Reglement burgerlijke stand Heemstede 2020

Geldend van 29-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Heemstede 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede,

gelet op het bepaalde in artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1

tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Reglement burgerlijke stand Heemstede 2020

Artikel 1 Definities

Het reglement verstaat onder:

 • ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

 • buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

 • gemeentehuis: alle huizen van de gemeente die bij besluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen personen in dienst van de gemeente Heemstede, werkzaam bij het team Publiekszaken.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Heemstede, voor het structureel voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties;

  • b.

   personen voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie, mits deze reeds elders zijn aangewezen als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • c.

   personen voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie, die niet reeds elders aangewezen zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze personen worden tijdens de voltrekking begeleid door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heemstede.

 • 4.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet alle wettelijke huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren.

 • 5.

  Het college wijst alleen (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn ook huwelijken en partnerschapsregistraties tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken.

Artikel 3 Aanwijzing

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in de aanwijzing te bepalen periode aangewezen. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende welke de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, wordt voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor één jaar aangewezen. Bij goed functioneren wordt de aanwijzing na dat jaar omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt de aanwijzing niet omgezet naar een dienstverband, als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, in het eerste jaar geen huwelijk heeft voltrokken en geen partnerschap heeft geregistreerd.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, wordt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangewezen voor één jaar. De aanwijzing wordt niet verlengd.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b en c wordt uitsluitend aangewezen voor de eenmalige voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, waarvan de datum wordt genoemd in het aanwijzingsbesluit.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan een lid van het college, de gemeenteraad of een ambtenaar in dienst van de gemeente Heemstede, niet werkzaam bij het team Publiekszaken, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen voor maximaal de duur van het dienstverband.

Artikel 4 Locatie

De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht haar wettelijke taken in het gemeentehuis. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente haar wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b en c, krijgt geen salaris noch enige andere vergoeding.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 3.

  De vergoeding is gelijk aan drie maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 9, in de salarisschaaltabel in de Cao Gemeenten.

 • 4.

  Deze vergoeding wordt opgehoogd met:

  • a.

   het percentage van de vakantietoelage, zoals opgenomen in de Cao Gemeenten;

  • b.

   het percentage van de eindejaarsuitkering, zoals opgenomen in de Cao Gemeenten; en

  • c.

   een extra vergoeding in verband met de afkoop van vakantiedagen ter hoogte van 8,6 % van het totaal van de vergoedingen op basis van de hiervoor genoemde percentages.

 • 5.

  Indien de voltrekking plaats vindt op een zaterdag dan bedraagt de vergoeding 1 ½ maal het onder het derde lid genoemde bedrag.

 • 6.

  Indien de voltrekking plaats vindt tussen 00.00 uur en 08.00 uur dan bedraagt de vergoeding 2 ½ maal het onder het derde lid genoemde bedrag.

 • 7.

  Indien de voltrekking plaats vindt op een zondag, een algemene feestdag of daarmee gelijk gestelde dag, dan bedraagt de vergoeding 4 maal het onder het derde lid genoemde bedrag.

 • 8.

  Indien de voltrekking volledig in een vreemde taal plaatsvindt, wordt de vergoeding verhoogd met het bedrag dat hiertoe is opgenomen in de Verordening leges van de gemeente.

 • 9.

  De bode ontvangt doordeweeks buiten openingstijden een salaris van € 51,67 per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 10.

  Indien de voltrekking plaats vindt tussen 00.00 uur en 08.00 uur dan bedraagt de vergoeding voor de bode 2 ½ maal het onder het negende lid genoemde bedrag.

 • 11.

  Indien de voltrekking plaats vindt op een zaterdag, dan ontvangt de bode voor het eerste huwelijk € 95,21 en voor de volgende huwelijken die dag per huwelijk € 63,87.

 • 12.

  Indien de voltrekking plaats vindt op een zondag, een algemene feestdag of daarmee gelijk gestelde dag, dan bedraagt de vergoeding voor de bode 4 maal het onder het negende lid genoemde bedrag.

 • 13.

  De onder lid 3, 9 en 11 genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de loonontwikkelingen van het gemeentepersoneel.

Artikel 6 Leiding van het bureau burgerlijke stand

De coördinator van het team Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het registreren van het partnerschap:

   • .

    voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op woensdag van 8.45 uur tot 9.15 uur;

   • .

    voor basishuwelijken en basispartnerschapsregistraties op maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 10.15 uur;

   • .

    voor overige huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag tot en met donderdag van 11.00 uur tot 16.30 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur;

  • b.

   Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, op maandag tot en met donderdag op afspraak van 13.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 17.00 uur tot 19.30 uur.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en op andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont, dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Heemstede overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie onder de volgende voorwaarden:

 • kosteloze voltrekkingen zijn slechts mogelijk wanneer minimaal één van de aanstaande echtgenoten of partners inwoner is van de gemeente Heemstede;

 • kosteloze voltrekkingen worden in een vergaderruimte in het raadhuis van de gemeente Heemstede door een ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken op woensdagochtend om 8.45 uur en om 9.00 uur;

 • kosteloze voltrekkingen beperken zich tot het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap; en

 • kosteloze voltrekkingen kunnen alleen worden bijgewoond door maximaal vier getuigen.

Artikel 9 Basishuwelijken en basispartnerschapsregistraties

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Heemstede overgaan tot het voltrekken van een basishuwelijk of een basispartnerschapsregistratie onder de volgende voorwaarden:

 • voltrekkingen van basishuwelijken en basispartnerschapsregistraties vinden plaats in de trouwzaal van de gemeente Heemstede door een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met donderdag om 9.30 uur en om 10.00 uur;

 • voltrekkingen van basishuwelijken en basispartnerschapsregistraties beperken zich tot de uitvoering van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap en – indien gewenst door de betrokken partijen - het voorlezen van een gedicht.

Besluiten op grond van het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld op 6 augustus 2002, worden geacht te zijn genomen krachtens dit reglement.

Artikel 10 Intrekking

Het Reglement burgerlijke stand Heemstede 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsrecht

In afwijking van artikel 3, vierde lid, geldt voor buitengewoon ambtenaren, die op 1 januari 2020 de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, hun aanwijzing voor onbepaalde tijd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement burgerlijke stand Heemstede 2020.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 21 januari 2020 en gewijzigd vastgesteld op 19 maart 2024.