Beleidsregel betreffende Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gemeente Eersel 2020

Geldend van 12-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Beleidsregel betreffende Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gemeente Eersel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel;

overwegende dat het wenselijk is om na het raadsbesluit van 24 september 2019 over bekostiging van aanschaf en onderhoud van AED’s in de gemeente Eersel een herziene beleidsregel vast te stellen betreffende een tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf en een subsidie voor onderhoud van AED’s;

mede gelet op de Subsidieverordening maatschappelijk welzijn gemeente Eersel 2017;

besluit vast te stellen:

De Beleidsregel betreffende Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gemeente Eersel 2020

Algemeen

De gemeente Eersel voelt zich verantwoordelijk voor de kosten die verbonden zijn aan het organiseren en aanbieden van adequate hulp aan burgers die getroffen worden door een hartstilstand en de gemeenteraad heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld.

De gemeente Eersel geeft in het kader van het subsidieprogramma subsidies aan verschillende organisaties binnen de gemeente Eersel. De gedachte bij het verstrekken van deze subsidies is dat de organisaties een taak uitvoeren die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.

De gemeente Eersel wil een dekkend aanbod van AED’s. Dit dekkend aanbod wordt gerealiseerd via de zogenaamde 6-minutenzones. In deze 6-minutenzones wordt gerekend met een straal van 500 meter (hemelsbreed) rondom een AED.

Vergoedingsvoorwaarden

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder een AED: automatische externe defibrillator.

Artikel 2

Activiteiten als bedoeld in het raadsbesluit van 24 september 2019 en de Subsidieverordening maatschappelijk welzijn gemeente Eersel 2017 waarvoor een tegemoetkoming in de kosten

(a en b) en een jaarlijkse subsidie (c) kan worden verstrekt, zijn:

 • a.

  de aanschaf van een AED;

 • b.

  de aanschaf van een verwarmde AED-buitenkast;

 • c.

  kosten voor het jaarlijks onderhoud per AED.

Artikel 3

Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder a genoemde activiteit voor tegemoetkoming in de kosten in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de plaatsing van de AED moet noodzakelijk zijn om te voldoen aan de 6-minutenzones en dit door herschikking van de aanwezige AED’s niet mogelijk is;

 • b.

  de AED dient zodanig geplaatst te worden dat deze in geval van nood direct beschikbaar en bereikbaar is, 7x24uur beschikbaarheid en dus niet afhankelijk van kantoor-, winkel- of praktijktijden;

 • c.

  binnen een straal van 500 meter rondom de locatie van de AED dient een netwerk van burgerhulpverleners (vrijwilligers) aanwezig te zijn die een opleiding voor reanimatie en bediening van een AED volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) met succes hebben gevolgd, dit hebben aangetoond en aangemeld zijn bij HartslagNu;

 • d.

  de AED dient geregistreerd te zijn bij HartslagNu en

 • e.

  de aanvraag dient gedaan te worden na aanschaf van de AED met overlegging van de aankoopnota.

Artikel 4

Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder b, genoemde activiteit voor tegemoetkoming in de kosten in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvraag heeft betrekking op een AED die geregistreerd is bij HartslagNu;

 • b.

  de AED waarvoor de buitenkast bestemd is, is nieuw of de buitenkast is aantoonbaar aan vervanging toe en

 • c.

  de aanvraag dient gedaan te worden na aanschaf van de buitenkast met overlegging van de aankoopnota.

Artikel 5

Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder c, genoemde activiteit voor subsidie in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarde:

 • a.

  bij aanvraag van deze subsidie moet de afstand tot de andere aanwezige AED’s groter zijn dan 500 meter en de AED moet 7x24 uur beschikbaar zijn.

Methode van vergoeding

Artikel 6

 • 1.

  De tegemoetkoming in de kosten/subsidie bedraagt ten hoogste de aanschafprijs, maar niet meer dan:

  • a.

   € 2.200,- voor de activiteit genoemd in artikel 2, onder a;

  • b.

   € 600,- voor de activiteit genoemd in artikel 2, onder b;

  • c.

   € 160,- voor de activiteit genoemd in artikel 2, onder c.

 • 2.

  Voor activiteit a. en b. wordt slechts één keer per aanvrager een tegemoetkoming in de kosten verstrekt. Voor activiteit c. wordt jaarlijks een subsidie verstrekt. Aanvragen dienen (naast bovenstaande beleidsregels) te voldoen aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Subsidieverordening maatschappelijk welzijn gemeente Eersel 2017.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregel Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in gemeente Eersel 2014, vastgesteld op 23 september 2014, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gemeente Eersel 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Eersel,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters