Gronduitgifteregeling koopwoningen 2020 gemeente Voorst

Geldend van 12-02-2020 t/m heden

Intitulé

Gronduitgifteregeling koopwoningen 2020 gemeente Voorst

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gezien het voorstel van 4 februari 2020, nummer 2020-05341;

gelet op artikel 160 lid 1 onder d van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

de Gronduitgifteregeling 2009 in te trekken en gelijktijdig de volgende regels voor de verkoop van bouwgrond voor de nieuwbouw van (sociale) koopwoningen vast te stellen.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Sociale koopwoning: koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste het bedrag genoemd in artikel 1.1.1, eerste lid, onder e, van het Besluit ruimtelijke ordening.

HOOFDSTUK 2 Uitgifteregels

Artikel 2.1 Algemeen

 • 1.

  Bij de verkoop door de gemeente van bouwgrond voor (sociale) koopwoningen gelden geen bindingseisen of voorrangscriteria.

 • 2.

  Bij verkoop van bouwgrond voor (sociale) koopwoningen via een derde partij gelden evenmin bindingseisen of voorrangscriteria.

Artikel 2.2 Loting

 • 1.

  Bij de verkoop van bouwgrond door de gemeente zal door middel van loting worden bepaald aan welke gegadigde de bouwgrond wordt toegewezen.

 • 2.

  Bij door de gemeente geïnitieerde projecten, waarbij projectmatig (door ontwikkelende partijen) koopwoningen worden gerealiseerd, wordt als voorwaarde gesteld dat de uitgifte van de gronden op een transparante wijze gebeurt en de loting via een notaris plaatsvindt.

Artikel 2.3 Biedprocedure

Het college kan in afwijking van artikel 2.2 besluiten bij de verkoop van bouwgrond gegadigden te vragen een bod uit te brengen. Verkoop zal plaatsvinden aan de hoogste bieder. Bij een gelijk bod vindt een loting plaats, de uitkomst van de loting is bepalend.

HOOFDSTUK 3 Bekendmaking en melding

Artikel 3.1 Wijze van aanbieden van bouwgrond

Het college publiceert in een huis-aan-huis blad en via de elektronische weg de rechtstreeks aan particulieren uit te geven bouwgrond. Het vermeldt daarbij:

 • de ligging van de bouwgrond;

 • de prijs van de bouwgrond;

 • de (gemiddelde) kavelgrootte;

 • de instelling of het bedrijf waar informatie over de bouwgrond wordt verstrekt;

 • of er sprake is van een biedprocedure.

Artikel 3.2 Melding van gegadigden voor bouwgrond

 • 1.

  Gegadigden voor rechtstreeks door de gemeente te verkopen bouwgrond dienen zich te melden door middel van een door het college vastgesteld inschrijfformulier.

 • 2.

  Gegadigden voor rechtstreeks door de gemeente te verkopen bouwgrond dienen per inschrijfformulier € 50 inschrijfgeld te betalen.

 • 3.

  Aanmeldingen worden niet in behandeling genomen indien de vereiste bedragen niet zijn voldaan.

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

In gevallen van bijzondere hardheid kan het college afwijken van de in deze uitgifteregeling gestelde regels.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend zijn gemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst.

Ondertekening

Twello, 4 februari 2020

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester