Gemeente Heerlen - Beleidsregel van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen omtrent de toekennings- en verdelingscriteria voor vergunningen voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal (Beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Heerlen 2020)

Geldend van 07-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-02-2020

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen omtrent de toekennings- en verdelingscriteria voor vergunningen voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal (Beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Heerlen 2020)

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft de gemeenteraad van Heerlen besloten tot het vaststellen van de “Verordening Kansspelautomaten Heerlen 2017” (hierna: de verordening). De verordening stelt krachtens artikel 3 lid 1 een vergunningplicht in voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal. Door deze beleidsregel wordt nadere invulling gegeven aan de volgende artikelen uit de verordening:

- Artikel 5 lid 2: De burgemeester stelt beleidsregels vast omtrent de verdeling van de vergunningen voor speelautomatenhallen.

- Artikel 7 lid 2: De vergunning wordt verleend voor een door de burgemeester nader te bepalen termijn.

- Artikel 8 lid 2 sub a: De burgemeester kan de vergunning weigeren indien naar het oordeel van de burgemeester de plannen als bedoeld in artikel 4 sub k, l of m onvoldoende bijdragen aan de in dat artikel omschreven doelstelling.

- Artikel 4 sub k: (De aanvrager dient een aanvraag in onder overlegging van:) een plan waarin wordt beschreven welke maatregelen de aanvrager neemt ter preventie en bestrijding van gokverslaving en de wijze waarop hij de gedrags- en reclamecode voor kansspelen naleeft

- Artikel 4 sub l: (De aanvrager dient een aanvraag in onder overlegging van:) een plan waarin wordt beschreven welke maatregelen de exploitant neemt ter bescherming van de openbare orde, veiligheid, het woon- en leefklimaat en de gezondheid waaronder de wijze waarop toegangscontrole plaatsvindt

- Artikel 4 sub m: (De aanvrager dient een aanvraag in onder overlegging van:) een plan waarin wordt beschreven op welke wijze de speelautomatenhal past binnen de omgeving)

Hoofdstuk 2 geeft regels over de verdeling van vergunningen.

Hoofdstuk 3 van de beleidsregels geeft regels over de eisen om voor toekenning van een vergunning in aanmerking te kunnen komen.

Hoofdstuk 4 van de beleidsregels geeft regels over de expiratietermijn.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  “Verordening”: de Verordening Kansspelautomaten Heerlen 2017;

 • b.

  “Binnenstad”: het gebied zoals aangegeven op de bijlage als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening;

Hoofdstuk 2 Regels voor de verdeling van vergunningen zoals genoemd in artikel 5 lid 2 van de verordening

Artikel 2

Verdeling van de beschikbare vergunningen vindt plaats door middel van loting van de ontvankelijke aanvragen.

Artikel 3 Deelname aan loting

 • 1.

  Aanvragen die compleet zijn ingediend onder overlegging van alle in artikel 4 van de Verordening genoemde stukken en gegevens, al dan niet na toepassing van het bepaalde in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht binnen het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde tijdvak, komen in aanmerking voor deelname aan loting.

 • 2.

  Van deelname aan loting zijn uitgesloten aanvragen die niet binnen het in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bedoelde tijdvak zijn ingediend onder overlegging van alle in artikel 4 van de Verordening genoemde stukken en gegevens, al dan niet na toepassing van het bepaalde in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Bepalingen over de administratie omtrent de loting

 • 1.

  Het totaal aantal aanvragen dat voor loting in aanmerking komt, wordt geïnventariseerd. Het totaal aantal aanvragen wordt gespecificeerd naar gebied, te weten:

 • a.

  het aantal aanvragen dat betrekking heeft op het gebied Binnenstad en

 • b.

  het aantal aanvragen dat betrekking heeft op het overig grondgebied van de gemeente Heerlen.

 • 2.

  Van het totaal aantal aanvragen en de specificatie als bedoeld in het eerste lid wordt een aantekening gemaakt.

 • 3.

  De aanvragen die worden ingetrokken dingen vanaf het moment van ontvangst van de intrekking niet mee voor loting of vergunningverlening en worden bij de vaststelling van de volgorde cq. de toets voor vergunningverlening buiten beschouwing gelaten.

 • 4.

  De aanvragen die voor loting in aanmerking komen, worden doorlopend genummerd. De aanvragen die betrekking hebben op het gebied Binnenstad worden gekenmerkt met een B.

 • 5.

  De loting wordt uitgevoerd door een notaris, aan te wijzen door de burgemeester.

 • 6.

  De burgemeester kent aan de aanvragen die deelnemen aan de loting een uniek nummer toe en verstrekt deze unieke nummers aan de notaris.

 • 7.

  Bij de loting is de burgemeester of een door hem gemachtigde aanwezig.

 • 8.

  De loting is openbaar.

 • 9.

  Alle genummerde aanvragen worden aan een loting onderworpen door elk van de unieke nummers zoals bedoeld in lid 6 te onderwerpen aan een blinde trekking zonder teruglegging die gedaan wordt uit de verzameling die bestaat uit het totaal van alle aanvragen (Binnenstad en overig) zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

 • 10.

  De volgorde van de uitslag van de trekking wordt genoteerd door of namens de notaris.

 • 11.

  De notaris maakt een proces-verbaal op van de loting en vermeldt de wijze waarop de loting is uitgevoerd, de uitslag van de volgorde van trekking en de datum van de loting en is ondertekend door de notaris.

 • 12.

  Onverwijld na ontvangst van het in het elfde lid bedoelde proces-verbaal worden de aanvragers wiens aanvraag aan de loting heeft deelgenomen door de burgemeester geïnformeerd over de uitkomst van de loting voor hun aanvraag.

Artikel 5 Bepalingen over de gevolgen van de uitkomst van de loting

 • 1.

  De getrokken aanvragen komen in volgorde van de uitkomst van de loting in aanmerking voor een inhoudelijke toets, en bij een positieve uitkomst van deze toets voor vergunningverlening.

 • 2.

  De aanvragen die resteren nadat door toepassing van de procedure uit het eerste lid het maximum aantal vergunningen krachtens artikel 3 lid 2 van de verordening is toegekend, worden geweigerd op grond van artikel 8 lid 1 sub c van de Verordening.

Hoofdstuk 3 Concretisering van te bereiken doelstellingen en inhoud in te dienen plannen

Artikel 6 Het voorkomen van gokverslaving

De bijdragen op het gebied van de doelstelling “voorkomen van gokverslaving” (artikel 4 sub k van de Verordening) dienen een weergave te bevatten waaruit blijkt dat:

 • 1.

  de aanvrager maatregelen en voorzieningen treft gericht op het voorkomen van verslaving aan de door hem georganiseerde spelen;

 • 2.

  de aanvrager een beleid heeft ter voorkoming van kansspelverslaving;

 • 3.

  een verslavingspreventie- en bestrijdingsplan is vastgesteld met daarin opgenomen:

  • a.

   het opleidingsbeleid alsmede het opleidingsinstituut dat de trainingen verzorgt;

  • b.

   het voorkomen van deelname aan kansspelen door minderjarigen;

  • c.

   het voorkomen van deelname aan kansspelen door andere kwetsbare groepen;

  • d.

   het verstrekken van algemene informatie over kansspelverslaving die op/vanuit de speelautomatenhal beschikbaar wordt gesteld aan spelers;

  • e.

   de gegevens van de verslavingszorginstellingen waarmee de speelautomatenhal samenwerkt, de samenwerkingsovereenkomst en afspraken omtrent jaarlijkse evaluatie van de samenwerking;

  • f.

   de indicatoren die de speelautomatenhal hanteert om (dreiging van) onmatige deelname te voorkomen;

  • g.

   het voorkomen van (dreiging van) onmatige deelname en de registratie daarvan;

  • h.

   dat medewerkers spelers moeten voorstellen en aansporen om zich te laten behandelen voor kansspelverslaving en/of (tijdelijk) uit te sluiten van deelname aan kansspelen ingeval van signalen van dreigende of ingetreden kansspelverslaving;

  • i.

   het volledige beleid en werkproces omtrent uitsluiting dat is vastgelegd in concrete maatregelen en procedures (implementatie van het beleid in de bedrijfsvoering).

 • 4.

  de aanvrager geen wervings- en reclameactiviteiten ontplooit die gericht zijn op personen onder de 24 jaar of andere kwetsbare groepen;

 • 5.

  de aanvrager voldoet aan artikel 4 van de Regeling Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen.

Artikel 7 Bescherming van de openbare orde, veiligheid, het woon- en leefklimaat, gezondheid en toegangscontrole

 • 1.

  De bijdragen op het gebied van de doelstelling “bescherming openbare orde, veiligheid, het woon- en leefklimaat, gezondheid en toegangscontrole” (artikel 4 sub l van de verordening) dienen een weergave te bevatten waaruit blijkt:

 • a.

  dat toezicht op de veiligheid in de inrichting wordt gewaarborgd, door:

 • i.

  intern cameratoezicht; en

 • ii.

  toegangscontrole bij elke publieksingang door daartoe gekwalificeerde personen namens de exploitant;

 • b.

  dat de toegangscontrole zodanig is ingericht dat:

 • i.

  geen toegang kan worden verkregen zonder dat de controle is gepasseerd en daadwerkelijk een controle zoals bedoeld onder artikel 7, eerste lid onder c is uitgevoerd, en

 • ii.

  binnen het gebouw van de speelautomatenhal tussen de openbare ruimte en de toegangscontrole een opstelplaats aanwezig is waar minimaal 10 wachtenden zich kunnen opstellen

 • c.

  dat toegangsbeleid gehanteerd wordt, daaronder begrepen:

 • i.

  de legitimatieplicht;

 • ii.

  controle op de minimale leeftijd van 18 jaar;

 • iii.

  de controle op toegangsverboden / personen die zijn vermeld op de lijst “vrijwillige toegangsontzegging”;

 • iv.

  de registratie en monitoring van de bezoekfrequentie per individuele bezoeker;

 • v.

  de wijze waarop met andere speelautomatenhallen binnen de gemeente Heerlen contact wordt onderhouden over toegangsverboden, pogingen tot bezoek van personen die zijn vermeld op de lijst “vrijwillige toegangsontzegging” en de bezoekfrequentie per individuele bezoeker

 • d.

  dat toegangsbeleid aan de bezoekers gecommuniceerd wordt;

 • e.

  dat er huisregels zijn, dat deze worden gecommuniceerd en dat naleving wordt gegarandeerd;

 • f.

  dat een personeelsinstructie met betrekking tot incidenten en calamiteiten is ingericht;

 • g.

  dat er een bedrijfshulpverleningsplan is;

 • h.

  dat sanctiebeleid ten aanzien van misdragingen van bezoekers wordt gehanteerd en dat dit sanctiebeleid kenbaar wordt gemaakt aan bezoekers;

 • i.

  dat contact met hulpverleningsdiensten is gegarandeerd, zowel voor incidentsituaties als buiten incidentsituaties;

 • j.

  dat toezicht op en het verwijderen van zwerfafval in de directe omgeving van de inrichting wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Passendheid binnen de omgeving

 • 1.

  De bijdragen op het gebied van de doelstelling “passen binnen de omgeving” (artikel 4 sub m van de verordening) dienen een weergave te bevatten waaruit blijkt dat:

 • a.

  is voorzien in een wijze waarop klachten uit de directe omgeving van de inrichting worden behandeld en op welke wijze het contact met melders van klachten plaatsvindt;

 • b.

  is voorzien in een vaste contactpersoon die namens de speelautomatenhal naar de directe omgeving en hulpdiensten optreedt en als zodanig kenbaar is.

 • c.

  De ligging en inrichting is zodanig dat er geen overlast ontstaat door bezoekers nabij de ingang.

Hoofdstuk 4 Geldigheidsduur vergunning

Artikel 9 Geldigheidsduur van de exploitatievergunning (artikel 7 lid 2 van de verordening)

De termijn waarvoor de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de verordening wordt verleend (geldigheidsduur) bedraagt tien jaar.

Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Heerlen 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten door de wnd. burgemeester van de gemeente Heerlen op 31 januari 2020.

E.G.M. Roemer

TOELICHTING

1. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN OMTRENT DE VERDELING VAN VERGUNNINGEN VOOR SPEELAUTOMATENHALLEN (hoofdstuk 2)

Kader: De burgemeester stelt beleidsregels vast omtrent de verdeling van de vergunningen voor speelautomatenhallen. (artikel 5 lid 2 van de verordening)

Artikel 5 lid 2 van de Verordening Kansspelautomaten Heerlen 2017 (hierna: de verordening) bepaalt dat de burgemeester beleidsregels vast stelt omtrent de verdeling van de vergunningen voor speelautomatenhallen. Deze beleidsregel geeft de methodiek die de burgemeester volgt bij het verdelen van vergunningen op grond van artikel 3 van de verordening.

Gegadigden kunnen meedingen naar het verkrijgen van een vergunning door het indienen van een aanvraag binnen het aanvraagtijdvak krachtens artikel 5 lid 1 van de verordening.

Aanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid. Indien een aanvraag niet compleet is ingediend, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Uitsluitend aanvragen die zijn ingediend ten minste drie weken voor afloop van het aanvraagtijdvak komen in aanmerking voor de gelegenheid tot aanvullen. Bij later ingediende aanvragen ontbreekt de tijd om binnen het tijdsbestek van het aanvraagtijdvak de compleetheid te beoordelen en de aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag aan te vullen. De aanvullende bescheiden dienen binnen een termijn van twee weken te worden ingediend, doch uiterlijk op de laatste dag van het aanvraagtijdvak. Na de laatste dag van het aanvraagtijdvak mogen aanvragen met het oog op gelijke kansen niet meer worden aangevuld of gewijzigd.

De ontvankelijke aanvragen worden aan een loting onderworpen. Loting is een transparante en neutrale manier van verdelen waarbij de kansen van elke aanvraag gelijk zijn. De loting wordt uitgevoerd door een notaris. In volgorde van trekking (uitkomst van de loting) worden de aanvragen inhoudelijk beoordeeld op vergunbaarheid. Nadat het maximum aantal vergunningen krachtens artikel 3 lid 2 van de verordening is bereikt, worden de overige aanvragen niet meer inhoudelijk getoetst. Deze overige aanvragen worden op grond van artikel 8 lid 1 sub c van de Verordening geweigerd.

2.CONCRETISERING VAN TE BEREIKEN DOELSTELLINGEN EN INHOUD IN TE DIENEN PLANNEN (hoofdstuk 3)

Kader: De burgemeester kan de vergunning weigeren indien naar zijn oordeel de plannen als bedoeld in artikel 4 sub k (voorkomen gokverslaving), l (bescherming openbare orde, veiligheid, het woon- en leefklimaat, gezondheid en toegangscontrole) en m (passen binnen de omgeving) onvoldoende bijdragen aan de betreffende doelstelling (artikel 8 lid 2 van de verordening)

Regulier gebruik met reguliere gebruikers

Streven naar “een open en transparant karakter van de speelautomatenhal met een publiek dat zichtbaar wil zijn en gezien durft te worden” is het uitgangspunt.

Door de openheid, gekoppeld aan preventiebeleid, kan het risico op een sluipende verslaving en zorgmijding worden verminderd.

Een “open en transparant karakter” betreft zowel het fysieke karakter als de manier waarop een speelautomatenhal opgaat in haar omgeving.

Binnen de Gemeente Heerlen is het streven speelautomatenhallen onderdeel te laten zijn van het normale, reguliere vestigingsklimaat voor horeca en/of leisure. Voorbeelden van leisure zijn bioscopen, horeca, winkelcentra, dierentuinen en pretparken. Een ligging gerelateerd aan aanverwante gebruiksfuncties heeft gunstige effecten zoals het verhogen van de sociale controle, verminderen van het risico op onzichtbaarheid van probleemgokkers en vermindering van de verstoring van het woon- en leefklimaat in de omgeving. De ligging en inrichting is zodanig dat er geen overlast ontstaat door bezoekers nabij de ingang.

Heerlen wil de speelautomatenhallen weghalen uit de sfeer van “anonieme bezoekers” die hier veelal aan gekoppeld wordt. Daarom dient er nadrukkelijk aandacht te blijven voor het risico van gokverslaving.

Overeenkomstig de Wegwijzer Speelautomaten voor Gemeenten van de Kansspelautoriteit van 29 augustus 2018 wordt het advies onderschreven om niet alleen te toetsen op de aanwezigheid van (afdoende) verslavingspreventiebeleid, maar tevens te beoordelen of het beleid concreet is doorgevoerd in de gehele bedrijfsvoering. Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid van folders of formulieren waarmee spelers zich kunnen laten uitsluiten van deelname. Ook het advies om het beleid te beoordelen op de aanwezigheid van een (bijvoorbeeld jaarlijkse) evaluatie- en verbetercyclus wordt onderschreven.

Leidinggevenden en personen werkzaam in speelautomatenhallen die zijn belast met het toelaten van en het toezicht op spelers, moeten binnen zes tot twaalf maanden worden opgeleid. Dit moet worden aangetoond met een wettelijk bewijsstuk, waaruit blijkt dat de cursus tijdig en met goed gevolg is afgelegd. Dit bewijsstuk is het ‘GGZ Nederland certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra’ . Branchevereniging VAN Kansspelen en GGZ Nederland hebben nadere kwaliteitseisen voor voornoemde opleidingen ontwikkeld (de Kansspelautoriteit begeleidde dit traject). Deze zijn vastgelegd in het document ‘Kwaliteitseisen preventietrainingen kansspelproblematiek’.

De inpassing in de omgeving en de bescherming van het woon- en leefklimaat

Voor de “bescherming van het woon- en leefklimaat” is van belang dat het onderscheidend karakter ten opzichte van de omgeving wordt geminimaliseerd. De speelautomatenhal gaat in meerdere mate op in haar omgeving naarmate het onderscheidend karakter ten opzichte van de omgeving kleiner is.

Een speelautomatenhal is een amusementsgelegenheid. Deze vertoont de meeste homogeniteit met de functies in een uitgaansgebied (horeca) en/of een leisuregebied. Het karakter en de sfeer van bezoekers en bedrijvigheid in deze omgeving vertoont een hoge mate van overeenkomst. Er is een agglomeratie-effect. De afzonderlijke ondernemers hebben zowel een versterkende als concurrerende onderlinge werking maar geen verstorende onderlinge werking. De situering van een speelautomatenhal in een dergelijk gebied is niet wezensvreemd en zal geen verrassende of storende werking voor passanten hebben. De bezoeker / passant is bedacht op het aantreffen van ontspanning en amusement en dat wordt in meerdere vormen geboden, waarvan een speelautomatenhal er één is. De aantrekkende werking van een speelautomatenhal wordt gerelativeerd doordat ook andere vormen van ontspanning en amusement (eten, drinken, lounge, muziek, gelegenheid tot dans) binnen handbereik worden aangeboden.

3. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN VOOR DE GELDIGHEIDSDUUR (hoofdstuk 4)

Kader: De vergunning wordt verleend voor een door de burgemeester nader te bepalen termijn (artikel 7 lid 2 van de verordening)

De termijn waarvoor een vergunning wordt verleend, de expiratietermijn zoals genoemd in artikel 7 lid 2 van de verordening, bedraagt tien jaar. Deze termijn sluit aan bij de expiratietermijn zoals die van oudsher in Heerlen wordt toegepast voor speelautomatenhallen. De periode van tien jaar doet recht aan een bestendig gebruik van een eenmaal vergunde locatie, zowel voor wat betreft de exploitant als voor wat betreft de omgeving van de locatie.

Binnen een termijn van tien jaar is het mogelijk om redelijkerwijs noodzakelijke investeringen voor exploitatie terug te verdienen. Daarmee voldoet de periode van tien jaar aan een redelijkerwijs te stellen minimumperiode. Anderzijds is deze termijn niet zodanig ruim dat er een uitholling plaatsvindt van de eis tot tijdelijkheid voor schaarse vergunningen.

Aldus besloten door de wnd. burgemeester van de gemeente Heerlen op 31 januari 2020.

E.G.M. Roemer