Regeling vervallen per 11-07-2022

Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod lachgas

Geldend van 04-01-2021 t/m 10-07-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod lachgas

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Besluiten:

Artikel 1 Aanwijzing

De volgende gebieden aan te wijzen als gebied - waarbij de grenzen deel uitmaken van het gebied, tenzij anders vermeld - waar het verboden is op de openbare plaats of openbaar water lachgas – bedoeld of bestemd voor recreatief gebruik - te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke bij zich te hebben:

het gebied bestaande uit de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest, begrensd door: de A-27 tot aan de grens met de gemeente De Bilt, de grens met de gemeente De Bilt tot aan de Burgemeester Huydekoperweg, de grens met de gemeente Maarssen langs de Burgemeester Huydekoperweg en langs de Gageldijk, de grens met de gemeente Maarssen vanaf de Gageldijk langs de sportparken Overvecht Noord en langs de Slotlaan tot aan de Vecht, de Vecht, de grens met de gemeente Maarssen vanaf de Vecht ten zuiden van de Zuilenselaan en ten zuiden van park Groenhoven tot aan de Daalseweg, de grens met de gemeente Maarssen langs de Daalseweg, de grens met de gemeente Maarssen langs de zuidzijde van de Zuilenselaan tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal, de grens met de gemeente Maarssen in het Amsterdam-Rijnkanaal, de grens met de gemeente Maarssen ten zuiden van de Zuilense Ring (N230) tot aan de Haarrijnse Rading, de A-2 tot aan de spoorlijn, de spoorlijn tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de kruising met het Merwedekanaal (inclusief de Noordersluis), het Merwedekanaal, de Vaartsche Rijn, de Kruisvaart, de Vondellaan, de Croeselaan, de Van Zijstweg, het Merwedekanaal, de Weg der Verenigde Naties, de Graadt van Roggenweg, het Westplein, de Daalsetunnel, de Amsterdamsestraatweg, de Singel langs de Weerdsingel Westzijde tot aan de Vecht, de Vecht langs de Bemuurde Weerd Westzijde, de Zeedijk, de Hogenoord en de Lagenoord tot aan de spoorlijn, de spoorlijn afbuigend naar het noordoosten tot aan de A-27, de A-27 tot aan de grens met de gemeente De Bilt.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod lachgas’.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2020.

Ondertekening

Utrecht, 4 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, de burgemeester,

Kaart van aangewezen gebied (de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest).

afbeelding binnen de regeling

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester, respectievelijk het college van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

  • Uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

  • De reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

  • De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Toelichting

Oorspronkelijk aanwijzingsbesluit

In het aanwijzingsbesluit dat op 15 februari 2020 in werking is getreden is een aantal gebieden in de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest aangewezen waar het verbod geldt op het gebruik en bezit van lachgas dat bedoeld en bestemd is voor recreatief gebruik. Het betreft de gebieden Overvecht-zuid, Zambesidreefbuurt en omgeving (Overvecht), Wesley Snijderpark, Thorbeckelaan (Noordwest), Lombok-oost en aangrenzend gebied tot en met J.P. Coenstraat (West), en Kanaleneiland-noord (Zuidwest). Het ging daarbij om gebieden waar al een gebiedsgerichte aanpak bestaat en waar sprake was van aantoonbare en structurele overlast door lachgas. Bij de aanwijzing van die gebieden is destijds aandacht geschonken aan parkeerplaatsen en speelterreinen. Om versnippering van losse overlastlocaties te voorkomen, werden aaneengesloten gebieden aangewezen die goed herkenbaar, logisch af te bakenen en duidelijk te markeren zijn. Het besluit gaf uitvoering aan de op 18 juli 2019 aangenomen motie 262 en werden gebieden aangewezen zoals voorgesteld in de raadsbrief van 3 oktober 2019 (kenmerk 6904422). De twee gebieden in Overvecht die in die raadsbrief nog apart zijn genoemd (Overvecht Zuid en Zambesidreefbuurt en omgeving) werden in het besluit samengevoegd, omdat deze gebieden op elkaar aansluiten en een begrenzing delen).

Wijziging: vergroting van de verbodsgebieden

Met de wijziging van het aanwijzingsbesluit zijn de hierboven genoemde oorspronkelijke gebieden uitgebreid tot de gehele wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest. Dit betekent dat het verbod geldt in deze vier gehele wijken, vanaf het moment dat de wijziging in werking is getreden (4 januari 2021).

Deze uitbreiding van het verbod is allereerst een logisch gevolg van een sterke toename van het aantal meldingen van overlast met betrekking tot lachgas in 2020 ten opzichte van 2019. Daarbij zijn de meeste meldingen afkomstig uit deze vier wijken. Er komen ook veel meldingen uit delen van die wijken die in het verleden niet tot één van de oorspronkelijk aangewezen gebieden behoorden en uit gebieden die relatief dunbevolkt zijn, zoals industrieterreinen. Deze locaties liggen verspreid over deze wijken. Daardoor is een grens binnen een wijk lastig te trekken. Ook zou dit voor de handhaving een onoverzichtelijke lappendeken opleveren. Sinds de aanwijzing van de eerste verbodsgebieden in februari 2020 is de wens om uitbreiding van het aantal gebieden dan ook veelvuldig gehoord van bewoners, ondernemers en professionals. Deze wijziging waarbij de vier gehele wijken worden aangewezen komt aan die wens om uitbreiding tegemoet.

Op basis van onderzoek (zoals het CAM-rapport Risicobeoordeling Lachgas) wordt steeds meer bekend over de schadelijkheid van lachgas. De gevolgen voor de gezondheid kunnen groot zijn en het behoeft geen betoog dat het gebruik van lachgas in het verkeer een ernstige aantasting van de verkeersveiligheid kan opleveren doordat het reactievermogen afneemt. Ook kunnen handelingen met ballonnen in de auto de aandacht van het verkeer afleiden. Een uitbreiding van het verbod ondersteunt het tegengaan van het recreatief gebruik van lachgas.

Om mogelijke onduidelijkheid in de handhaving met betrekking tot overtredingen die op grenzen van de wijken plaatsvinden weg te nemen, zijn de wijken als één gebied samengevoegd. Op deze wijze kan geen onduidelijkheid ontstaan of overtredingen op één van de wijkgrenzen nu in de ene of in de andere wijk hebben plaatsgevonden.