Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent medewerkers belastingen (Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent medewerkers belastingen (Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening van 4 februari 2020; kenmerk 3503000;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel 1

De hierna volgende gemeenteambtenaren worden aangewezen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet:

  • a.

    de gemeenteambtenaren aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar in het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar;

  • b.

    de gemeenteambtenaren aangewezen als belastingdeurwaarder;

  • c.

    de overige gemeenteambtenaren tot wier taak het behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van de heffing of invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2

Het Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen wordt ingetrokken.

Artikel 3

Het Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen, genoemd in artikel 2, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 februari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Ondertekening