Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 januari 2020, PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794) tot vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

Geldend van 07-02-2020 t/m 08-11-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 januari 2020, PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794) tot vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland conform het Hoofdlijnenakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland. doorgaat met de erfgoedlijnen en zich met de Omgevingsvisie Zuid-Holland inzet voor het ontwikkelen en beleefbaar maken van erfgoedlijnen.

Besluiten:

Vast te stellen de “Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  erfgoedlijn: geografische structuur (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, etc.), die meerdere monumentale stippen met één gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één streep of lijn op de kaart;

 • c.

  Maatregelenpakket erfgoedlijnen: door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgesteld pakket aan projecten ter bevordering van de beleefbaarheid van de zeven erfgoedlijnen uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland;

 • d.

  nationale staatssteunkader voor monumentenzorg: kader zoals kennisgegeven onder Steunmaatregel SA.40475 (2015/X), Monumentenwet 1988 - Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim), 21.01.2015.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de beleefbaarheid van de erfgoedlijnen uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland die zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De activiteiten als bedoeld in het eerste lid leiden tot een beter beschermd, beleefbaar en benut erfgoed in Zuid-Holland.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan aanvragers die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Artikel 4 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv kunnen aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 2 worden ingediend vanaf de dag na publicatie van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen in het Provinciaal Blad tot en met zes weken na de dag van publicatie van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In afwijking van artikel 11, eerste lid, onder a, en 12, eerste lid, onderdeel b, van de Asv kunnen Gedeputeerde Staten een subsidie verstrekken voor zover;

 • a.

  de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op de inrichtingskosten van de aanvrager.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen is een activiteit opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat is opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen voor de betreffende activiteit.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 18 tot en met 21 van de Asv:

  • a.

   vangen de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend aan vóór 31 december van het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt en worden deze binnen drie jaar na de aanvang afgerond.

  • b.

   verzoeken Gedeputeerde Staten een subsidieontvanger bij alle communicatie-uitingen gebruik te maken van de kernboodschap van de erfgoedlijnen Zuid-Holland uit het maatregelenpakket;

  • c.

   verzoeken Gedeputeerde Staten een subsidieontvanger deel te nemen aan de “erfgoedtafel” van de betreffende erfgoedlijn en daar desgevraagd te communiceren over de voortgang van het project.

 • 2.

  Indien de subsidieverstrekking steun betreft als bedoeld in het nationale staatssteunkader voor monumentenzorg wordt, in afwijking van artikel 21 van de Asv, bij het verstrekken van een subsidie lager dan € 125.000,00 aan de subsidie een verplichting verbonden tot het overleggen van een financieel verslag.

Artikel 9 Prestatieverantwoording

 • 1.

  Bij een subsidie van minder dan € 25.000,00 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

 • 2.

  Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 maar minder dan € 125.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

 • 3.

  Bij een subsidie van € 125.000,00 of meer gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een controleverklaring.

 • 4.

  Indien de subsidieverstrekking steun betreft als bedoeld in het nationale staatssteunkader voor monumentenzorg, gaat de aanvraag tot subsidievaststelling, in afwijking van het eerste tot en met het derde lid en in afwijking van artikel 23 van de Asv, vergezeld van een activiteitenverslag, beeldmateriaal en een financieel verslag.

 • 5.

  In aanvulling op het vierde lid, gaat de aanvraag tot subsidievaststelling, indien de subsidieverleningsbeschikking € 125.000,00 of meer bedraagt, tevens vergezeld van:

  • a.

   een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag, of

  • b.

   een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek mits de gesubsidieerde activiteiten daarin zijn verantwoord en die jaarrekening vergezeld gaat van een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid.

Artikel 10 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Het voorschot voor subsidies van € 25.000,- en hoger bedraagt maximaal 80 % van het voor dat jaar verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Indien de liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger daartoe noodzaakt, bedraagt het voorschot voor subsidies van € 25.000,- en hoger, in afwijking van het eerste lid, maximaal 100 % van het voor dat jaar verleende subsidiebedrag.

 • 3.

  Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

Artikel 11 Evaluatie

De evaluatie van de risicoanalyse als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Asv vindt plaats in juli 2022.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 13 Werkingsduur

Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat de regeling van kracht blijft voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 14 Citeerregel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020.

Ondertekening

Den Haag, 21 januari 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Secretaris, drs. H.M.M. Koek

Voorzitter, drs. J. Smit

Toelichting op de regeling

De provincie Zuid-Holland kiest voor een provincie waar in we cultuurhistorie behouden en beleving daarvan stimuleren en zoekt daarbij samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en - niet in de laatste plaats - met de inwoners van Zuid-Holland (Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag Beter. Zuid-Holland.).

Met de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland wil de provincie Zuid-Holland erfgoedlijnen 2020 ontwikkelen. Met het ontwikkelen van erfgoedlijnen wil de provincie aantrekkelijke landschappen en erfgoed in Zuid-Holland behouden en beter beleefbaar, bekend en bereikbaar maken voor inwoners en bezoekers van Zuid-Holland. Want erfgoed draagt bij aan de kwaliteit en identiteit van onze leefomgeving en aan een concurrerend Zuid-Holland.

Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die meerdere monumentale stippen met een gemeenschappelijk historisch verhaal op de kaart verbindt tot één streep of lijn op de kaart. De erfgoedlijnen zijn ensembles van erfgoed, landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.

Proces

Het realiseren van erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Daar zijn vele partijen bij betrokken. Iedere erfgoedlijn kent een netwerk van stakeholders; de zogenaamde erfgoedtafels. De erfgoedtafels zijn niet statisch en staan permanent open voor nieuwe partijen met nieuwe ideeën. Gedurende de uitvoering kunnen stakeholders aanhaken. Op de website van de provincie, de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl en via persberichten worden potentiële deelnemers geattendeerd op de mogelijkheid om aan te haken.

De erfgoedtafels formuleren een gezamenlijk streefbeeld en een logisch daaruit voortvloeiende agenda van activiteiten en projecten. Om te bepalen welke projecten het meest bijdragen aan het gezamenlijke streefbeeld, heeft iedere erfgoedtafel een afwegingskader ontwikkeld.

Partijen kunnen aan de erfgoedtafel een project of activiteit inbrengen. De erfgoedtafel bepaalt collectief of dit project bijdraagt aan het streefbeeld en of het wordt voorgedragen aan de provincie ter financiering. De algemene criteria uit de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016, het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen 2013-2016 en de afwegingskaders van de erfgoedtafels vormen de kaders hiervoor. De afwegingskaders van de erfgoedtafels zijn op te vragen bij de betreffende projectleider van de provincie via zuidholland@pzh.nl.

Dit proces resulteert jaarlijks in een lijst met projecten per erfgoedlijn waarvoor een bijdrage van de provincie noodzakelijk is. Deze lijst dient als advies aan de provincie Zuid-Holland.

Bij binnenkomst van de adviezen van de erfgoedtafels stelt de provincie een zogenaamde ABC-lijst op. De projecten op de A-lijst zijn hoog geprioriteerd door de erfgoedtafels en hiervoor is budget beschikbaar binnen het subsidieplafond erfgoedlijnen. De projecten op de B-lijst zijn minder hoog geprioriteerd, maar dragen wel bij aan de ambities van de erfgoedtafels. Hiervoor is echter geen budget meer beschikbaar binnen het subsidieplafond. De C-projecten dragen onvoldoende bij aan de ambities van de erfgoedtafels en vallen af.

De ABC-lijst wordt besproken met de gedeputeerde en vormt de basis voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen dat ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd. De provincie beoordeelt bij het opstellen van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen of de aangedragen projecten passen binnen de algemene criteria uit de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 en het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen 2013-2016. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een nieuw Maatregelenpakket erfgoedlijnen vast op advies van de erfgoedtafels.

Met de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 kunnen uitsluitend subsidies worden aangevraagd voor projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.