc moeten maken van keuzes, op het moment dat die naar voren komen. Door vooraf bepaalde vraagstukken te bespreken, te bediscussiëren en hierover uitgangspunten vast te leggen worden de werkwijzen duidelijker en worden discussies in de toekomst voorkomen. Ook het gevaar van willekeur wordt daarmee voorkomen. Tot slot betekent het vastleggen van die keuzes een transparante gemeentelijke houding. Zowel intern als extern is op voorhand duidelijk wat de visie van de gemeente is op bepaalde onderwerpen en hoe de gemeente zal handelen.

Met bovenstaande doelen voor ogen is de nota is als volgt opgebouwd:

 • Allereerst wordt er gesproken over eenmalige trouwlocaties.

 • Daaropvolgend wordt er gesproken over trouwambtenaren

 • Vervolgens over de aanpassing in de legesverordening 2015

 • Tenslotte treft u een vernieuwde versie van een huurovereenkomst voor verhuur van de burger- en raadzaal van de gemeente Weesp.

1. Eenmalige trouwlocatie

In de gemeente Weesp is het sinds 2010 mogelijk om een eenmalige trouwlocatie aan te wijzen. Echter hieraan zijn nooit kaders gesteld. Wel moet het ten alle tijden een openbare gelegenheid zijn, zoals vermeld in artikel 1:63 BW. Een woning wordt daarom ook in eerste instantie niet gezien als een openbaar gebouw. Een gebouw moet altijd voldoen aan de norman van brandveiligheid. Op het moment dat er al meer dan 50 mensen in het pand verblijven dan is er volgens de APV een vergunning nodig.

1.1 Vormen van eenmalige trouwlocaties

1.1.1. Eigen huis/tuin

Trouwen in je eigen huis of tuin is geboren uit voorliefde voor culinair genieten in romatische setting. Of het nu gaat om een intiem huwelijk of in grote kring en je hebt de ruimte ervoor dan kan je er een bijzondere bruiloft of partnerschapsregistratie van maken. Criteria waar het huis of tuin aan moet voldoen.

De locatie moet representatief zijn als “huis der gemeente” daarnaast moet het passen bij de ceremonie en dient het schoon, opgeruimd en onderhouden zijn.

De locatie is beschikbaar vanaf een half uur voor de huwelijksplechtigheid tot een half uur na de huwelijksplechtigheid. Er dient een ruimte beschikbaar te zijn waar de trouwambtenaar zich kan omkleden. Voldoende sanitaire ruimte.

1.1.2. Openbaar groen

Trouwen in het park is conform de richtlijnen van de VNG niet toelaatbaar omdat het niet gezien kan worden “als huis der gemeente”. Sommige gemeenten gaan hier verder in dan de wet zich toelaat.

2. Eenmalige trouwambtenaar

De gemeente Weesp heeft 6 Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke stand (BABS) benoemt tot hun 67 en of tot een herindeling. Daarnaast hebben we 9 ambtenaren van de burgerlijke stand die incidenteel betaalde huwelijken doen en kosteloze huwelijken voltrekken.

In de gemeente Weesp is het al mogelijk om een eenmalige trouwambtenaar aan te wijzen voor een huwelijks of partnerschapsregistratie. De gemeente Weesp heeft de dezelfde criteria als de gemeente Voorst daarbij hebben wij wel punt 3 aan toegevoegd. Hier wijken wij bewust van af omdat een representatieve ambtenaar willen hebben die het visitekaartje is van de gemeente Weesp. De criteria die aan de eenmalige benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn:

 • 1.

  De te benoemen persoon moet al benoemd en beëdigd zijn als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland;

 • 2.

  De te benoemen persoon moet actief en op regelmatige basis huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren in de andere gemeente;

 • 3.

  De trouwambtenaar is jonger dan 67 jaar.

 • 4.

  Benoeming van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van buiten de gemeente Weesp is alleen mogelijk bij betaalde huwelijken/partnerschappen en niet bij kosteloze huwelijken/partnerschappen.

Mocht je niet aan het eerste criteria voldoen dan mag er wel een verzoek worden ingediend om de ceremonie te voltrekken echter het officiële stuk wordt dan door een plaatselijke ambtenaar overgenomen. Dit heeft te maken dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitsluitend is belast met taken die zijn omschreven in artikel 45, 45a, 63, 64, 65, 67, 80a derde lid en 80g van het Burgerlijke Wetboek.

3. Leges aanpassing

Doordat we in het verleden bezwaren hebben ontvangen over onze huwelijksleges op een buitenlokatie en we de eenmalige benoemingen nu actief promoten worden hier dan ook leges voor gevraagd. Hierdoor hebben we een nieuwe legesverordening 2015 gemaakt.

4. Huurovereenkomst voor verhuur van de Burger- en Raadzaal van de gemeente Weesp

De burgerzaal wordt al jaren extra gereserveerd bij huwelijksceremonies. Dit is alleen bij het laatste huwelijk op vrijdag of zaterdag. Het is de bedoeling voor bruidsparen om een glas champagne of een taart aansnijden in de burgerzaal. Hiermee geven we de bruidsparen lucht voor hun bruiloft. De bruidsparen kunnen dus dan ook alleen van het deel gebruik maken van de Burgerzaal.

Voor de catering van deze service is de wens om dit te laten door de Hogewijk of door Voskuil. Dit omdat er anders veel gevraagd wordt van onze bode’s en zij zijn alleen maar toezichthouder in dit geheel. In het verleden is het dan ook geconstateerd dat het voor de bode niet te doen is om deze extra taken erbij te doen. Daarbij moeten wij ook waken dat wij onze locale horeca niet in de weg lopen.

4.1 Huurovereenkomst

Huurovereenkomst voor verhuur van de burger- en raadzaal van de gemeente Weesp

Huurvoorwaarden

 • Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat een dagdeel uit 3,5 uur.

 • De zalen zullen een half uur voor en een half uur na de overeengekomen huurperiode toegankelijk zijn, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

 • Op de huurovereenkomst zijn de Voorschriften behorende bij de gebruiksvergunning d.d. 26 april 2004 voor de gemeente Weesp van het pand gelegen aan de Nieuwstraat 41 van toepassing.

 • De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en dient in overleg met de gemeente te voldoen aan de in het Arbobesluit vastgelegde norm voor het verplicht aantal in te zetten BHV’ers.

 • De verhuurder zorgt voor de gewenste opstelling van tafels en stoelen met inachtneming van de daarover gemaakte afspraken.

 • De huurder zorgt er voor dat de zalen binnen de overeengekomen termijnen zijn vrijgemaakt en zich in de oorspronkelijke schone/nette staat en opstelling bevinden.

 • Indien de zalen door de huurder niet binnen de overeengekomen huurperiode in de oorspronkelijke schone/nette staat zijn opgeleverd zal een extra dagdeel in rekening worden gebracht.

 • De cateraar/traiteur moet alle afval meenemen.

 • In het gehele stadhuis geldt een rookverbod!

 • Op de binnen- en buitenmuren mag geen enkel paneel, affiche of dergelijke worden aangebracht.

 • De gemeente Weesp wijst elke aansprakelijkheid af voor beschadiging, diefstal of verlies van goederen van de huurder en de bezoekers.

Bijkomende informatie

 • De zalen zijn beschikbaar voor recepties, congressen, symposia, tentoonstellingen, (pers)conferenties, vergaderingen of kleine evenementen tijdens of buiten de openingsuren. Deze evenementen mogen in geen geval alle andere activiteiten in het stadhuis verstoren.

 • De zalen zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit d.m.v. een lift en een aangepast bezoekparcours en toiletten.

 • In de directe omgeving is parkeergelegenheid beschikbaar (betaald parkeren).

Tarieven

Voorziening (1)

Werkdagen

8.00 – 18.00 uur

Werkdagen

18.00 – 24.00 uur

Zaterdag

8.00 – 18.00 uur

Raadzaal per uur (4)

€ 225,00

€ 275,00

€ 275,00

Raadzaal per dagdeel (4)

€ 400,00

€ 600,00

€ 600,00

Burgerzaal per uur (4)

€ 225,00

€ 275,00

€ 275,00

Burgerzaal per dagdeel (4)

€ 550,00

€ 750,00

€ 750,00

Burger- en Raadzaal per uur

€ 275,00

€ 325,00

€ 325,00

Burger- en Raadzaal per dagdeel

€ 750,00

€ 950,00

€ 950,00

Beamer (2)

€ 50,00

Laptop (2)

€ 25,00

Overheadprojector (2)

€ 25,00

Geluidsinstallatie (2*)

€ 100,00

Lunches

Op basis van nacalculatie

Bloemdecoraties

Op basis van nacalculatie (3)

Consumpties koffie/thee

€ 1,50 per consumptie

Jus/frisdrank/bier

€ 2,25 per consumptie

Wijn/gedestilleerd

€ 2,25 per consumptie

Huur statafels

€ 8,50 per tafel

Huur tafelkleden

€ 3,00 per kleed

 • 1.

  De genoemde huurtarieven zijn inclusief één medewerker voor toezicht en BHV en 1 x koffieverstrekking. Tarief extra bode (bij meer als 50 personen) € 40,-.

 • 2.

  Deze prijzen gelden per overeenkomst per dagdeel.

 • 3.

  Één standaard bloemdecoratie is bij de prijs inbegrepen.

 • 4.

  Als de raadzaal en/of burgerzaal gebruikt wordt voor filmopnamen, die een commercieel doel hebben, worden de aangegeven tarieven met 50 % verhoogd.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Alle overige prijzen in overleg.

Let op: genoemde prijzen voor consumpties gelden voor zakelijke bijeenkomsten. Bij recepties huwelijken dient een eigen cateraar meegenomen te worden.

5. Besluitvorming

In voorgaande hoofdstukken ligt een aantal besluiten verscholen die voortvloeien uit de vaststelling van de nota. Voor uw informatie treft u hierna een overzicht aan van de besluiten als gevolg van de vaststelling van deze nota.

Met de vaststelling van het beleid trouwlocaties, trouwambtenaren en verhuur burgerzaal Gemeente Weesp 2015 heeft de gemeenteraad besloten, dat:

 • 1.

  De gemeente Weesp éénmalige trouwlocaties aanwijzt conform de criteria die gesteld worden in punt 1.1.1.

 • 2.

  De gemeente Weesp eenmalige trouwambtenaren aanwijzt conform de criteria die gesteld worden in punt 2.

 • 3.

  Leges worden aangepast conform nieuw leges verordening 2015.

 • 4.

  Verhuur van de burgerzaal tendienste van een huwelijks of partnerschapsregistratie.

Literatuuroverzicht

 • 1.

  Beleid gemeente Voorst

 • 2.

  Oud gemeentelijk beleid van gemeente Weesp

 • 3.

  Burgerlijk Wetboek

 • 4.

  VNG