Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent standwerkers weekmarkten (Reglement standwerkers weekmarkten Westland 2019)

Geldend van 06-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent standwerkers weekmarkten (Reglement standwerkers weekmarkten Westland 2019)

Het college van Westland,

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt met betrekking tot standwerkers;

gelet op artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet en artikel 3 van de Marktverordening Westland 2005;

overwegende dat in artikel 1, onder e van de Marktverordening Westland 2005 het begrip ‘standwerken’ als volgt wordt gedefinieerd: “de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel”:

overwegende in artikel 15 van de Marktverordening Westland 2005 bepaald is dat het een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan is deel te nemen aan de loting voor een standwerkerplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen:

overwegende dat er bij belanghebbenden onduidelijkheid bestaat en er derhalve, mede in het belang van de bescherming van de bestaande rechten van de marktkoopmannen welke in bezit zijn van een door de gemeente Westland verleende en geldende vaste standplaatsvergunning voor desbetreffende weekmarkt, duidelijkheid moet worden gegeven over de werkwijze en onderscheid tussen de vaste standplaatsen, dagplaatsen en standwerkerplaatsen:

besluit:

vast te stellen het volgende reglement standwerkers weekmarkten Westland 2019:

Artikel 1 Begrip (activiteit) standwerker

 • 1. De activiteit van de standwerker dient er op gericht te zijn publiek rond zich te verzamelen en het verzamelde publiek aan te zetten tot aankoop van een product.

 • 2. Onder standwerker wordt verstaan een standwerker die de activiteit als bedoeld in het eerste lid pleegt te doen, al dan niet achter of voor een stellage, op gelijke hoogte met het publiek.

Artikel 2 Toegewezen standwerkersplaatsen

 • 1. De toegewezen standwerkersplaatsen zijn de standplaatsen overeenkomstig de plattegronden, opstelling en indeling Westlandse warenmarkten ex artikel 2, lid 1, onder c en d van de Marktverordening Westland 2005.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde is van toepassing conform het geldend Besluit tot het instellen van warenmarkten Westland 2014.

Artikel 3 Maatvoering standwerkersplaats

 • 1. Een standwerkersplaats heeft:

  • a.

   een frontbreedte van maximaal 3 meter; en

  • b.

   een oppervlakte van maximaal 6 vierkante meter.

 • 2. Buiten de toegestane afmetingen mogen geen producten worden geplaatst.

Artikel 4 Stimulering productenaanbod op weekmarkten

Indien het product reeds onder de branche van vaste standplaatshouders wordt vertegenwoordigd, is het de standwerker met een dergelijk product niet toegestaan om aan de loting voor een standwerkersplaats deel te nemen.

Artikel 5 Verbod uitzoekhandel en tweedehands goederen

 • 1. Het is verboden voor een standwerker zijn producten te presenteren als uitzoekhandel.

 • 2. Het is verboden een standwerkersplaats in te nemen met tweedehands goederen.

Artikel 6 Verbod prijsbepaling en –aanduiding

Het gebruik van meet- en weegwerktuigen alsmede het gebruik van prijskaarten is op een standwerkersplaats verboden.

Artikel 7 Vervallen verklaren oude regeling

Gelet op artikel 28, eerste lid van de Marktverordening Westland 2005 komt het Reglement standwerkers Naaldwijk 2002 te vervallen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na de datum van publicatie.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: reglement standwerkers weekmarkten Westland 2019.

Ondertekening

Toelichting reglement standwerkers weekmarkten Westland 2019

Toelichting algemeen:

Om een ordelijk handelen van de standwerker op de weekmarkt te bewaken voorziet de Marktverordening Westland 2005 in het beperken en/of uitsluiten van een standwerker op de weekmarkt, overeenkomstig het geschrevene in artikel 24 en 25 van de betreffende verordening. Zie onderstaand aanduiding.

Artikel 24 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 25 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

Toelichting artikelsgewijs:

Ad 1

Hoewel de controle mogelijkheden niet altijd optimaal aanwezig zijn, kan in grote lijnen gesteld

worden dat van een marktmeester verwacht mag worden dat het nodige inzicht aanwezig is om te bepalen of er sprake is van een vorm van standwerken. Hierbij kan als leidraad gelden dat er een specifiek onderscheid moet zijn tussen de werkwijze van de standwerker en de vaste standplaatshouder.

Overeenkomstig artikel 1, onder e en f van de Marktverordening Westland 2005 geldt:

 • -

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • -

  standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken.

Ad 2

Overeenkomstig artikel 15, lid 1, 2 en 3 van de Marktverordening Westland 2005 geldt:

 • -

  dat het college een standwerkerplaats toewijst door middel van loting;

 • -

  dat het de ingeschrevene op de wachtlijst niet is toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkerplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen;

 • -

  dat een standwerker die zich wil doen bijstaan, dit vooraf meldt aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Ad 3

Bij het hanteren van de afmetingen van de standwerkersplaatsen mogen er geen uitbreidingen plaatsvinden buiten de aangegeven afmetingen van de standwerkersplaatsen, door bijvoorbeeld extra opslagruimte, extra etalagemogelijkheden, auto(bus) standwerker en dergelijke.

Ad 4

Om de aantrekkelijkheid van de weekmarkten te versterken voor bezoekers wordt door middel van deze maatregel gezorgd voor een bevordering van de diversiteit in het productenaanbod op de weekmarkten.

Standwerkers die op een representatieve wijze producten promoten, die geen onderdeel uitmaken van de producten uit branches van de vaste standplaatshouders, zijn een positieve toevoeging op de weekmarkten.

Bij producten uit de branches van de vaste standplaatshouders, welke standwerkers niet mogen promoten, kan men denken aan bijvoorbeeld: aardbeien, asperges, koeken, damesleggings en dergelijke.

Ad 5

Onder artikel 5, lid 2 is de verkoop van tweedehands goederen verboden. Hierbij kan men denken aan verkoop van tweedehandskleding, -schoenen en dergelijke.

Vanuit het ‘milieu’ voor de ambulante handel worden wij gewezen op een nieuw fenomeen bij het standwerken: de handel in tweedehandskleding.

De bedenkingen over dit product komen voort uit de praktijk. De registratie van standwerkers via het CRK (Centraal Registratiekantoor) is komen te vervallen waardoor een mogelijkheid is ontstaan dat anderen dan zij die daadwerkelijk als standwerker optreden zich aanmelden voor een standplaats. Als gevolg van het ontbreken van een ‘waterdichte’ controle naar de standwerker en herkomst van het product zijn er gevallen bekend van malafide standwerkers met name in tweedehandskleding en handel in tweedehandskleding afkomstig van charitatieve instellingen. Deze praktijken zijn een smet voor een warenmarkt en om deze reden voor Westland de reden om het standwerken in tweedehands goederen te verbieden.

Ad 6

Gezien de nieuwe Europese regelgeving aangaande prijsaanduidingen is specifiek voor de beroepsgroep standwerkers een uitzonderingsmaatregel in het leven geroepen, waarbij zij niet de verplichting hebben de artikelen te moeten prijzen. Dit is juist gedaan omdat deze uitzonderingsmaatregel al in Nederland bestond, hierdoor wordt voorkomen dat standwerkers zich manifesteren als vaste standplaatshouder.