mandaat-, volmacht en machtigingbesluit reorganisatie domein ondernemen & leefomgeving

Geldend van 01-02-2020 t/m heden

Intitulé

mandaat-, volmacht en machtigingbesluit reorganisatie domein ondernemen & leefomgeving

Het college van de gemeente Moerdijk en de burgemeester van de gemeente Moerdijk, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, in zijn vergadering van 21 januari 2020:

Overwegende dat het voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is om bevoegdheden over te dragen aan medewerkers van de gemeente Moerdijk en aan eventuele derden;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

I. (gedeeltelijk) in te trekken de mandatenlijst, vastgesteld bij besluit van 11 december 2018.

II. De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende schema te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

III. Ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen. :

Artikel 1 begripsomschrijving

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

Mandaat: Mandaat is volgens artikel 10:1 Awb de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of enig ander persoon of college met openbaar gezag bekleed) een besluit te nemen. Een besluit is volgens artikel 1:3 Awb een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, gericht dus op rechtsgevolg, bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene plaatselijke verordening. Kenmerk van mandaat is dat de bevoegdheid niet overgaat, maar in naam van de mandans wordt uitgeoefend. De mandans blijft dan ook verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Mandaat is eigenlijk de publiekrechtelijke tegenhanger van de volmacht uit het privaatrecht.

Volmacht: Volmacht heeft betrekking op het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in naam van het bestuursorgaan bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst. Artikel 10:12 verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de volmacht.

Machtiging: Hiervan is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Dit zijn weer handelingen die geen privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn of geen besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 Awb. Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie, het vragen van inlichtingen, het uitbrengen van advies of het afsluiten van een straat. Artikel 10:12 verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de machtiging.

Algemeen

het college : college van burgemeester en wethouders van Moerdijk.

A. Ten aanzien van mandaat

a. mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

b. mandans : degene die het mandaat verleent;

c. mandataris : degene die het mandaat ontvangt.

B. Ten aanzien van volmacht

a. volmacht : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de Volmacht-verlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

b. volmachtverlener : degene die de volmacht verleent;

c. volmachtontvanger : degene die de volmacht ontvangt.

C. Ten aanzien van machtiging

a. machtiging : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtiging-verlener) feitelijke handelingen te verrichten;

b. machtigingverlener : degene die de machtiging verleent;

c. machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 2 Algemeen

1. Het college c.q. de burgemeester kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de volgende mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers: portefeuillehouders, gemeentesecretaris, domeinregisseurs, en teamleiders of voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen medewerkers/adviseurs. Er kan ook mandaat, volmacht of machtiging worden verleend aan personen die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandans, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren. Bij mandaat aan een domeinregisseur of teamleider wordt de domeinregisseur of teamleider bedoeld van het domein dat aan het begin van het hoofdstuk genoemd wordt. In het hoofdstuk “Algemeen” wordt met teamleider alle teamleiders bedoeld.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het schema wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Bevoegde personen bij mandaatverlening

1. De aan de gemeentesecretaris toegekende bevoegdheden/verantwoordelijkheden worden bij afwezigheid toegekend aan de plaatsvervangend gemeentesecretaris.

2. Het aan een bepaalde functionaris opgedragen mandaat, volmacht of machtiging wordt geacht eveneens opgedragen te zijn aan diens leidinggevende en aan de door het college als zodanig benoemde plaatsvervanger. Daarnaast kunnen teamleiders horizontaal worden vervangen door een teamleider van hetzelfde domein. Domeinregisseurs worden vervangen door de teamleiders van hun domein.

3. Waar een bevoegdheid wordt gemandateerd aan een medewerker, wordt bedoeld de medewerker van het team waaronder de bevoegdheid in de mandatenlijst is geplaatst. Het mandaat geldt voor de medewerker die belast is met de uitvoering van de genoemde bevoegdheden.

4. Indien een bevoegdheid gemandateerd wordt aan een projectleider, wordt hiermee ook bedoeld de medewerkers die tijdelijk als projectleider worden aangesteld. De bevoegdheden gelden dan voor de duur van het project en binnen eventueel vooraf gestelde kaders en budgetten.

5. De concerncontroller en de stafadviseur veiligheid hebben dezelfde bevoegdheden als een teamleider, zoals opgenomen in hoofdstuk “Algemeen”.

6. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid” of ‘’plv (plaatsvervanger) ’’.

7. Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn opgedragen aan de manager van de betrokken functionele afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

1. Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

a. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid. Bij gebruikmaking van de hardheidsclausule in verordeningen dient bij de adviesnota aan het college een advies van concerncontrol gevoegd te worden;

b. het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

c. de betrokken portefeuillehouder of de burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt;

d. bij het besluit meerdere wethouders betrokken zijn;

e. bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

f. het besluit onderwerp is van een politieke discussie en/of in de publiciteit is geweest;

g. er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

h. artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is; of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel koestert of zulks het geval is.

2. Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

3. Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college het besluit zelf.

4. Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met het eerste lid onder g van dit artikel.

5. De bevoegdheden in het kader van het budgethouderschap dienen in acht te worden genomen.

6. Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid leidt tot een besteding van boven de € 50.000,-- en hiervoor nog geen krediet gevoteerd is, is instemming van de portefeuillehouder vereist, tenzij dit bij een specifieke bevoegdheid anders is geregeld.

7. Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid leidt tot een besteding van boven de € 100.000,-- en hiervoor nog geen krediet gevoteerd is, is instemming van de portefeuillehouder vereist na advies van de bestuursadviseur financiën of de concerncontroller, tenzij dit bij een specifieke bevoegdheid anders is geregeld.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

1. Indien het college c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woord, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 2. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

- Het nemen van alle voorbereidende besluiten cq ontwerpbesluiten;

- Het intrekken van het besluit;

- Het geven van inlichtingen c.q. houden van voorlichtingsbijeenkomsten;

- Het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

- Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

- Verdagen en/of uitstellen of verlengen beslistermijn;

- Verzoeken om aanvullende informatie;

- Het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

- Het stellen van nadere voorwaarden;

- Het toekennen van bedragen in termijnen;

- Het toekennen van voorschotten;

- Het afleggen van verantwoording aan het rijk;

- Het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

- Het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

- Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

2. Correspondentie in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van door het gemeentebestuur te nemen/genomen besluiten, kortom alle gewone correspondentie die geen rechtsgevolgen heeft, kan de ambtenaar zelf (in eigen naam) ondertekenen, tenzij in dit besluit anders is geregeld. Tevens is de ambtenaar bevoegd tot algemene voorbereidingshandelingen die geen besluit opleveren. Dit is inherent aan de uitoefening van de functie van de betreffende ambtenaar. Onder algemene correspondentie en algemene handelingen worden bijvoorbeeld verstaan:

a. Het schriftelijk verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

b. Het opvragen van inlichtingen, bescheiden en kosteloze adviezen aan derden;

c. Het versturen van uitnodigingen voor een hoorzitting;

d. Het horen van belanghebbenden tijdens een hoorzitting;

e. Kennisgeving ter inzage legging besluit/aanvraag;

f. Het uitreiken van een algemeen bewijs van ontvangst;

g. Het toezenden/doorzenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

h. Het bekend maken van besluiten;

i. Verzoeken om aanvullende informatie;

j. Geven van algemene informatie, geen besluiten zijnde;

k. Uitvoeren van de doorzendplicht;

3. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend de bevoegdheid om eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen voor de afwikkeling en transport van notariële akten te verrichten, ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 6 Ondertekening

1. Daar waar door het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, namens dezen c.q. namens deze, en dan de functie en naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

Artikel 7 Vertegenwoordiging en procesbesluiten

1. Aan de teamleiders, ieder voor zover het hun team betreft, wordt de bevoegdheid verleend tot het instellen van gerechtelijke middelen, hieronder wordt het volgende begrepen:

a. het starten van verhaals- en incassoprocedures,

b. het nemen van procesbesluiten

c. het aanspannen van civielrechtelijke procedures.

d. het voeren van verweer in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures.

2. Aan de medewerkers, ieder voor zover het hun team betreft, wordt de bevoegdheid verleend tot het aanspannen van bestuursrechtelijke procedures en het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures.

3. De teamleiders en de medewerkers wordt daarbij de bevoegdheid verleend tot het verrichten van alle proceshandelingen, die het belang van de gemeente dienen.

4. Aan de teamleiders, ieder voor zover het hun eigen team betreft, wordt de bevoegdheid verleend om bij geschillen te besluiten tot het volgen, uitvoeren en bewaken van een mediationtraject.

5. Bij het voeren van mediation of het volgen van de “nieuwe zaaksbehandeling” van de rechtbank wordt aan de teamleiders onderhandelingsruimte toegekend om tot een oplossing van het conflict te komen.

6. Aan de medewerkers wordt de bevoegdheid verleend tot het doen van aangifte bij de politie van vernieling, inbraak, diefstal en schade aan gemeentelijke eigendommen e.d. Tevens hebben de medewerkers de bevoegdheid de schade te verhalen op de veroorzaker daarvan, waaronder begrepen het desgewenst voegen in eventuele strafrechtelijke procedures.

7. De teamleiders zijn bevoegd bovengenoemde bevoegdheden over te dragen aan hun medewerkers.

Artikel 8 Aanhaling, overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het “Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit”.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Het besluit is van toepassing met betrekking tot aanvragen waarop, op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, nog niet is beslist.

 • 4.

  Het “Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit” vastgesteld op 11 december 2018 wordt hierbij (gedeeltelijk) ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 21 januari 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk,

De secretaris,

ir. J.C. Slagboom

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

De burgemeester van Moerdijk,

J.P.M. Klijs

1 DOMEIN ONDERNEMEN EN LEEFOMGEVING

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

TEAM OPENBARE RUIMTE

VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN/ONTHEFFINGEN ALGEMEEN

 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere vergunningen, indien nodig voor de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

 

Het verlenen van toestemming  tot aansluiting op het gemeenteriool.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Het verlenen van toestemming tot het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom dan wel beheer van de gemeente Moerdijk.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het verlenen van ontheffing van bepaalde verkeersregels op grond van artikel 87 RVV.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het beslissen op een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning  als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI).

College van B&W

Teamleider

 

 

Het afdoen van meldingen als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Besluiten/opdrachten voor het verleggen van kabels en leidingen op grond van art. 15 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk en de Telecommunicatiewet.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het doen van verzoeken tot verleggingen, verzoeken tot het nemen van maatregelen en verzoeken tot aanpassingen als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk en de Telecommunicatiewet.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Het verlenen/verkrijgen van zakelijke rechten ten behoeve van riolering tot een bedrag van € 250.000,--.

College van B&W

Teamleider

 

BESLUITEN M.B.T. VERKEER

 

Het nemen of intrekken van een verkeersbesluit ten behoeve van invalideparkeerplaatsen.

College van B&W

 Teamleider

 

 

Het afgeven, weigeren, intrekken en wijzigen van besluiten o.g.v. de art. 14, 15 e.v. van de Wegenverkeerswet (verkeersbesluiten).

College van B&W

Teamleider

 

 

 

Het toepassen van bestuursdwang door op de weg staande voertuigen over te brengen en in bewaring te stellen, als bedoeld in artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

 

Het bijhouden van register van gevallen waarin de wegsleepregeling is toegepast, als bedoeld in artikel 170, vierde lid Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

 

Het opmaken proces-verbaal krachtens artikel 5:29 tweede lid Awb en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

 

Beschikking tot toepassing bestuursdwang bekend te maken, als bedoeld in artikel 170, eerst lid en 171 Wegenverkeerswet 1994.

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

 

Inning van de kosten van toepassen bestuursdwang, als bedoeld in art. 5:25 Awb, art. 171 Wegenverkeerswet en art. 5 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

 

College van B&W

Korpschef Politie Midden- en West-Brabant, team Moerdijk

Korpschef heeft ingestemd met mandatering.

 

Met inachtneming bepaling in afzonderlijk mandaatbesluit.

 

Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen o.g.v. artikel 34 BABW.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Het aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) artikel 56.

Burgemeester

Teamleider

 

 

 

Het beslissen op een verzoek om een ontheffing voor breed landbouwverkeer (<3.50) op alle wegen van de gemeente Moerdijk.

 

College van B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer

 

 

Bevoegdheid tot het beslissen op een verzoek om een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

 

College van B&W

Teamleider

 

BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

 

Het geven van schriftelijke informatie aan bewoners m.b.t. de uitvoering van werken.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Besluiten m.b.t. aanleg en onderhoud wegen, plantsoenen en straatmeubilair e.d.

College van B&W

Teamleider

 

AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN

 

Het aangaan van overeenkomsten betreffende aankoop en verkoop van materiaal en materieel.

College van B&W/Burgemeester

     

Teamleider

Mits passend binnen budget en bij aankoop is handboek concern inkoop van toepassing.

 

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten binnen kader van de teamtaken.

College van B&W/ Burgemeester

 

Teamleider

 

 

Bevoegdheid tot het overschrijven van eigendom van auto’s en aanhangers e.d.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

 

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met nutsbedrijven i.k.v. aankoop energie.

 

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

OVERIGE

 

Het aanwijzen van losloop-, verbods- en hondenuitlaatplaatsen o.g.v. artt. 2:57 en 2:58 APV.

College van B&W

Teamleider

   

 

Het beslissen op aanvragen tot geringe wijziging in openbare verlichting.

 

College van B&W

 Medewerkers

 

 

Verzoeken een verlichtings- of wijzigingsplan openbare verlichting, voorzien van kostenopgaaf, op te stellen.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het aanzeggen van bestuursdwang in het kader van een exploit/brief van een deurwaarder dat een huisuitzetting zal plaatsvinden.

 

College van B&W

Teamleider

 

BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN DE HAVENGEBRUIKSVERORDENING

 

Het los gooien of kappen van trossen, kettingen, lijnen, uithouders enz. die in strijd met de Havengebruiksverordening zijn aangebracht. Op grond van artikel 9 Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

 

Het verlenen van ontheffing o.g.v. artikel 11 lid 4 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

 

Het losmaken van, het verhalen van, of het zich bevinden op een in de haven gemeerd vaartuig o.g.v. artikel 13 lid 1 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

 

Het aanwijzen van plaatsen binnen of buiten het vaarwater voor vaartuigen die in onmiddellijke staat van zinken verkeren o.g.v. artikel 15 lid 2 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

 

Het bepalen van de tijd waarbinnen een gezonken vaartuig gelicht moet zijn o.g.v. artikel 15 lid 4 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

 

Het aanwijzen van plaatsen voor laden en lossen o.g.v. artikel 18 lid 1 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Havenmeester

 

 

Het verlenen van een vergunning o.g.v. artikel 16 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het verlenen van ontheffing o.g.v. artikel 17 van de Havengebruiksverordening.

College van B&W

Teamleider

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Betrokken orgaan

Bevoegdheid wordt overgedragen aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

TEAM RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

VOLKSHUISVESTING

 

Het uitvoeren van de Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), en Huisvestingswet.

College van B&W

Medewerkers

Mits passend binnen gemeentelijke beleid.

RUIMTELIJKE ORDENING

 

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van planologische procedures.

College van B&W

 Teamleider

 

 

Overleg ingevolge art  3.1.1. Bro. (inclusief commentaar nota e.d.).

College van B&W

Medewerkers

 

 

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van genomen besluiten tot toepassen van de MER-procedure.

College van B&W

Teamleider

 

 

Bevoegdheid tot het elektronisch (digitaal) waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen en het bijbehorende manifest.

College van B&W

Burgemeester

Medewerkers

 

 

Alle correspondentie omtrent planschadeverzoeken m.u.v. de beslissing op het planschadeverzoek.

College van B&W

Medewerkers

 

 

Geven van opdracht aan een onafhankelijk planschade-adviseur en tevens ondertekening van de opdracht.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerkers

 

 

Het ontvankelijk verklaren van planschadeverzoeken.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het verdagen van een beslissing op een planschadeverzoek.

College van B&W

Teamleider

 

WET GELUIDHINDER EN WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

 

Het besluiten tot het verlenen van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder.

College van B&W

Teamleider

Voorzover besluit ligt binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders. Daarbuiten blijft alleen het college bevoegd.

 

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van genomen besluiten tot het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, inclusief de correspondentie omtrent alle aanverwante besluiten.

College van B&W

Teamleider

 

PROJECTEN

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot verkoop of aankoop van (bouw)grond en opstallen in het kader van projecten inclusief levering.

College van B&W/Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

 

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

 

 

Het ondertekenen van startdocumenten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

 

 

Het aangaan en ondertekenen van locatie-ontwikkelingsovereenkomsten.

College van B&W/Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

 

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies in het kader van projecten.

College van B&W/Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot het verwerven van strategische gronden, inclusief eventuele opstallen, op basis van door het college van B&W genomen besluiten.

   

College van B&W/Burgemeester

 Teamleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen.

 

Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van projecten.

College van B&W/ Burgemeester

   

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

 

Het aanvragen van diverse vergunningen en ontheffingen in het kader van projecten, alsmede de ondertekening van de aanvraag.

College van B&W/ Burgemeester

Projectleider

Met inachtneming van door Raad en/of college gestelde kaders en binnen gestelde begrotingsgrenzen

 

ONROERENDE ZAKEN EN ZAKELIJKE RECHTEN

 

Het aangaan van een overeenkomst tot het bezwaren, verpachten, verhuren, verkopen, in gebruik geven of op andere wijze vervreemden van onroerende zaken en het doorhalen van zakelijke rechten.

College van B&W/Burgemeester

Teamleider

 

Jaarlijks een overzicht verstrekken van verhuurde panden.

Verhuur wordt geregeld via een goedgekeurd model huurovereenkomst

 

Het aangaan van een overeenkomst tot het pachten, huren, aankopen, ruilen of op andere wijze verwerven van onroerende zaken of alle overeenkomsten m.b.t. zakelijke rechten, tot een bedrag van € 250.000,--.

 

College van B&W/Burgemeester

   

Teamleider

De bevoegdheid dient bij bedragen boven een aankoopsom c.q. investeringsbedrag van € 250.000,-- aan het college te worden voorbehouden. Bovendien kan het college ad hoc het bedrag lager vaststellen. Aankoop geschiedt op basis van een taxatierapport en voor de aankoop is een krediet beschikbaar. Jaarlijks dient een overzicht van de gehuurde panden te worden verstrekt.

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake verhuur, verkoop of ingebruikgeving van snippergroen en ten behoeve van verhuur van volkstuinen en het verpachten of in bruikleen geven van gronden in het buitengebied.

College van B&W/Burgemeester

 Medewerkers

 

 

Het controleren, goedkeuren en eventueel wijzigen van de notariële concept-akte, die is opgesteld aan de hand van een door of namens de burgemeester ondertekende overeenkomst.

College van B&W

Medewerkers

 

AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN

 

Het aangaan en ondertekenen van exploitatieovereenkomsten binnen kader van de teamtaken.

College van B&W/ Burgemeester

 

Teamleider

 

 

Tarieven vaststellen voor gemeentelijke accommodaties, voor zover dit binnen het kader van de vastgestelde begroting valt.

College van B&W

Teamleider

 

 

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomsten voor de verhuur van vrachtwagenparkeerplaatsen.

College van B&W

Burgemeester

Medewerkers

 

 

Het verlenen van ontheffing om een notariële akte later te passeren dan in de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 gestelde termijn.

College van B&W

Teamleider

 

 

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met nutsbedrijven i.k.v. aankoop energie.

 

College van B&W/ Burgemeester

Teamleider

 

 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere vergunningen, indien nodig voor de gemeente.

College van B&W/ Burgemeester

Medewerker

 

 

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Awb

College van B&W

Teamleider

 

 

Het verlenen van ontheffing van bepaalde verkeersregels op grond van artikel 87 RVV.

College van B&W

Teamleider

 

 

Het geven van schriftelijke informatie aan bewoners m.b.t. de uitvoering van werken.

College van B&W

Medewerkers