Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de spelregels geveltuintjes Aalsmeer

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de spelregels geveltuintjes Aalsmeer

Zaaknummer: Z19-017505

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van de afdeling Projecten en Advies van 3 december 2019;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Spelregels geveltuintjes Aalsmeer

Artikel 1 Spelregels

Voor het aanleggen van een geveltuin gelden de volgende spelregels:

 • 1.

  Alleen de eigenaar van de woning, dan wel eigenaar van het bedrijfspand, kan een aanvraag voor een geveltuin indienen voor het betreffende gebouw.

 • 2.

  De grond blijft te allen tijde in eigendom van de gemeente Aalsmeer

 • 3.

  De afspraken worden vastgelegd in een afsprakenbrief die door beiden partijen (de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Aalsmeer en de initiatiefnemer) is ondertekend.

 • 4.

  De geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve stoeptegel) diep zijn en 40 centimeter de grond in gaan, in verband met ondergrondse kabels, leidingen en mogelijk verontreiniging.

 • 5.

  Van de verwijderde stoeptegel dient een opstaande rand langs de geveltuin te worden gemaakt. Zo verzakt de stoep niet.

 • 6.

  Tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep dient minimaal 1.20 meter te worden vrijgehouden.

 • 7.

  De werkzaamheden mogen pas van start gaan als de afsprakenbrief door beide partijen is ondertekend.

 • 8.

  De geveltuin wordt door uzelf beplant. Kies hierbij planten die passen in de beschikbare ruimte. Plant geen grote bomen of heesters, planten met doornen of stekels, of woekerende exoten (zoals bamboe).

 • 9.

  U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin, waarbij de netheid en verzorging moet voldoen aan het gewenste straatbeeld. Als het onderhoud achterblijft, verzoeken wij u binnen redelijke termijn de situatie te herstellen. Als het herstel niet wordt ingezet, wordt het initiatief door de gemeente beëindigd.

 • 10.

  De beplanting moet binnen het vak blijven. Overhangend en stekelig groen hindert de voetgangers.

 • 11.

  Het is niet toegestaan bouwwerken, zoals hekjes, in de geveltuin te plaatsen of de geveltuin af te schermen van de openbare ruimte.

 • 12.

  Bij het beëindigen van de overeenkomst dient u de geveltuin weer in originele staat terug te brengen.

 • 13.

  Als u gaat verhuizen moet u zelf uw geveltuin weer verwijderen en de straat herstellen, tenzij de volgende bewoner de geveltuin van u overneemt. Dit dient u in beide gevallen schriftelijk door te geven aan de gemeente. U kunt een mail sturen naar info@aalsmeer.nl.

afbeelding binnen de regeling

Schematische doorsnedes van het stappenplan voor aanleg van een geveltuin (bron: Rainproof).

Artikel 2 Aanvraag van een geveltuin

 • 1.

  Aanvrager dient een aanvraag voor een geveltuin te sturen naar info@aalsmeer.nl of door een brief te sturen naar Gemeente Aalsmeer, t.a.v. de afdeling Wijkbeheer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.

 • 2.

  De aanvraag wordt omgezet in een afsprakenbrief die door beide partijen (de afdeling Wijk-beheer van de gemeente Aalsmeer en de initiatiefnemer) wordt ondertekend.

 • 3.

  Na ondertekening kan de initiatiefnemer aan de slag met zijn/haar geveltuin.

 • 4.

  De behandelingstermijn van de aanvraag is maximaal 6 weken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Spelregels geveltuintjes Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte