Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Best 2020

Geldend van 01-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Best 2020

De raad van de gemeente Best;

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

gelet op de gemeentewet;

besluit

 • 1.

  het invoeren van de onderstaande verordening ‘Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Best 2020’ per 1 januari 2020 en deze lening open te stellen voor de aanpassing bestaande koopwoningen voor de volgende bestedingsdoelen:

  • a.

   Investeringsmaatregelen om bewoners langer thuis te kunnen laten wonen;

  • b.

   Investeringsmaatregelen om asbestdaken op woningen te saneren;

  • c.

   Investeringsmaatregelen om woningen te beveiligen volgens het Keurmerk Veilig Wonen;

 • 2.

  het beschikbaar stellen van de volgende budgetten voor de uitvoering van de regeling ‘stimuleringsregeling’:

  • a.

   een incidenteel uitvoeringsbudget van € 500.000 te verstrekken aan de organisatie die de administratie en het beheer van de ‘stimuleringslening’ doet, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn);

  • b.

   een jaarlijks budget voor de beheerskosten van SVn ter hoogte van € 2.500;

 • 3.

  Vast te stellen de:

  verordening ‘Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Best 2020’.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon, die particulier eigenaar-bewoner is en een aanvraag doet.

 • b)

  Eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die particulier eigenaar is van een bestaande woning of een appartementsrecht heeft en die deze bestaande woning bewoont;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best;

 • d)

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in/aan de woning van aanvrager;

 • e)

  Stimuleringsmaatregelen: investeringsmaatregelen om langer thuis te kunnen blijven (levensloopbestendig), investeringsmaatregelen om asbestdaken te saneren en investeringsmaatregelen om woningen (beter) te beveiligen als bedoeld in hoofdstuk 2, 3 en 4;

 • f)

  Geraamde kosten: de door het college aanvaarde investeringsmaatregelen voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld: van een (bouwkundig) advies, legeskosten, de kosten van een certificaat, notariskosten en afsluitkosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening Loonkosten van zelfwerkzaamheid vallen niet onder de werkelijke kosten;

 • g)

  Woning: woning of appartement in de gemeente Best die/dat geschikt en bestemd is voor eigen bewoning;

 • h)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • a)

  een bestaande woning in de gemeente Best die geschikt en bestemd is voor eigen bewoning. Bijgebouwen kunnen niet in aanmerking worden gebracht voor een stimuleringslening met uitzondering voor asbestdaken;

 • b)

  voor een stimuleringslening komt uitsluitend een eigenaar-bewoner in aanmerking;

 • c)

  per woning kunnen meerdere aanvragen voor een stimuleringslening worden ingediend. Per woning geldt een minimum van € 10.000,00 (incl. BTW) en een maximum van in totaal € 35.000,00 (incl. BTW).

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Best het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Best en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorschriften verbinden.

Hoofdstuk 2 Onderdeel bewoners langer zelfstandig thuis te laten wonen

Artikel 6 Investeringsmaatregelen om bewoners langer zelfstandig thuis te laten wonen

 • 1. Voor een stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende levensloopbestendigheidsmaatregelen, aan te brengen volgens het Woonkeur rollator- en/of rolstoelgeschikt in of aan bestaande woningen:

  • a.

   Het realiseren van een slaapkamer en/of badkamer op de begane grond;

  • b.

   Het aanbrengen van een verstelbaar keukenblok;

  • c.

   Inductie koken;

  • d.

   Verbreden deuren;

  • e.

   Aanbrengen traplift;

  • f.

   Drempels weg of verlagen;

  • g.

   Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal;

  • h.

   Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid woning;

  • i.

   Tweede toilet realiseren (op verdieping);

  • j.

   Domotica aanpassingen;

  • k.

   Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's;

  • l.

   Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm;

  • m.

   Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan;

  • n.

   Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan;

  • o.

   Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag;

  • p.

   GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis;

  • q.

   Bij alle verbouwingen duurzaamheid zo veel als mogelijk als basis meenemen en toepassen.

  Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van maatregelen wijzigen.

Hoofdstuk 3 Onderdeel woningen beveiligen volgens het Keurmerk Veilig Wonen

Artikel 7 Investeringsmaatregelen om woningen te beveiligen volgens het Keurmerk Veilig Wonen

 • 1. Voor een stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende veiligheidsmaatregelen, aan te brengen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen in of aan bestaande woningen, bijvoorbeeld:

  • a)

   Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels;

  • b)

   Verlichting bij de buitendeuren;

  • c)

   Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat;

  • d)

   Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501.

 • 2. Overige veiligheidsmaatregelen:

  • a)

   CO2 melders hebben het certificaat EN 50291:2001 en zijn in ieder geval geplaatst in buurt van elke CV ketel, geiser, HR-combi ketel en of kachel;

  • b)

   Brandwerende deuren zijn voorzien van de CE Markering;

  • c)

   Bewakings- en/of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid, zorg en brandwerendheid;

  • d)

   Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water- en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

  • e)

   Rolluiken.

 • 3. Het college kan de in dit artikel vermelde maatregelen wijzigen.

Hoofdstuk 4 Onderdeel asbestdaken op woningen saneren

Artikel 8 Voor een stimuleringsregeling komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende asbestsanering van een dak

 • a. Asbest: De vezelachtige silicaten actinoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremiliet;

 • b. Asbestdak: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • c. Bewijs van inlevering: formulier dat wordt ondertekend/gestempeld bij de milieustraat bij inlevering van maximaal 35 m2 asbestdak;

 • d. Gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • e. Landelijk asbest volgsysteem: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl;

 • f. SC-530: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering;

 • g. het vernieuwen of aanpassen van het verwijderde dak;

 • h. in het te vernieuwen dak het realiseren van dakisolatie en eventueel zonnepanelen als basis toe te passen.

Hoofdstuk 5 Procedurevoorschriften

Artikel 9 Indiening aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van:

 • 1.

  Een kadastraal eigendomsbewijs van de woning;

 • 2.

  De te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • 3.

  Een afschrift van een afwijzing voor een geldlening van een geldverstrekker die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten;

 • 4.

  De geraamde kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een open begroting op basis van offertes (gespecificeerd in hoeveelheden, materialen en arbeidsuren);

 • 5.

  Afhankelijk van de te nemen maatregel een tekening / schetsplan van de woning met voldoende maatvoering van de bestaande en de nieuwe situatie (plattegronden, gevelaanzichten en doorsnede) of foto’s;

 • 6.

  Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning;

 • 7.

  Een globale tijdsplanning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 8.

  Overige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens.

Artikel 10 Behandeling aanvraag

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, laat het college de aanvraag buiten behandeling;

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit mee aan aanvrager.

Artikel 11 Afwijzing aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het budget als bedoeld in artikel 3 niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  De werkelijke kosten naar oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 10.000,00 (inclusief BTW);

 • 4.

  Binnen een termijn van vijftien jaar voorafgaand aan de nieuwe aanvraag, voor welk stimuleringsmaatregel(en) al eerder een stimuleringslening is verstrekt;

 • 5.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • 6.

  Naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de stimuleringsmaatregel(en) niet zullen worden getroffen en of dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 12 Financiële toets, verstrekken en beheer stimuleringslening

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Best en SVn.

 • 3. SVn brengt bij een positieve financiële toets en bij voldoende budgettaire ruimte binnen de stimuleringsregeling een offerte uit aan de aanvrager. Van de ondertekende offerte ontvang de gemeente een afschrift. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 13 Voorwaarden SVn

 • a.

  Op de Stimuleringslening zijn mede van toepassing de productspecificaties, procedures en uitvoeringsregels van SVn, alsmede de algemene bepalingen voor geldleningen, zoals die door SVn aan de aanvrager worden uitgereikt voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 14 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De maximale lening per adres is € 35.000 inclusief BTW.

 • 2. De looptijd van de stimuleringslening is 15 jaar.

 • 3a. Het rentepercentage voor de stimuleringslening wordt bepaald op basis van het gepubliceerde tarief voor de looptijd en het soort lening door de BNG Bank N.V. op de dag van het indienen van de aanvraag.

 • 3b. Het gepubliceerde tarief van de BNG wordt verhoogd met een opslag van 1,50%.

 • 4. De aflossingsvorm van de stimuleringslening is annuitair.

 • 5. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 13 genoemde productspecificaties.

 • 7. De lening kan vervroegd boetevrij worden afgelost, met een minimale aflossing van € 250,00.

 • 8. Bij verkoop of tenietgaan van de betreffende woning waaraan stimuleringsmaatregelen zijn getroffen, dient de rest schuld van de lening door de eigenaar/bewoner direct en volledig te worden afgelost

 • 9. De Stimuleringslening wordt door SVn verstrekt via een hypothecaire akte.

Artikel 15 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van door de gemeente goed te keuren facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 16 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020;

 • 2. De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Best 2020’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Best in zijn vergadering van 09-12-2019

Maaike Mesdag-Blom

griffier

Hans Ubachs

voorzitter