Nadere regels subsidie Waardevolle en Monumentale Houtopstanden Midden-Groningen 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Nadere regels subsidie Waardevolle en Monumentale Houtopstanden Midden-Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Midden- Groningen;

Gelet op titel 4:21 en verder van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019

besluit vast te stellen:

Nadere regels subsidie Waardevolle en Monumentale Houtopstanden Midden-Groningen 2020.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 • c.

  houtopstand: een boom geregistreerd als waardevol of monumentaal in de Lijst Waardevolle en Monumentale Houtopstanden gemeente Midden-Groningen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor:

  • a.

   maatregelen die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in standhouden van de houtopstand;

  • b.

   maatregelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een opgelegde herplantplicht.

 • 2.

  Hiertoe behoort onder andere:

  • a.

   snoeien;

  • b.

   wondbehandeling (zowel boven- als ondergronds);

  • c.

   grondverbetering;

  • d.

   groeiplaatsverbetering

  • e.

   onderzoek en advisering ten behoeve van de bovenstaande activiteiten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  de eigenaar of zakelijk gerechtige van de grond waarop de houtopstand aanwezig is, uitgezonderd grotere terreinbeherende instanties (Stichting Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en beheerders van de openbare ruimte);

 • b.

  een natuurlijk of rechtspersoon die een persoonlijk of zakelijk recht heeft voor het feitelijk gebruik van de grond waarop de houtopstand aanwezig is.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

2. Voor subsidie komen niet in aanmerking:

 • a.

  Kosten die zijn gemaakt voor het indienen van de aanvraag;

 • b.

  BTW over de gesubsidieerde kosten als deze teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht;

 • c.

  Eigen uren van de aanvrager.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum per activiteit en voor het totaal zoals opgenomen in Bijlage 1 van deze Nadere regels.

Artikel 7. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

Niet van toepassing.

Artikel 8. Wijze van verdeling

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1.

  Artikel 6 lid 2 sub d en e en artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening zijn niet van toepassing op deze regeling.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt als bijlage een gespecificeerde kostenbegroting, opgesteld door een ter zake deskundige zoals opgenomen in de tabel in bijlage 1.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in overeenstemming met artikel 7 lid 3 van de ASV, uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend.

Artikel 11. Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beslissen, in overeenstemming met artikel 8 lid 2 van de ASV binnen 8 weken nadat de volledige, complete aanvraag is ingediend.

2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van 2 weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, vierde lid, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidie Verordening Midden- Groningen 2019 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  voor de activiteiten reeds subsidie van de gemeente Midden-Groningen of een andere partij is ontvangen;

 • c.

  de activiteiten onvoldoende gericht zijn op het duurzaam instandhouden van de houtopstand;

 • d.

  in de afgelopen 10 jaren reeds een beroep is gedaan op de subsidie en er geen sprake is van een calamiteit;

 • e.

  een herplantplicht geldt als gevolg van illegale kap of teloorgang van een houtopstand door eigen toedoen;

 • f.

  er sprake is van regulier onderhoud (zoals het periodiek knotten van bomen).

Artikel 13. Verplichtingen

 • 1.

  De maatregelen worden uitgevoerd door een ter zake deskundige zoals opgenomen in de tabel in bijlage 1;

 • 2.

  De maatregelen dienen binnen 6 maanden na verlening van de subsidie uitgevoerd te worden;

 • 3.

  De houtopstand wordt naar behoren in stand gehouden.

Artikel 14. Verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 13 van de ASV dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  In afwijking van artikel 13 van de ASV bevat de aanvraag tot vaststelling een gereedmelding waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan en de gespecificeerde factuur van de aanvrager.

Artikel 15. Aantonen verrichting subsidies tussen € 5.000 en € 50.000

Niet van toepassing.

Artikel 16. Eindverantwoording van subsidies van meer dan € 50.000

Niet van toepassing.

Artikel 17. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt, in afwijking van artikel 13 van de ASV, vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 18. Bevoorschotting en betaling in gedeelten

Niet van toepassing.

Artikel 19. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.

2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie Waardevolle en Monumentale Houtopstanden Midden-Groningen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2019

Adriaan Hoogendoorn, burgemeester,

Henk Mulder, secretaris,

Schematisch overzicht bijdragen:

Uitvoering door:

per groeiplaats

per boom

per boom

per boomgroep (2-5)

per boom

per boomgroep

>5

per analyse

per bodem-

monster

Groeiplaats-onderzoek

Boomadviesbureau

(ETT of vergelijkbaar)

€ 100

Boomonderzoek

Boomadviesbureau

(ETW of vergelijkbaar)

€ 200

€ 150

€ 100

Bemonstering

Boomadviesbureau

(ETT of vergelijkbaar)

€ 100

€ 100

Groeiplaats-

verbetering

Boomverzorgingsbedrijf

(ETW of verglijkbaar)

€ 250

€ 125

€ 75

Bescherming

groeiplaats

Boomverzorgingsbedrijf

(ETW of vergelijkbaar)/

erkend hoveniersbedrijf

€ 100

€ 50

€ 25

Kroonsnoei

Boomverzorgingsbedrijf

(ETW of vergelijkbaar)

€ 500

€ 250

€ 100

Kroonsnoei: terugzetten van knot- of leibomen op de knot

Boomverzorgingsbedrijf

(ETW of vergelijkbaar)/ erkend hoveniersbedrijf

Verankering

Boomverzorgingsbedrijf

(ETW of vergelijkbaar)

€ 150

€ 150

€ 150

Maximaal per boom/ -groep

€ 1000

€ 750

€ 500

Maximaal per perceel/ terrein/ gebied

€ 1250

Maximaal

50%

Schematisch overzicht bijdrage aanplant bomen in het kader van een opgelegde herplantplicht

Uit te voeren door:

Herplant per boom

Boom-verzorgings

Bedrijf

(ETW of vergelijkbaar)/ erkend hoveniers-bedrijf

€ 100

Maximaal per herplantplicht

€ 500