Besluit openstelling en subsidieplafond 2020 Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Geldend van 14-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit openstelling en subsidieplafond 2020 Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 februari 2020, kenmerk 5.8/2020000237, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de openstelling en het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2020 voor de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 5 en 17 van de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe;

BESLUITEN:

Artikel I

De aanvraagperiode voor de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe vast te stellen vanaf de dag van publicatie van dit besluit in het Provinciaal Blad tot en met 31 december 2020.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2020 vast te stellen op € 317.450,--.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven 13 februari 2020

Ondertekening