Nadere regels kleine evenementen

Geldend van 15-11-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels kleine evenementen

De burgemeester van de gemeente Druten,

gelet op artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Druten zoals vastgesteld op 19 december 2019;

overwegende dat ter vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven volstaan kan worden met algemene regels voor kleine evenementen,

overwegende dat het wenselijk is voorwaarden te verbinden aan het organiseren van een klein evenement in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid en bescherming van het milieu,

BESLUIT

vast te stellen de volgende Nadere regels kleine evenementen.

Artikel 1 Begrippen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening;

 • 2.

  evenement: evenement als bedoeld in artikel 2:24 Apv;

 • 3.

  feestdag: een nationale feestdag, carnaval en kermis;

 • 4.

  nadere regels: nadere regels kleine evenementen;

 • 5.

  organisator: degene die het evenement organiseert of laat organiseren.

Artikel 2 Algemene voorschriften

Het verbod zoals bedoeld in artikel 2:25 lid 1 Apv geldt niet voor kleine evenementen die voldoen aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  Er is melding ingediend zoals genoemd in artikel 4 van deze nadere regels.

 • 2.

  Het evenement vindt plaats zoals aangegeven op de ingediende plattegrondtekening.

 • 3.

  Het evenement vindt gedurende maximaal 2 dagen plaats.

 • 4.

  Er zijn totaal maximaal 250 personen per dag aanwezig bij het evenement.

 • 5.

  Het evenement is geen vechtsportevenement, motorcross of motorrace evenement of stuntshow voor gemotoriseerde voertuigen.

 • 6.

  Het evenement begint op zondag niet voor 13:00 uur, tenzij ontheffing wordt verleend op grond van de Zondagswet.

  Het evenement begint op overige dagen niet voor 07:00 uur.

 • 7.

  Het evenement eindigt op zondag tot en met donderdag niet later dan 24:00 uur en op vrijdag en zaterdag niet later dan 01:00 uur ‘s nachts. Indien de dag na het evenement een feestdag is dan mag het evenement tot 01.00 uur ’s nachts duren.

 • 8.

  De openbare weg blijft toegankelijk voor al het verkeer. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan of veroorzaakt anderszins geen belemmering voor het verkeer, inclusief voetgangers.

 • 9.

  Parkeren van voertuigen geschiedt alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen of op eigen grond.

 • 10.

  Er wordt geen sterk alcoholhoudende drank geschonken.

 • 11.

  Er wordt geen zwak alcoholhoudende drank geschonken, tenzij:

  • -

   het een besloten feest betreft; of

  • -

   ontheffing wordt verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet.

 • 12.

  Er wordt geen tent gebruikt die geschikt is voor meer dan 150 personen.

 • 13.

  Het evenement veroorzaakt geen geluidhinder:

  • -

   er wordt buiten alleen gebruik gemaakt van achtergrondmuziek. Een omroepinstallatie is niet toegestaan; of

  • -

   ontheffing voor geluid wordt verleend op basis van artikel 4:6 Apv.

Artikel 3 Veiligheidsvoorschriften

Voor kleine evenementen gelden tijdens het evenement de volgende voorschriften:

Algemeen

 • 1.

  U draagt er zorg voor dat geen schade kan ontstaan aan gemeente-eigendommen. Eventuele schade zal op u worden verhaald.

 • 2.

  Bedrijven en omwonenden worden door u minimaal één week voor het evenement in kennis gesteld van het evenement en de maatregelen die worden getroffen om overlast te voorkomen. Tegelijk stuurt u een afschrift van deze brief naar apv@druten.nl.

 • 3.

  U laat het terrein en de omgeving daarvan schoon achter. Dit betekent dat binnen één dag na het gebruik van het terrein al het afval verwijderd moet zijn. Eventuele kosten die door ons gemaakt worden voor opruimwerkzaamheden verhalen wij op u.

 • 4.

  Indien er markeringen aangebracht gaan worden op het straatwerk dient dit gedaan te worden met verwijderbare / afwasbare materialen (bijvoorbeeld veegvast of tape).

 • 5.

  Voor hulpverlenende diensten (brandweer, politie, ambulance) moet een doorgaande route beschikbaar zijn met een breedte van ten minste 4,50 meter en een hoogte ten minste van 4,2 meter.

 • 6.

  Bevelen of aanwijzingen, gegeven door of namens het college, de burgemeester, politie en/of brandweer, in het belang van de openbare orde en veiligheid, worden onmiddellijk en stipt opgevolgd.

 • 7.

  U geeft jeugd- en jongerenwerk te allen tijde toegang tot het evenemententerrein.

 • 8.

  U treft alle maatregelen die in het belang van de veiligheid van aanwezigen noodzakelijk zijn. De gemeente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 • 9.

  Tijdens en na afloop van het evenement houdt u toezicht op het ordelijk verloop bij aankomst en vertrek van deelnemers en bezoekers.

 • 10.

  Kabels, leidingen en koppelingen zijn zorgvuldig bevestigd dan wel afgedekt met rubberen matten of gelijkwaardige alternatieven.

 • 11.

  Tijdens het evenement bent u bereikbaar op het door u opgegeven telefoonnummer.

 • 12.

  Toegangen tot gebouwen en terreinen mogen niet geblokkeerd worden.

 • 13.

  Gratis toegankelijke toiletvoorzieningen zijn aanwezig, 1 toilet per 150 bezoekers.

 • 14.

  Deze toiletvoorzieningen zijn tot minimaal één uur na sluitingstijd van het evenement beschikbaar.

 • 15.

  U zorgt er voor dat geen overlast wordt veroorzaakt door de bezoekers/deelnemers, ook na sluitingstijd.

Luchtkussens

 • 16.

  U verankert het luchtkussen deugdelijk aan de ondergrond, zodat deze niet kan omwaaien of omvallen. Een alternatief is dat u het luchtkussen verzwaart met ballastblokken.

 • 17.

  U houdt doorlopend toezicht op het luchtkussen om het goed functioneren van het luchtkussen te garanderen.

 • 18.

  Indien u een hek plaatst om het luchtkussen, dan moeten er voldoende uitgangen/nooduitgangen aanwezig zijn. Deze uitgangen/nooduitgangen moet u duidelijk herkenbaar aanduiden.

 • 19.

  U bouwt het luchtkussen op volgens het bij het luchtkussen horende productcertificaat/attest.

 • 20.

  U verbindt de onderdelen van het luchtkussen onderling goed door stabiliteitsverbanden in alle richtingen.

 • 21.

  Elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 1010.

 • 22.

  Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties dienen onbereikbaar te zijn voor het publiek.

 • 23.

  De apparatuur moet voorzien zijn van een doeltreffende geluiddempende omkasting, zodat deze geen geluidsoverlast veroorzaakt.

 • 24.

  Bij eventuele bodemverontreiniging (olie- of diesellekkage) moet u onmiddellijk de brandweer waarschuwen.

Weersomstandigheden

 • 25.

  Het is niet toegestaan een tent/overkapping/kermisattractie/obstakel in gebruik te hebben indien er een windsnelheid heerst of windvlagen kunnen voorkomen van windkracht 7 Bft of hoger, of indien er door de regionale alarmcentrale een waarschuwing voor zwaar weer is afgegeven. U moet zich voor en tijdens het evenement regelmatig informeren naar de weersomstandigheden en weersvoorspellingen.

 • 26.

  Als bovenomschreven omstandigheden zich voordoen, ontruimt u de tent/overkapping/kermisattractie/het obstakel onmiddellijk en begeleidt u bezoekers/deelnemers naar een veilig plaats.

 • 27.

  Bij extreme weersomstandigheden (weeralarm) moet het evenement per direct gestaakt worden.

 • 28.

  Bij hoge temperaturen zorgt u voor voldoende gratis drinkwater.

Brandveiligheid

 • 29.

  Voor een evenement buiten of in een tijdelijke constructie (zoals een tent):

  een ruimtelijk begrensde oppervlakte, bestaande uit ten minste een gebied of bouwsel of een samenstelling daarvan, moet voldoen aan de bepalingen uit het Bbgbop en de Rbgbop.

  U kunt de tekst raadplegen via de website van de overheid: https://wetten.overheid.nl/zoeken en zoek op

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 2018

 • 30.

  Voor een evenement in een gebouw: Alle voorschriften van de gebruiksvergunning van het gebouw blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4 Melding

 • 1. De organisator dient minimaal 4 weken voor het evenement een schriftelijke melding in bij de burgemeester op het daarvoor bestemde formulier.

 • 2. In deze melding staan:

  • a.

   naam en contactgegevens van de organisator;

  • b.

   naam en omschrijving van het evenement;

  • c.

   datum, start- en eindtijd van het evenement;

  • d.

   locatie van het evenement;

  • e.

   verwacht totaal aantal bezoekers van het evenement;

  • f.

   alle andere gegevens die nodig zijn om te beoordelen of aan deze nadere regels wordt voldaan.

 • 3. Bij de melding wordt een gedetailleerde plattegrond van het evenement inclusief te plaatsen objecten ingediend.

 • 4. De organisator krijgt een ontvangstbevestiging van de melding. Indien de melding niet voldoet aan de vereisten dan krijgt de organisator bericht dat de melding niet akkoord is, waarna eventueel een evenementenvergunning aangevraagd kan worden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Nadere regels kleine evenementen’.

Ondertekening

Vastgesteld op 15 januari 2020

C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld

burgemeester