Verordening geldlening zonnepanelenproject gemeente Oss 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening geldlening zonnepanelenproject gemeente Oss 2020

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019 ;

gelet op het advies van de adviescommissie van 16 januari 2020 ;

gelet op de artikelen van de Gemeentewet;

overwegende dat 24 januari 2019 besloten is tot uitvoering van het zonnepanelenproject ;

besluit

vast te stellen de:

verordening geldlening zonnepanelenproject gemeente Oss 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: het verzoek van een natuurlijke persoon of vereniging, zijnde de eigenaar van het pand aan het college om een krediet als bedoeld in deze verordening te verstrekken.

 • b.

  bestaand gebouw: een gebouw dat beschikt over een eigen elektriciteitsmeter of een ander op het perceel aanwezig gebouw dat is aangesloten op deze elektriciteitsmeter en die feitelijk en legaal aanwezig zijn op de datum van de aanvraag.

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss

 • d.

  gemeente: de gemeente Oss

 • e.

  kleinverbruiker: een afnemer van elektriciteit als bedoeld in artikel 95a eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

 • f.

  krediet: een lening die de gemeente verstrekt voor het aanbrengen, verkrijgen en onderhouden van een PV-installatie.

 • g.

  overeenkomst: de leningovereenkomst, inclusief bijlagen.

 • h.

  project: het zonnepanelenproject gemeente Oss

 • i.

  PV-paneel: het paneel dat de zonne-energie opvangt en dit in elektriciteit omzet. PV staat voor Photo Voltaïsch (omzetting van licht in elektriciteit).

 • j.

  PV-installatie: de gehele installatie, waaronder PV-panelen, omvormers, bekabeling, montagebeugels en montagematerialen en beveiliging.

 • k.

  serviceprovider: de partij die in opdracht van de gemeente het ontwerp, de levering, de installatie en het onderhoud van de PV-installatie uitvoert, evenals de facturering en eventuele andere taken.

Artikel 2. Toepassingsbereik/bevoegdheid

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het verkrijgen en aanbrengen van een PV-installatie op bestaande gebouwen in de gemeente.

 • 2.

  Het college kan besluiten af te wijken van het bepaalde in het eerste lid, in die zin dat ook nieuw op te richten gebouwen onder het toepassingsbereik van deze verordening kunnen worden gebracht.

 • 3.

  Het college is met inachtneming van het overigens bij of krachtens deze verordening bepaalde bevoegd om krediet te verstrekken voor het aanbrengen en verkrijgen van een PV-installatie op een bestaand gebouw of, in de gevallen als bedoeld in het tweede lid, een nieuw op te richten gebouw.

 • 4.

  Indien het college op grond van het derde lid heeft besloten tot het verstrekken van een krediet, wordt ter uitvoering daarvan tussen de aanvrager en de gemeente een overeenkomst gesloten.

 • 5.

  Deze verordening is niet van toepassing op:

  • a.

   woningen in eigendom van woningcoöperaties

  • b.

   bedrijfspanden

Artikel 3. Beschikbaarheid budget (plafond als bedoeld in artikel 4:25 Awb)

Het budget dat beschikbaar is voor het project bedraagt maximaal EUR 4.750.000,-.

Artikel 4. Indienen aanvragen / tijdvak

 • 1.

  Het college stelt één of meer aanvraagtijdvakken vast.

 • 2.

  Aanvragen kunnen slechts ingediend worden in de door het college vastgestelde tijdvakken.

Artikel 5. Indienen aanvragen / wijze

Het college stelt nadere regels omtrent de wijze van indienen van aanvragen.

Artikel 6. Behandeling aanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat zij volledig dienen te zijn.

 • 2.

  Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag, zijn de datum en het tijdstip waarop een volledige aanvraag is ontvangen, beslissend.

 • 3.

  Als datum en tijdstip van ontvangst van een aanvraag geldt, indien sprake is van een aanvraag waarvoor op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht gelegenheid is geboden deze aan te vullen, de datum en het tijdstip van ontvangst van de aanvulling, mits de aanvraag daarmee volledig is.

 • 4.

  Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds verstrekte kredieten uitgedrukt in hoofdsommen als bedoeld in artikel 5 van de overeenkomst.

Artikel 7. Toetsingskader aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag leidt tot het verstrekken van een krediet als bedoeld in artikel 2, lid 3 van deze verordening, indien en voor zover:

  • a.

   deze binnen het door het college aangewezen tijdvak is ingediend door een eigenaar van een in de gemeente gelegen bestaand gebouw of, indien toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 2, lid 2, een nieuw op te richten gebouw; en

  • b.

   aanvrager een kleinverbruiker is; en

  • c.

   deze strekt tot maximaal 30 PV-panelen; en

  • d.

   het beschikbare budget als bedoeld in artikel 3 nog toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  Het college is bevoegd om bij nadere regels het maximum aantal PV-panelen van 30 op een ander aantal vast te stellen of te bepalen dat dienaangaande geen maximum geldt.

Artikel 8. Overeenkomst

 • 1.

  Indien een krediet wordt verstrekt, gaat de gemeente ter uitvoering daarvan een leenovereenkomst aan met aanvrager.

 • 2.

  De leenovereenkomst strekt niet tot verlening van publiekrechtelijke toestemming noch ziet zij op privaatrechtelijke verhoudingen tussen de aanvrager en derden.

Artikel 9. Bevoegdheid nadere regels

Het college is bevoegd ter uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan het bepaalde in deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening zonnepanelenproject gemeente Oss 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2020

De griffier,

drs. P.H.A. van den Akker