Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent aanwijzen griffier

Geldend van 08-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent aanwijzen griffier

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Overwegende dat met ingang van 1 januari 2020 door de inwerkingtreding van de Aanpassingswet normalisering arbeidsvoorwaarden normalisering ambtenaren (Wnra) de grondslag voor de benoeming van griffier en vervangers van rechtswege is komen te vervallen;

dat met ingang van 1 januari 2020 de gemeenteraad bevoegd is op grond van artikel 107 Gemeentewet de griffier en plaatsvervangend-griffier aan te wijzen om hun publiekrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen.

Gelet op de Aanpassingswet Wet normalisering arbeidsvoorwaarden ambtenaren en artikel 107 Gemeentewet

besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen als:

  • a.

   M. Verhoev als griffier

  • b.

   J.A.J. van Aalst-van der Linden als plaatsvervangend-griffier

  • c.

   M. Keimpema-Schouten als plaatsvervangend-griffier

 • 2.

  De aanwijzing gaat in met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van griffier of plaatsvervangend griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 30 januari 2020

De griffier,

De voorzitter,