Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de invordering van gemeentelijke belastingen (Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam)

Geldend van 15-02-2020 t/m 31-12-2022

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de invordering van gemeentelijke belastingen (Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening van 4 februari 2020, kenmerk 3503000;

gelet op het bepaalde in de artikelen 160, eerste lid, onderdeel b, 249, 250, 252 tot en met 257 van de Gemeentewet, de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregels wordt onder Leidraad verstaan: de Leidraad invordering 2008, besluit van 12 juni 2008, nr. CCP2008/1137M Stcrt 2008,122.

 • 2. In deze beleidsregels wordt onder aanslag mede begrepen: de met toepassing van artikel 239 van de Gemeentewet op één aanslagbiljet samengevoegde aanslagen.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregels gelden bij de invordering van de gemeentelijke belastingen, waaronder mede begrepen de door de gemeente geheven rechten.

Artikel 3 Algemene bepalingen

De invordering van de gemeentelijke belastingen geschiedt met overeenkomstige toepassing van de Leidraad, met uitzondering van die artikelen van de Leidraad die getalsmatig overeenkomen met die artikelen van de Invorderingswet 1990, die op grond van artikel 249 van de Gemeentewet niet van toepassing zijn op gemeentelijke belastingen. Tevens is artikel 1.1.5 uitgezonderd voor wat betreft de afdoening van aanvragen en beroepschriften kwijtschelding.

Artikel 4 Uitstel van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 25.2 van de Leidraad wordt uitstel van betaling naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift uitsluitend verleend voor het bestreden gedeelte van het aanslagbedrag, tenzij dit gedeelte lager is dan € 50,-.

 • 2. Voor zoveel nodig in afwijking van het eerste lid en in aanvulling op artikel 25 van de Leidraad, wordt een verzoek om uitstel van betaling in ieder geval afgewezen of beëindigd:

  • a.

   indien de aanslag betrekking heeft op: bedrijfsreinigingsrecht, bouwleges, leges omgevingsvergunning (WABO), leges, logiesbelasting, rechten voor markten (en straathandel), precariobelasting standplaatsen en rechten openbare werken;

  • b.

   indien het een bezwaar betreft dat direct of indirect gericht is tegen een onherroepelijk geworden, op grond van de Wet waardering onroerende zaken, genomen beschikking;

  • c.

   indien de belastingschuldige reeds eerder een betalingsregeling heeft genoten, maar deze niet is nagekomen;

  • d.

   indien ter zake van de aanslag naar de belastingdeurwaarder reeds een beslagopdracht is uitgegaan dan wel door de belastingdeurwaarder reeds beslag is gelegd;

  • e.

   in geval van een vordering op grond van artikel 19 van de Invorderingswet 1990.

 • 3. Uitsluitend in verband met de uitvoering van een betalingsregeling wordt uitstel van betaling verleend voor zover de aanslag betrekking heeft op: bedrijfsreinigingsrecht, logiesbelasting, rechten voor markten, rechten straathandel en precario standplaatsen.

Artikel 5 Intrekking oude beleidsregels

De Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam 2017 worden ingetrokken.

Artikel 6 Overgangsbepaling

De in artikel 5 genoemde Beleidsregels blijven van toepassing op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór datum inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag van publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 februari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Ondertekening