Beleidsnotitie kleine windmolens Goeree-Overflakkee

Geldend van 26-02-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie kleine windmolens Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 maart 2018;

gelet op artikel 1:3 lid 4 Awb en 4:81 - 4:84 Awb ;

b e s l u i t:

de voorliggende notitie beleidsnotitie kleine windmolens vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee op 12 april 2018

griffier, voorzitter,

drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage - Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Goeree-Overflakkee

Aanleiding

De interesse in kleine windmolens is de afgelopen jaren in Nederland toegenomen. De verwachting is dan ook dat de komende jaren duizenden van deze bouwwerken geplaatst gaan worden. De ambitie voor het realiseren van duurzame energie is groot, dit geldt ook voor een gemeente als Goeree-Overflakkee.

De gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om in 2020 een energieneutraal eiland te zijn. Deze doelstelling vereist een innovatief energiebeleid dat gebruik maakt van alternatieve en duurzame energiebronnen.

Kleine en grote windturbines

Windturbines zijn in vele verschillende formaten verkrijgbaar. Al vele jaren gaat de aandacht uit naar grote windturbines. De trend is dan ook dat windturbines steeds groter worden. Door de grotere hoogte, grotere diameter en verbeterde techniek is de opbrengst van deze turbine sterk gestegen.

Bij kleine windturbines spelen andere zaken. Met kleine windturbines worden turbines genoemd met een ashoogte tot 15 m. Kleine windturbines maken het mogelijk duurzame energie op te wekken op plaatsen waar een grote windturbine niet mogelijk of wenselijk is. Kleine windturbines kunnen vooralsnog geen grote bijdrage leveren aan de energievoor-ziening. Beter is deze kleine windturbines te zien als een besparing achter de meter.

Situatie gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee is gunstig gelegen voor wat betreft de windvoorziening. Door de ligging dicht bij kust en zeearmen, is het een gunstige situatie voor windturbines. Dit betreft overigens niet alleen de grote windmolens. Dit houdt dan ook in dat kleine windturbine op den lange duur ook kunnen bijdragen aan een vermindering van de CO² uitstoot.

Huidig beleid en afwegingskader

Moet het plaatsen van kleine windmolens mogelijk zijn? Er kan niet aan voorbij worden gegaan, dat de invloed van masten, windturbines en soortgelijke bouwwerken op de omgeving in de regel aanzienlijk is. Ook kleine windmolens kunnen, afhankelijk van grootte en vormgeving, met name in een bebouwde omgeving voor visuele hinder, geluidsoverlast en slagschaduwhinder zorgen. Ook kunnen de gevolgen van een defect of ongeval van/met een windmolen in een bebouwde omgeving ernstiger zijn dan in het landelijk gebied.

Windmolens roepen emoties op bij inwoners, omdat zij vinden dat het landschap wordt aangetast. Ook al betreft het kleine windmolens, hierin moet een serieuze afweging worden gemaakt of aan verzoeken medewerking kan worden verleend. De structuurvisie voor wind is hiermee mede bepalend. In deze visie zijn locaties opgenomen voor grote windturbines.

Ruimtelijke kwaliteit

Hoewel het windaanbod in het buitengebied het grootst zal zijn, hebben kleine windturbines in het buitengebied ook de meest ruimtelijke impact. Gezien het dynamische en technische karakter sluiten kleine windturbines veelal niet goed aan bij open gebieden en natuurgebieden. Door het toestaan van individuele kleine windturbines ontstaat het gevaar van verrommeling van het buitengebied.Met verrommeling wordt in dit geval gedoeld op aantasting van het oorspronkelijke landschap waardoor de visuele waarde wordt verlaagd. Kleine windturbines trekken de aandacht en vallen op door het dynamische, roterende karakter en hebben daardoor impact op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving

.

Gebiedsgerichte benadering

Het plaatsen van kleine windmolens is in de volgende gevallen overwogen.

  • -

    Bebouwd gebied. Dit zijn de woongebieden en kernen.

  • -

    Dynamische gebieden zoals bedrijventerreinen en gebieden langs infrastructuur.

  • -

    Buitengebied. Dit zijn de gebieden buiten de bebouwde kom, met geringe bebouwing.

 

Binnenstedelijk

Het plaatsen van kleine windturbines in een bebouwde omgeving is geen wenselijke ontwikkeling. De negatieve effecten en de uitstraling van een draaiend object in de woonomgeving zijn daarvoor te groot. Bovendien is in de gebouwde omgeving minder wind dan in de open ruimte, wat leidt tot een beperkt rendement. Ook is het plaatsen van en windmolen niet gewenst in verband met kans op gevaar.

 

Buitenstedelijk

Hoewel het windaanbod in het buitengebied het grootst zal zijn, hebben kleine windturbines in het buitengebied ook de meeste ruimtelijke impact. Gezien het dynamische en technische karakter sluiten kleine windmolens veelal niet goed aan bij open gebieden en natuurgebieden. Een windmolen is een nieuwe laag in het landschap die vanaf grote afstand waarneembaar is, met name in het open buitengebied. Door het toestaan van individuele kleine windturbines ontstaat het gevaar van verrommeling van het buitengebied. Hiermee wordt in dit geval gedoeld op aantasting van het oorspronkelijk landschap waardoor de visuele waarde wordt verlaagd. Kleine windmolens trekken de aandacht en vallen op dor het dynamische, roterende karakter en hebben daardoor impact op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

 

Verzoeken voor het plaatsen van een kleine windmolen, zijn veelal afkomstig van een agrarisch bedrijf. Agrarische bedrijven hebben de beschikking over grote dakvlakken van stalschuur of loodsen. Deze dakvlakken lenen zich uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen, waarmee eveneens een goed rendement kan worden behaald voor de opwekking van elektriciteit.

 

Bedrijventerrein

Op een bedrijventerrein is veelal een scala aan diverse bouwwerken aanwezig ten behoeve van de activiteit die op een perceel wordt uitgevoerd. Veelal zijn dit ook bedrijfsgebouwen die geschikt om zonnepanelen op te plaatsen.

 

Besluit:

Op basis van voorgaande alinea’s wordt het plaatsen van kleine windmolens binnen de gemeente Goeree-Overflakkee uitgesloten. Een uitzondering kan worden gemaakt voor bijvoorbeeld de ‘Ridgeblade’. Dit betreft windenergiesysteem bestaande uit een cilindrische turbine met een schoepenrad. Verwerkt in een halfopen kastconstructie, geplaatst op de nok van een dak en enigszins ook met het dak geïntegreerd.

 

Inwerkingtreding:

Het besluit treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.