Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent een werkgeverscommissie voor de gemeenteraad (Verordening werkgeverscommissie IJsselstein 2020)

Geldend van 11-02-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent een werkgeverscommissie voor de gemeenteraad (Verordening werkgeverscommissie IJsselstein 2020)

De raad van de gemeente IJsselstein,

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening werkgeverscommissie IJsselstein 2020

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgevercommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de gemeenteraad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoort ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende overeenkomsten, besluiten en regelingen.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad wordt uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn om op te treden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de overeenkomsten, besluiten en andere stukken die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de overeenkomsten en besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

Een personeelsadviseur of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

Een personeelsadviseur of een door deze aan te wijzen functionaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. Indien een raadslid de stukken wil inzien kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. De criteria van de Wet openbaarheid van bestuur zijn daarbij van toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequenties

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2. De Verordening werkgevercommissie 2011 van gemeente IJsselstein wordt per diezelfde datum ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie IJsselstein 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein van 30 januari 2020

De voorzitter,

mr. P.J.M. van Domburg

De griffier,

A.J.O. van Kooij