Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent gemeentelijke heffingen (Incassoreglement gemeentelijke heffingen Rotterdam)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent gemeentelijke heffingen (Incassoreglement gemeentelijke heffingen Rotterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening van 4 februari 2020, kenmerk 3503000;

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990 en met betrekking tot de heffing van belastingen op roerende- woon en bedrijfsruimten, onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 • b.

  belastingschuldige: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die is aangeslagen in één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Rotterdam, niet zijnde een eigenaar van meer dan vijf woningen;

 • c.

  woning: onroerende zaak, respectievelijk object dat in hoofdzaak tot bewoning dient;

 • d.

  formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan gemeentelijke belastingen, die op een aanslagbiljet vermeld zijn;

 • e.

  incassant: de directeur Belastingen Rotterdam.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Toepasselijke gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen: belastingen op roerende- woon en bedrijfsruimten, onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen.

 • 2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 3. Deelname aan automatische incasso is niet mogelijk, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of, als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag daarvan, minder is dan € 50,-.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de toegezonden machtigingskaart ingevuld en ondertekend in te leveren bij of toe te zenden aan de incassant.

 • 2. De aanmelding voor de automatische incasso kan worden ingediend voordat een aanslag of aanslagen voor het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd, maar moet uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet door de incassant zijn ontvangen.

 • 3. Incassant is bevoegd aanmeldingen, die na de in het tweede lid bedoelde termijn door hem zijn ontvangen voor het desbetreffende belastingjaar te accepteren in het geval dit redelijkerwijs nog mogelijk is voordat de vervaldatum van betaling van de aanslag of aanslagen, die geldt bij niet-automatische incasso, is verstreken.

 • 4. In het geval geen toepassing kan worden gegeven aan het derde lid, wordt de aanmelding in ieder geval geaccepteerd met ingang van het daaropvolgende belastingjaar, tenzij deelname geweigerd wordt of niet mogelijk is op grond van het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso wordt geacht mede van toepassing te zijn op daarvoor in aanmerking komende aanslagen welke na aanmelding en acceptatie van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht geacht ieder jaar stilzwijgend te zijn verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1. De formele belastingschuld wordt verdeeld in tien maandelijks te incasseren termijnen.

 • 2. De incassant heeft het recht, indien wijziging van de grootte van de formele belastingschuld daartoe aanleiding geeft of indien één of meer termijnbedragen niet geïncasseerd konden worden, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 9 Aanvang en tijdstip van afschrijving

 • 1. De automatische incasso vangt niet eerder aan dan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2. Bij een eerste aanmelding van een machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag van een formele belastingschuld zo spoedig mogelijk plaats na acceptatie van de machtiging zulks met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid.

 • 3. Bij een stilzwijgende verlenging van de machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag van een formele belastingschuld plaats op of omstreeks vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet, onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 4. De incassant zal een termijnbedrag automatisch doen afschrijven op of omstreeks de eerste werkdag van een maand, met dien verstande dat geen afschrijving plaats vindt buiten de periode van de laatste of de eerste week van een maand.

Artikel 10 Vertraging en beëindiging automatische incasso

 • 1. Indien geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden – met inbegrip van het geval dat dit een gevolg is van een opdracht tot terugstorting door de belastingschuldige – geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat het desbetreffende bedrag tegelijk met het volgende termijnbedrag door middel van automatische incasso zal worden geïncasseerd.

 • 2. Indien twee al dan niet opeenvolgende termijnbedragen niet automatisch geïncasseerd kunnen worden, geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden opgeheven en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van Belastingen Rotterdam binnen één week na dagtekening wordt voldaan. Dit geldt ook voor situaties waarin de verstrekte machtiging een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer betreft.

 • 3. Indien voor het laatste termijnbedrag van een formele belastingschuld geen automatische incasso kan plaatsvinden, geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden stopgezet en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van Belastingen Rotterdam binnen één week na dagtekening wordt voldaan.

 • 4. Indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren, geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden stopgezet en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van Belastingen Rotterdam terstond wordt voldaan.

Artikel 11 Gevolgen overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de bij de machtiging gevoegde rode kaart of door middel van een schriftelijke opzegging.

Artikel 12 Gevolgen echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Indien als gevolg van echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven rekeningnummer dan wordt de belastingschuldige aan de incassant zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer meegedeeld waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 14 Wijziging bankrekeningnummer

Wijzigingen betreffende het op de automatische incasso betrekking hebbende bankrekeningnummer worden terstond en schriftelijk gemeld aan de afdeling Invordering van Belastingen Rotterdam.

Artikel 15 Terugstorting door de belastingschuldige

 • 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door binnen 30 dagen na incasso de gele terugboekingskaart aan de eigen bankinstelling te zenden, dan wel, in geval van internetbankieren, op de door de desbetreffende bankinstelling aangegeven wijze van terugstorting.

Artikel 16 Intrekking machtiging tot automatische incasso

 • 1. De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden ingetrokken door het inzenden van de rode kaart, of een schriftelijke en ondertekende mededeling aan incassant. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tenminste 14 dagen voor die datum is ontvangen door incassant.

 • 2. Na het accepteren van de intrekking geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden stopgezet en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van Belastingen Rotterdam binnen één week na dagtekening wordt voldaan.

 • 3. Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan wordt de machtiging tot automatische incasso geacht te zijn ingetrokken.

Artikel 17 Betalingsregeling

Indien de belastingschuldige na beëindiging van de automatische incasso om welke reden dan ook alsnog voor een resterende belastingschuld een betalingsregeling wenst, neemt hij daartoe terstond na die beëindiging contact op met Belastingen Rotterdam.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Incassoreglement gemeentelijke heffingen Rotterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 februari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Ondertekening