Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard)

Geldend van 06-02-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard)

De heffing- en invorderingsambtenaar:

Overwegende dat op grond van artikel 5 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard het bestuur van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard bevoegd is om een heffings- en invorderingsambtenaar aan te wijzen;

Overwegende dat bij besluit van 17 december 2019 het bestuur van de Werkorganisatie mevrouw N.A. Hellingman-Kuiper, hoofd afdeling Financiën, Inkoop en Contractmanagement, als heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b en onder c van de Gemeentewet en artikel 232, vierde lid, onder a en b Gemeentewet heeft aangewezen, voorzover deze bevoegdheden niet zijn gedelegeerd middels de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus door de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard;

Overwegende dat op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht de aangewezen heffings- en invorderingsambtenaar bevoegd is om één of meer bevoegdheden te mandateren;

B e s l u i t :

om het volgende “mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard” vast te stellen:

Artikel 1: Inhoud mandaat

 • 1. De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2. De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het ondertekenen van de betreffende besluiten.

Artikel 2: Omvang mandaat

 • 1. De heffings- en invorderingsambtenaar verleent de onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de werkorganisatie werkzame ambtenaar het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn.

 • 2. Het gestelde in het eerste lid geldt uitsluitend wanneer is voldaan aan de voorwaarden zoals in artikel 3 genoemd is.

Artikel 3: Voorwaarden en uitzondering mandaatverlening

 • 1. Het in artikel 2, eerste lid, bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie-eenheid, c.q. taakveld waarbinnen de ambtenaar werkzaam is.

 • 2. De gemandateerde is niet bevoegd om in mandaat te besluiten indien:

  • a.

   Het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften;

  • b.

   De mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • c.

   Het een besluit betreft waarmee algemene verbindende voorschriften, beleidsregels of beleid wordt vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor in de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;

  • d.

   Aan het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat die precedentwerking tot precedent kan hebben;

  • e.

   Indien het voorgenomen besluit kan leiden tot bestuurlijke afbreuk;

  • f.

   Mandaat tot het beslissen op bezwaar tegen leges wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Artikel 4: Ondertekeningswijze bij mandaat

Bij de uitoefening van een bevoegdheid van de heffings- en invorderingsambtenaar in mandaat genomen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Hoogachtend,

De heffings- en/of invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

Namens deze,

(handtekening gemandateerde ambtenaar)

Gevolgd door de naam van de gemandateerde ambtenaar, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Artikel 5: Inwerkingtreding

Dit mandaatbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die der publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 6: Citeertitel

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard”.

Ondertekening

De heffings- en invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard,

Heerhugowaard, d.d.

N.A. Hellingman-Kuiper

06JZ01