Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 5 februari 2020, PZH-2019-718548429 tot vaststelling en bijstelling urgente intensiveringen Begroting 2020

Geldend van 13-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 5 februari 2020, PZH-2019-718548429 tot vaststelling en bijstelling urgente intensiveringen Begroting 2020

Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 december 2019, met het besluitnummer PZH-2019-718548429

Gelet op de artikelen 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet en artikelen 7, 22 en 23 van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV)en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv);

Besluiten:

Vast te stellen de urgente intensiveringen Begroting 2020;

Met betrekking tot de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020

In te stemmen met aanpassing en bijstelling van de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds in de urgente intensiveringen Begroting 2020, te weten;

  • De begrotingssubsidie voor Stichting Jeugdtheaterhuis ten behoeve van één project voor een bedrag van € 264.200 ( doel 3.6 )

  • De begrotingssubsidie voor Kunstgebouw ten behoeve van één project voor een bedrag van € 1.322.611 ( doel 3.6 )

In te stemmen met de aanpassing van het subsidieplafond voor de subsidieregeling te weten:

  • Voor 1.6.90 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 een subsidieplafond voor een bedrag van € 3.720.192 ( doel 3.6 ).

Den Haag, 5 februari 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J Smit

Toelichting aanpassing begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020

Op grond van artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidie Verordening Zuid-Holland 2013 stellen Provinciale Staten subsidieplafonds vast.

De subsidies zijn gebaseerd op grond van de volgende artikelen van de Algemene Subsidie VerordeningZuid-Holland 2013 (Asv);

Artikel 3 lid 1 en 2; Gedeputeerde Staten kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die passen binnen de programma’s die zijn opgenomen in de desbetreffende begroting;

Artikel 3, lid 4; Gedeputeerde Staten kunnen besluiten nemen betreffende verstrekking van begrotingssubsidies voor activiteiten die passen binnen de programma’s van de desbetreffende begroting .

Op 13 november 2019 is door Provinciale Staten besloten (begroting 2020 zie statenvoorstel 7503) over de begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor de boekjaar- en projectsubsidies voor 2020.

In aanvulling en wijziging hierop worden begrotingssubsidies bijgesteld en voor subsidieregelingen van de boekjaar- en projectsubsidies betref deze wijziging de toevoegingen van subsidieplafonds.

Tabel 1: Begrotingssubsidies 2020 (in €)

Programma doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019

Besluit PS-vergadering van 13 november 2019 om deze bedragen op te nemen in de begroting voor 2020

Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor 2020

Maximaal te subsidiëren in 2020 en op te nemen in de begroting voor 2020

3.6.

Stichting Jeugdtheaterhuis

203.700

203.700

60.500

264.200

3.6.

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

100.411

1.322.611

Totaal (€)

1.425.900

1.425.900

160.911

1.586.811

Toelichting bijstelling begrotingssubsidies 2020.

Begrotingssubsidies zijn subsidies waar geen subsidieregeling aan ten grondslag ligt. Deze worden verleend op basis van art. 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht;

Begrotingssubsidies worden voor de betreffende organisaties, met naam en het maximumsubsidie afzonderlijk, in de paragraaf subsidies in de begroting opgenomen;

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt voorlonen en prijzen voor 2020 geen prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

De aanvragen van bovengenoemde begrotingssubsidies dienen voor 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar te worden ingediend (art. 26, lid 2 Asv-2013);

Begrotingssubsidie voor Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland (doel 3.6)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland is onderdeel van de basisvoorziening cultuurparticipatie en heeft als doel kinderen en jongeren kennis te laten maken met theater zowel actief als receptief, binnenschools en buitenschools en zo theater tot een zinvol onderdeel van hun bestaan te maken. In de kadernota 2020-2023 is het subsidieplafond van Jeugdtheaterhuis vastgesteld op € 203.700.

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland biedt nu binnenschoolse en buitenschoolse theaterlessen aan op 5 leslocatie in Zuid-Holland. Jeugdtheaterhuis wil een proeftuin inrichten om samen met de gemeente Krimpenerwaard in elf kernen te bouwen aan een goede infrastructuur voor jeugdtheater en een zesde leslocatie te starten. Hiervoor willen ze een projectleider aanstellen die tevens samenwerking in bovenlokale projecten versterkt. Met deze proeftuin en samenwerking in bovenlokale projecten lijken er tevens mogelijkheden te zijn om rijkssubsidie aan te vragen in het kader van twee regelingen, waarvan bij de laatste uiterlijk 1 mei 2020 een aanvraag ingediend moet zijn. Binnen de huidige formatie is hier geen ruimte voor. In dat kader wordt voorgesteld het huidige plafond te verhogen met € 60.500 uit het coalitieakkoord 2019-2023. De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.

Jeugdtheaterhuis ontvangt jaarlijks een begrotingssubsidie. Er zijn hiervoor geen alternatieven.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie van € 203.700 te verhogen met een bedrag van € 60.500 tot € 264.200 en deze op te nemen in de begroting 2020.

Begrotingssubsidie voor Kunstgebouw (doel 3.6)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Kunstgebouw verleent tweedelijns ondersteuning aan gemeenten en onderwijs gericht op cultuureducatie en participatie. In de kadernota 2020-2023 is het subsidieplafond van Kunstgebouw vastgesteld op € 1.222.200. Het nieuwe rijks cultuurbeleid (2021-2024) bevat een aantal programma’s, zoals de derde periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het programma cultuurparticipatie met bijbehorende subsidieregelingen waar de provincie i.c. Kunstgebouw via matching op aan kan sluiten (indiening aanvragen bij het Rijk uiterlijk 1 september 2020). Om de subsidieaanvragen voor deze programma’s tijdig voor te bereiden wil Kunstgebouw twee projectleiders aantrekken om de plannen voor deze programma’s samen met onderwijs (PO, VO), gemeenten en maatschappelijke organisaties voor te bereiden, te onderzoeken waar de mogelijkheden en behoeften liggen en verder uit te werken. Binnen de huidige formatie van Kunstgebouw is hier geen ruimte voor. Met deze plannen kunnen rijksmiddelen binnengehaald worden. In dat kader wordt voorgesteld het huidige plafond te verhogen met € 100.411 uit het coalitieakkoord 2019-2023.

De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen. Kunstgebouw is de organisatie die in Zuid-Holland tweedelijns ondersteuning geeft op het gebied van cultuureducatie en participatie.

De begrotingssubsidie Kunstgebouw is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn hiervoor geen alternatieven.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie van € 1.222.200 te verhogen met een bedrag van € 100.411 tot € 1.322.611 en deze op te nemen in de begroting 2020.

De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

Deze subsidies zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt en betreft zowel boekjaar-als projectsubsidies.

Boekjaarsubsidies worden voor één of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit (art. 1 lid c, Asv-2013).

Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregelingen wordt de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.

Tabel 2: subsidieplafond 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies (in €)

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2018/2019 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2019 (in €)

Besluit PS-vergadering van 13 november 2019 vastgesteld om op te nemen in de begroting voor 2020

Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor 2020 (In €)

Maximaal te subsidiëren in 2020 (in €) en op te nemen in de begroting voor 2020

Aanvraag-periode

3.6.

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

3.220.050

1.133.471

2.586.721

3.720.192

vanaf de dag van publicatie in het Provinciaal Blad tot en met 6 weken na publicatie in het Provinciaal Blad

Totaal (€)

3.220.050

1.1.33.471

2.586.721

3.720.192

Toelichting op de tabel:

De subsidie die is opgenomen in tabel 2, is een subsidie die op basis van een subsidieregeling wordt verstrekt;

Tabel 2 bevat een projectsubsidie. Projectsubsidie is een subsidie voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregeling wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.

De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

1.6.90 Subsidieregling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 (doel 3.6)

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. Met de erfgoedlijnen wil de provincie haar erfgoed ontwikkelen tot goed bekende en bereikbare recreatief/toeristische attracties. Dit doet de provincie in co-creatie met vele partijen. Onderdeel van de ontwikkeling van erfgoedlijnen betreft de restauratie van rijkmonumenten. Hiervoor wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet (€1.133.471). Vanwege onzekerheid over voortgang van erfgoedlijnen na 2019 is in de beleidsarme begroting 2020 het subsidieplafond vastgesteld op € 1.133.471. Dit bestaat uitsluitend uit gedecentraliseerde middelen voor restauratie van rijksmonumenten. Vanwege de continuering van erfgoedlijnen in het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt nu voorgesteld om € 2.586.721 toe te voegen aan het subsidieplafond voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. Dit betreft € 500.000 uit de reserve en € 2.086.721 middelen uit het Coalitieakkoord. Op deze manier kan uitvoering worden gegeven aan de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 dat door GS zal worden vastgesteld.

De maatschappelijke baten zijn: Beleefbaar gemaakt en behouden erfgoedlijnen waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.

De subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan de ontwikkeling van erfgoedlijnen. Met de subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden verleend aan projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt opgesteld op basis van de adviezen van de erfgoedtafels.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond van € 1.133.471 te verhogen met een bedrag van € 2.586.721 en het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen op € 3.720.192.

Ondertekening