Regeling vervallen per 01-06-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020)

Geldend van 24-01-2020 t/m 31-05-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020)

Artikel 1. Verantwoording en betaling Persoonsgebonden budget (Pgb)

 • a. De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 11 lid 4 onder a, e, h, i, j en k van de verordening (hulpmiddel , woningaanpassing in Prijzenboek, bezoekbaar maken woning, woningsanering, autoaanpassingen en sportvoorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.

 • b. De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 11 lid 4 onder f van de verordening (woningaanpassing niet in Prijzen boek) is toegekend, meldt de woningaanpassing zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden gereed onder overlegging van de hierop betrekking hebbende originele facturen. Voor de gereedmelding wordt gebruikgemaakt van het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier.

 • c. Uitbetaling van een eenmalig Pgb als bedoeld onder a van dit artikel (m.u.v. een woningaanpassing) vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening is aangeschaft overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • d. Uitbetaling van een eenmalig Pgb voor een woningaanpassing vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • e. Uitbetaling van een eenmalig Pgb voor verhuiskosten vindt plaats nadat een melding van verhuizing is ontvangen en door het college is vastgesteld dat de nieuwe woning voldoet aan het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • f. Het toegekende Pgb betreft een maximum vergoeding (trekkingsrecht). Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan het toegekende Pgb, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.

 • g. Bij overlijden van de cliënt, na de 15e in een kalendermaand, wordt een periodiek Pgb voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15e in een kalendermaand dan vordert het college het Pgb over de tweede helft van die kalendermaand terug.

 • h. Bij de beoordeling of een voorziening waarvoor een Pgb is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning van goede kwaliteit worden in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit Besluit gehanteerd.

Artikel 2. Vrij besteedbaar bedrag Pgb

Het Pgb voor een maatwerkvoorziening ondersteuning of een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning kent een vrij besteedbaar bedrag waarover geen verantwoording verschuldigd is. Dit bedrag bedraagt € 150,- per jaar.

Artikel 3. Maximale looptijd

 • a. Een beschikking voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning kan maximaal voor onbepaalde tijd afgegeven worden. Periodiek zal heronderzoek plaatsvinden.

 • b. Een beschikking voor de maatwerkvoorziening ondersteuning kan maximaal voor onbepaalde tijd afgegeven worden. Periodiek zal heronderzoek plaatsvinden.

 • c. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf betreft 6 maanden.

Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

Artikel 4. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit ten minste de jaarlijkse dag van de mantelzorg. De criteria om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering staan beschreven in de vigerende Beleidsregels Wmo

Artikel 5. Woonvoorziening

 • 1. Standaard woningaanpassing:

  • a.

   Voor het berekenen van de kosten van standaard woningaanpassing gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenoemde Prijzenboek (zie bijlage 2 bij dit Besluit).

 • 2. Overige woningaanpassingen:

  • a.

   De kosten van onderhoud, verzekering, keuring en reparatie van liftinstallaties zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet te boven gaan.

  • b.

   De kosten van onderhoud, verzekering, reparatie en keuring van systemen voor automatische deuropening zijn voor rekening van de woningeigenaar. De garantie hiervan wordt overgedragen aan de woningeigenaar.

  • c.

   Bij het vaststellen van de kosten van een woningaanpassing , wordt rekening gehouden met de volgende kosten:

   • i.

    De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.

   • ii.

    Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunnings-plichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR 1 .

   • De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstrekking van deze kosten.

   • iii.

    De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening.

   • iv.

    De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

   • v.

    Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

   • vi.

    De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.

   • vii.

    Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.

   • viii.

    De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen.

   • ix.

    De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

   • x.

    Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate diverse kosten in rekening gebracht mogen worden.

 • 3. Afschrijvingstermijn:

  • a.

   Het afschrijvingsschema wordt bepaald op basis van de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenoemde Prijzenboek (zie bijlage 2 bij dit Besluit) en bijlage 3 bij dit Besluit.

 • 4. Terugbetaling van een woningaanpassing:

  • a.

   vindt plaats indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000,- heeft bedragen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereed melding van de werkzaamheden de woning verkoopt.

  • b.

   Bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema berekend.

   • i.

    1e jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%

   • ii.

    2e jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%

   • iii.

    3e jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%

   • iv.

    4e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%

   • v.

    5e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%

   • vi.

    6e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%

   • vii.

    7e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%

  • De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

 • 5. Overdracht eigendomsrecht en garanties

  Na het realiseren van (onroerende) woonvoorzieningen gaat het eigendomsrecht op basis van natrekking automatisch over op de eigenaar van de woning. De garantie op de woonvoorziening gaat ook over op de eigenaar van de woning.

  • a.

   Dit geld niet voor woonunit, (trap)lift en scootmobiel-safe.

Artikel 6. Kosten voor het gebruik van collectief vervoer

De kosten voor het gebruik van collectief vervoer als bedoeld in artikel 12 lid 6 van de verordening zijn € 0,82 per zone.

Artikel 7. Normbedragen woningsanering

De normbedragen welke gehanteerd worden voor woningsanering als bedoeld in artikel 11 li 4 onder i van de verordening zijn als bijlage 1 opgenomen bij dit Besluit.

Artikel 8. Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen

De tarieven die gehanteerd worden voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 11 lid 4 onder a, b, c en d van de verordening zijn als bijlage 5 opgenomen bij dit Besluit.

Artikel 9. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het betrekken van ingezetenen van de gemeente bij het beleid verloopt via de Wmo-adviesraad en andere cliëntvertegenwoordigers.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020

 • 2. Het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2019-1 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo Sittard-Geleen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

gelet op Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, het uitvoeringsbesluit 2015 en de artikelen 11, 12,13, 16, 20, 22 van de Verordening Wmo Sittard-Geleen 2020, besluit vast te stellen het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2020.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 14 januari 2020.

De Burgemeester

Drs. G.J.M. Cox

De Secretaris

mr. G.J.C. Kusters

Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering

Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2020 bij woningsanering ingevolge van artikel 11, lid 4 onder i van de verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2020.

Rubriek

Prijs (incl. BTW)

Per eenheid

Bedragen incl. BTW

Vloerbedekking vinyl

€ 44,00*

Meter [4 meter breed]

Jaloezieën

€ 28,00

Meter [1,75 meter hoog]

Conform Nibud-prijslijst 2019-2020

* de prijs is exclusief legkosten en ondervloer.

Bijlage 2: Prijzenboek

Prijzenboek vastgestelde prijzen conform aanbesteding bouwkundige en installatietechnische werken per 01-07-2019.

Algemeen

De opzet is dat er boven op de benoemde prijzen nog een toeslag komt voor indirecte kosten :

 • -

  21 % Btw,

 • -

  5% ten behoeve van werkvoorbereiding,

 • -

  3% tem behoeve van de administratieve kosten,

 • -

  4% Winst en risico.

Tevens is er altijd een betaalde vooropname (opname van het werk) en bij werkzaamheden die minder dan 4 uur tijdsinvestering vergen een extra post voorrijkosten (beiden in de post “Voorrijkosten” te scoren).

afbeelding binnen de regeling

Voorrijkosten - Directe kosten :

afbeelding binnen de regeling

 

Onderdeel 1 toiletvoorzieningen:

afbeelding binnen de regeling

 • 1.1

  Toiletpotten: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

 • 1.2

  Toiletzittingen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

 • 1.3

  Stomatoilettafel: directe kosten

afbeelding binnen de regeling

 • 1.4

  Sanibroyeur: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 2. Wastafel diverse :

afbeelding binnen de regeling

 • 2.1

  Wastafel: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 2.2

  Rolstoelwastafel: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 3. Douchevoorzieningen :

afbeelding binnen de regeling

 • 3.1

  Douchezittingen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

 • 3.2

  Douchekranen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 4. Beugels :

afbeelding binnen de regeling

 • 4.1

  Wandbeugels: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 4.2

   Hoekwandbeugels: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 4.3

  Kozijnbeugels: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 4.4

  Wastafelbeugels: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 4.5

  Pakpalen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 4.6

  Toiletbeugels: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 5. Anti-slip vloeren :

afbeelding binnen de regeling

 • 5.1

  Vloeretsing: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 5.2

  Vloertegelwerk: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 6. Badkameraanpassingen :

afbeelding binnen de regeling

 • 6.1

  Bad wordt douchehoek (inloopdouche): directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 6.2

  Douchebak wordt douchehoek (inloopdouche): directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 7. Drempels :

afbeelding binnen de regeling

 • 7.1

  Drempel binnen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 7.2

  Drempel oploop binnen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

 • 7.3

  Hellingbanen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 8. Straatwerk, vlonders :

afbeelding binnen de regeling

 • 8.1

  Straatwerk: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 8.2

  Vlonders: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 9. Scootmobiel (-stallingen) :

afbeelding binnen de regeling

 • 9.1

  Scootmobielstalling: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 10 Deurverbreding :

afbeelding binnen de regeling

 • 10.1

  Deurverbreding binnen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

 • 10.2

  Deurverbreding buiten: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 11. Tegelwerk wand :

afbeelding binnen de regeling

11.1 Wandtegelwerk < 5 m2 : directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 12. Elektra:

12.1 Elektra: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 13. Tuinpoorten :

13.1 Tuinpoort: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Onderdeel 14. Keukenaanpassingen:

14.1 Keukenaanpassingen: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

14.2 Aanpassen installaties: directe kosten.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3. Aanpassing badkamers en keukens

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt verwijderd en een inloopdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

 • -

  Wanneer in deze werkafspraak wordt gesproken wordt over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de totale renovatiekosten.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten volledig ten laste van de gemeente.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de woningeigenaar.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.

 • -

  Deze kostenverdeling is als volgt:

Leeftijd badkamer

Aandeel Gemeente

Aandeel Eigenaar

t/m 20 jaar

100%

0 %

21 jaar

90%

10%

22 jaar

80%

20%

23 jaar

70%

30%

24 jaar

60%

40%

25 jaar

50%

50%

26 jaar

40%

60%

27 jaar

30 %

70%

28 jaar

20 %

80%

29 jaar

10%

90%

Vanaf 30 jaar

0%

100%

 

 • -

  Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv. douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

Werkwijze voor gemeente

 • -

  Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat voor aanpassing (instap ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.

 • -

  Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar, wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.

 • -

  Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de woningeigenaar.

Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie liftinstallaties

Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) en reparatie (niet gebonden aan een maximum) aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming:

 • Stoelliften/trapliften

 • Rolsstoel- of sta-plateau liften

 • Woonhuisliften

 • Hefplateauliften

 • Balansliften

 • De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel

 • Personentilliften/plafondliften

 

De maximale vergoeding van de kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in de woning en\of trappenhuizen bedraagt:

 

Soort lift

 

Keuringen

Frequentie

Kosten incl. BTW

Onderhoud

Frequentie(*2)

Kosten incl. BTW

Stoellift/traplift*

-

-

1x per jaar

 

all-inn, liften 1-10 jaar oud

 

basis, liften 10-20 jaar oud

   

€ 300,00 per jaar

 

€ 220,00 per jaar

 

Woonhuislift

1x per 18 maanden

-

2x per jaar (max)

€ 760,00 per jaar (incl.keuring) 

*) onderhoud en keuring komt voor vergoeding in aanmerking zodra de wettelijke termijn van 2 jaar fabrieksgarantie is verstreken.

 

Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven:

 • 50% voor installaties geplaatst buiten de woning

 • 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen

 • 50% voor installaties uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en\of afrijdbeveiliging respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen.

 

Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen

Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning.

Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Arrangement

Zorg in Natura

(tarief per 4 weken)

Pgb 95% (*1)

(tarief per 4 weken)

Pgb 90% (*1)

(tarief per 4 weken)

Arrangement 1

€ 255,12

€ 242,36

€ 229,61

Arrangement 2

€ 287,68

€ 273,29

€ 258,91

Arrangement 3

€ 325,68

€ 309,40

€ 293,12

Arrangement 4

€ 694,78

€ 660,04

€ 625,30

Arrangement 5

€ 705,64

€ 670,36

€ 635,08

Arrangement 6

€ 770,78

€ 732,24

€ 693,70

Arrangement 7

€ 1.031,32

€ 979,76

€ 928,19

Arrangement 8

€ 1.085,60

€ 1.031,32

€ 977,04

Arrangement 9

€ 1.112,74

€ 1.057,10

€ 1.001,47

Vervoer-optie 1 (*2)

€ 96,17

€ 91,36

€ 86,55

Vervoer-optie 2 (*2)

€ 160,28

€ 152,26

€ 144,25

Vervoer-optie 3 (*2)

€ 224,39

€ 213,17

€ 201,95

Toeslag 1 - lopersvergoeding vervoer

€ 42,74

€ 40,60

€ 38,47

Toeslag 2 - lopersvergoeding vervoer

€ 106,85

€ 101,51

€ 96,17

Toeslag 3 –

Rolstoelvergoeding

vervoer

€ 203,02

€ 192,86

€ 182,71

(*1): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2020; Artikel 11, lid 4 onder c

(*2): Blijven alleen geldig voor indicaties afgegeven vóór 1-1-2017

Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Onderstaand het tarief behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.

Zorg in Natura

Pgb 95% (*3)

Pgb 90% (*3)

€ 159,89

€ 151,90

€ 143,91

(*3): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2020; Artikel 11, lid 4 onder d

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Onderstaand het uurtarief behorende bij de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning.

Zorg in Natura

Pgb Professional  (*4)

Pgb sociaal netwerk  (*4)

€ 27,10

€ 23,10

€ 12,65 =minimumloon per 1 januari 2019 met vakantiegeld- en uren (22 jaar en ouder) plus 2%

(*4): Verordening Wmo Sittard-Geleen 2020; Artikel 11, lid 4 onder b

Tarieven Maatwerkvoorziening HO voor indicaties met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

 

Let op: Onderstaande tarieven zijn enkel op basis van overgangsrecht nog van toepassing voor indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) afgegeven vóór 1-1-2019

 

Arrangementen-indicatie

 

 • Arrangement

  ZiN - tarief

  Pgb - tarief

  1

  € 243,57 (p/4 weken)

  € 184,71 (p/maand)

  2

  € 311,54 (p/weken)

  € 236,25 (p/maand)

  3

  € 396,50 (p/weken)

  € 300,68 (p/maand)

  Opslag

  € 27,10 (per uur)

  € 18,97 (per uur)

Let op: Enkel van toepassing voor Pgb en ZiN indicaties HO met een ingangsdatum vóór 1-1-2019

 

Minuten-indicatie

 

 • Omschrijving

  Pgb-tarief per uur

  Voor hulp bij het huishouden door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling of als ZZP’er

  € 14,58

  Voor hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon werkzaam voor een instelling of als ZZP’er

  € 17,96

  Voor hulp bij het huishouden plus, waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist, door een persoon die daarvoor in het bijzonder is opgeleid, werkzaam voor een instelling of als ZZP’er

  € 22,44

Let op: Enkel van toepassing voor Pgb indicaties HO met een ingangsdatum  vóór 1-1-2019

 

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen.

Aanbestedingsleidraad in het kader van de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor: Levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen (SER.16082)

O.b.v. hoofdstuk 6 “eisen te stellen aan de hulpmiddelen” uit programma van eisen/ dienstverleningsvoorwaarden Wmo hulpmiddelen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever heeft gekozen voor een assortiment hulpmiddelen bestaande uit 18 categorieën (inclusief subcategorieën) waar alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit de Wmo 2015 in zijn onder te brengen. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen tezamen met een omschreven minimumconfiguratie. Behoudens uitzonderingssituaties enkel te bepalen door opdrachtgever is het niet mogelijk om hulpmiddelen te leveren welke niet vallen onder de in deze dienstverleningsvoorwaarden/dit programma van eisen benoemde categorieën. Mocht er wel sprake zijn van een uitzonderingssituatie zal een offerte worden opgevraagd.

 Het is opdrachtnemer toegestaan om gereconditioneerde hulpmiddelen in te zetten. Een gereconditioneerd hulpmiddel is te beschouwen als nieuw in de zin van de raamovereenkomst en deze dienstverleningsvoorwaarden. Het hulpmiddel is technisch in uitstekende staat en ziet er bij levering visueel, los van kleine gebruikssporen, netjes schoon en “als nieuw” uit. Het hulpmiddel is vrij van roest en erosie, zit netjes in de lak, zonder uitstekende delen en de bedieningsonderdelen functioneren optimaal.

Gedurende de contractperiode worden alle nadere opdrachten (leveringen inclusief onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen en bijbehorende servicedienstverlening) te allen tijde door opdrachtnemer uitgevoerd conform de overeengekomen all-in categorieprijzen huur behorende bij de betreffende categorie. Voor de overeengekomen all-in categorieprijzen huur dient opdrachtnemer de betreffende best passende voorziening voor de cliënt, naast de minimum configuratie van het hulpmiddel, te voorzien van alle functioneel en adequaat duurzame (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen die nodig en passend zijn zodat cliënt te allen tijde een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend hulpmiddel heeft volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De geleverde voorziening is juist voor de cliënt ingesteld en cliënt is volledig geïnstrueerd over het goede en veilige gebruik van de het hulpmiddel.

 Er worden geen merken of typen vastgelegd in een categorie. Wel wordt van inschrijver vereist om bij inschrijving per categorie drie voorkeurshulpmiddelen aan te geven welke worden getoetst aan de vereisten zoals omschreven bij de categorie-indeling. Opdrachtnemer is dus vrij om die hulpmiddelen in te zetten welke behoren en passen binnen de betreffende categorie zolang ze voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit programma van eisen en passend zijn voor de cliënt en opdrachtgever hiermee akkoord is. Het is opdrachtgever toegestaan om ter verificatie van het juiste hulpmiddel een externe deskundige in te schakelen.

 In het enkele geval dat opdrachtnemer Wmo hulpmiddelen inclusief indien nodig bijbehorende servicedienstverlening dient te verstrekken aan cliënten met een beschikking van opdrachtgever via een persoonsgebonden budget, verbindt opdrachtnemer zich eraan dat de levering en servicedienstverlening aan deze cliënten niet tegen minder goede voorwaarden en tarieven wordt uitgevoerd dan in deze raamovereenkomst is overeengekomen. Indien cliënt in het geval van een PGB kiest voor het afnemen van een koopvoorziening dan wordt het kooptarief bepaald door de all-in categorieprijs huur per jaar -20% te vermenigvuldigen met 7 of wordt in alternatieve gevallen gekozen voor het hanteren van de koopprijs zonder korting plus 5 jaar service en onderhoud plus 5 jaar verzekering.

6.1 Algemene eisen en uitgangspunten

Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken hulpmiddelen van goede kwaliteit zijn. Dat betekent dat de hulpmiddelen inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen:

 • a.

  Veilig, deugdelijk, doelmatig en cliëntgericht zijn;

 • b..

  Functioneel compleet duurzaam adequaat en passend zijn, te beoordelen door opdrachtgever;

 • c.

  Beantwoorden aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

 • d.

  Zijn afgestemd op de reële behoefte van cliënt, zijn/haar persoonskenmerken, fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen, ondersteuning of begeleiding die de cliënt ontvangt;

 • e.

  Worden verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;

De invulling van behoeften van cliënten op basis van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene of algemeen beschikbare voorzieningen, mantelzorg of gebruikelijke hulp gaat te allen tijde voor de inzet van maatwerkvoorzieningen voor zover ze beschikbaar, verantwoord, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn.

 Eenvoudige douche toilethulpmiddelen zonder wielen waaronder toiletstoel/postoel op poten en de badplank zijn in de regel algemeen verkrijgbaar en daardoor niet opgenomen in deze overeenkomst. Het kan echter zo zijn dat deze hulpmiddelen van opdrachtnemer worden afgenomen. Opdrachtnemer geeft op het prijzenblad de all-in koopprijs aan indien opdrachtgever ervoor kiest het eenvoudig douche toilethulpmiddel bij opdrachtnemer af te nemen.

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van Levering tot en met het moment van inname te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste de navolgende Wet- en regelgeving:

 • -

  De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG:

  • a.

   Voor handbewogen rolstoelen: EN 12183;

  • b.

   Voor elektrische rolstoelen en scootmobielen: EN 12184;

  • c.

   Voor tilliften: EN-ISO 10535;

  • d.

   Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat: EN 12182.

 • -

  Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG;

 • -

  Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN / ISO / CE / EMC normen;

 • -

  De bepalingen van Wet Medische hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001;

 • -

  Indien bedoeld voor vervoer wordt minimaal voldaan aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:

  • a.

   ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen);

  • b.

   ISO 10542-1 t/m 5 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).

  • c.

   Compatibel met de zgn. Bierman klem.

Daarnaast eist opdrachtgever van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

 • 1.

  Ongestoorde, veilige, doeltreffende en doelmatige gebruiksmogelijkheden van de hulpmiddelen nader gespecificeerd dus optimale kwaliteit gelet op:

  • a.

   Deugdelijkheid;

  • b.

   Functionaliteit in relatie tot de gebruikersgroep;

  • c.

    Doelmatigheid en gebruiksgemak voor de cliënt;

  • d.

   Veiligheid;

  • e.

   Bedieningsgemak voor de cliënt;

  • f.

   Lage storingsgevoeligheid beperkte onderhoudslasten, opdat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel.

 • 2.

  Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de “life cycle” bevindt.

 • 3.

  Per categorie is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uitwisselbaarheid van onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen. Anti decubituskussens en zuurstoffleshouders en alle typen rugleuningen en zittingen zijn indien van toepassing en vereist voor de cliënt inbegrepen in de all-in categorieprijzen huur evenals indien van toepassing (WAM) verzekering, groene kaart en het monteren en vervangen van het verzekeringsplaatje.

 • 4.

  Het hulpmiddel kent geen beperkingen voor de gebruiker (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik van het hulpmiddel in het kader van de Wmo.

 • 5.

  Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen, een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na eerste levering. Voor gereconditioneerde hulpmiddelen geldt een minimale technische en functionele levensduur van 5 jaar (60 maanden) waarbij geldt zo min mogelijk wisselingen voor de cliënt.

 • 6.

  Een in te zetten gereconditioneerd hulpmiddel is bij levering niet ouder dan 5 jaar (60 maanden).

 • 7.

  Het is toegestaan hulpmiddelen langer dan 10 jaar (120 maanden) uit te laten staan bij cliënten op het moment dat deze technisch en functioneel in goede staat zijn. Voor deze hulpmiddelen geld wel een korting op de all-in categorieprijzen huur van 50%. De korting wordt op 1 juli van het desbetreffende jaar effectief voor alle hulpmiddelen die in het betreffende jaar de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt of zullen bereiken.

 • 8.

  Opties, accessoires en onderdelen zijn minimaal verkrijgbaar gedurende tien jaar na nieuw levering.

 • 9.

  Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.

 • 10.

  Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

 • 11.

   In alle categorieën uit het assortiment zijn heavy duty uitvoeringen van hulpmiddelen indien van toepassing en vereist voor cliënt in de all-in categorieprijzen huur inbegrepen.

 

6.2 Categorie-indeling inclusief minimumconfiguratie en verdere vereisten

Categorie: H1

Naam: Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik

Beschrijving: Deze categorie bevat handbewogen rolstoelen kortdurend/incidenteel gebruik bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel kortdurend/incidenteel gebruik, die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De cliënt kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen maar wordt buitenshuis veelal geduwd.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, aangepaste asverstelling, comfort beensteunen, in hoogte verstelbare armsteunen, remverlenger, rugspanstang, zuurstoffleshouder, antitipsysteem, en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, Stokhouder/krukhouder links of rechts te plaatsen.

Functionele eisen 

Gebruik: (Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel, nadruk ligt op de rijeigenschappen.

Zithouding: De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt.

Omgeving: Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen

Verplaatsen: Voornamelijk door middel van duwen, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine stukjes.

Meeneembaarheid: Belangrijk opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen.

Overig: Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vouwbaar kruisframe

 • -

  Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen maximaal 11 kg

 • -

  Grote quick release achterwielen voorzien van hoepels, (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor, massief of semi pneumatisch

 • -

  Hangmat zitting en rugleuning inclusief rugspanstang

 • -

  Remmen

 • -

  Los zitkussen (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Standaard beensteunen, uitneembaar/ wegzwenkbaar en instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Armleuningen, uitneembaar en/of wegklapbaar

 • -

  Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 

Opmerkingen: Rolstoelen voor kortduren/incidenteel gebruik kunnen ook in de vorm van een algemene voorziening worden aangeboden door gemeenten. Gemeente Sittard-Geleen hanteert een rolstoelpool. De mogelijkheid bestaat dat andere gemeenten ook een rolstoelpool invoeren.

 

Categorie: H2

Naam: Handbewogen rolstoel voor actief of (semi) permanent gebruik

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik, die de rolstoel frequent of continu gebruiken gedurende langere periodes per dag. De cliënt kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen (comfort)rolstoel actief of (semi) permanent gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, stokhouder links of rechts te plaatsen, zuurstoffleshouder, gepolsterde rugleuning al dan niet gesingeld, comfortbeensteunen, werkblad, verlengde remmen en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, pelotten, positioneringsgordel.

 

Functionele eisen 

Gebruik: Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding: Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Zowel vastframe uitvoering of vouwframe uitvoering is mogelijk.

Omgeving: Binnenshuis alsook buitenshuis.

Verplaatsen: Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.

Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is opvouwbaar/ verkleinbaar (in het geval van vouwframe) en is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen zowel vastframe als vouwframe.

Overig: Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen evenals een universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike, al dan niet met elektrische ondersteuning

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Quick release achterwielen voorzien van hoepels (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief

 • -

  Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap), diverse camberstanden

 • -

  Instelbare rughoek

 • -

  Los zitkussen ca 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Naspanbare rugbekleding en zitbekleding

 • -

  Rugspanstang

 • -

  Remmen

 • -

  In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of geïntegreerde voetbeugel, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op in hoek verstelbare voetplaten

 • -

  Duwhandvatten in hoogte verstelbaar

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 • -

  Spaakbeschermers

 • -

  Kledingbeschermers

 • -

  Antitipsysteem

 

Categorie: H3

Naam: Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen, met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling, met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De gebruiker zit de gehele dag in de rolstoel en is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend handbewogen (comfort)rolstoel permanent/kortdurend gebruik met kantelverstelling geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, hoofdsteun, werkblad, gordel en zuurstoffleshouder, stokhouder links of rechts te plaatsen, pelotten, positioneringsgordel.

 

Functionele eisen

Gebruik: Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding: Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fabrieksopties en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Omgeving: Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.

Verplaatsen: Voornamelijk verplaatsing middels duwen

Meeneembaarheid: Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig: Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vastframe met mechanische kantelverstelling

 • -

  Achterwielen 12", 12,5”,16”, 22” of 24"; (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief

 • -

  Horizontale en verticale asgatverstelling

 • -

  Mechanische kantelverstelling

 • -

  Gepolsterde zitting en rugleuning

 • -

  Remmen

 • -

  Zithoogte, zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar

 • -

  Instelbare /verstelbare rughoek

 • -

  Comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten/ voetplaat

 • -

  Kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten

 • -

  Gepolsterde armleuningen, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar

 • -

  Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte verstelbaar

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 • -

  Rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer.

 • -

  Spaakbeschermer

 • -

  Kledingbeschermer

  

Categorie H4

Naam: Buggy/kinderduw-wandelwagen

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy’s voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.

 

Aanbod: All-in voor alle kinderen in de doelgroep. Voor ieder kind wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende buggy/duwwandelwagen geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens fixatiemogelijkheden (gordels, borst/schouderfixatie, zitbroekje e.d.), wind/-zonnescherm en voetenzak, mechanische kantelverstelling, mechanische rughoekverstelling, in hoogte verstelbare duwbeugel.

Functionele eisen

 

Gebruik: (Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Zithouding: Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten

Verplaatsen: Door middel van duwen.

Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

  

Minimumconfiguratie:

 • -

  Zitting, rugleuning, armleggers en beensteunen

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Voetensteun

 • -

  Wielen, diverse maatvoering

 • -

  Kuitband, hielbanden, voetplaten;

 • -

  Remmen

 • -

  Fixatiemogelijkheden

 

Opmerkingen:

-

 

 Categorie: H5

Naam: Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden en/of indirect diens vaste begeleider(s) ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider, waarbij is geconstateerd dat cliënt en/of dienst vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en of diens begeleider inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder reverse functie, begeleidersbesturing en aandrijving in de wielen, verlengde duwhandvatten en antikantelsteun. De hulpmotor kan afhankelijk van de situatie, op elk moment aangekoppeld of afgekoppeld worden.

 

Functionele eisen

Gebruik: Elektrische aandrijfunit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen bediend/bestuurd door cliënt zelf. De elektrische hulpaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Zithouding: N.v.t.

Omgeving: N.v.t.

Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Elektrische aandrijfunit duw/hoepelondersteuning

 • -

  Banden/spaakbeschermers (in het geval van hoepelondersteuning)

 • -

  Onderhoudsvrije accu

 • -

  Actieradius minimaal 15 km

 

Opmerkingen:

 • -

  Eventuele verzekering (aan de orde wanneer gebruiker zelf de besturing bedient) is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

 • -

  Uitgangspunt is dat de aandrijfunit duw/hoepelondersteuning door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H5 duw/hoepelondersteuning leidend is en bij herverstrekking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

 

Categorie: H6

Naam: Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik vastframe waarbij de cliënt zich wenst voort te bewegen over langere afstanden waarbij de cliënt de capaciteit heeft om voor langere perioden met de handen een ronddraaiende beweging te maken en te sturen. De handbike kent overwegend een niet elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of voor sportbeoefening. In uitzonderingsgevallen wordt de handbike elektrisch ondersteund of aangedreven.

 

Aanbod: All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens elektrische hulpmotor, slot, volledige elektrische aandrijving of trapondersteuning.

 

Functionele eisen 

Gebruik: Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan en afkoppelbaar fietsdeel al dan niet met elektrische ondersteuning.

Zithouding: Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving: Buitenshuis.

Verplaatsen: Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (in uitzonderingsgevallen elektrisch ondersteund en/of volledig elektrisch aangedreven), waarbij tevens wordt gestuurd.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Remvoorziening

 • -

  Versnellingen

 • -

  Verlichting

 • -

  Handbediening zowel links als rechts bedienbaar

 • -

  Standaard

 

Opmerkingen:

 • -

  Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H6 handbike leidend is en bij herverstrekking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

 • -

  Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

  Categorie: E7

Naam: Elektrische rolstoel voor in en om de woning

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor in en om de woning, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich in en om de woning te verplaatsen.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

  • >

   Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

  • >

   Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

  • >

   Elektrische rug(hoek)verstelling

  • >

   Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun

  • >

   Zuurstoffleshouder

  • >

   Gordel/houdingfixatiegordel

  • >

   Instelbare vering

  • >

   Werkblad

  • >

   Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tiptoets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing

  • >

   Gordel

  • >

   Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar

  • >

   Kuipen/zitortheses

 

Functionele eisen

Gebruik: Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding: Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving: Geschikt voor gebruik in en om het huist. De rolstoel is niet bedoeld voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen: Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (veelal voorwiel- maar in het geval van veel draaien op de plaats midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. In de praktijk wordt de voorwielaandrijving veel toegepast. In het geval van draaien op de plaats wordt vaak de midwielbesturing toegepast.

Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Joystickbesturing rechts of links

 • -

  Wegzwenkbare joystickhouder

 • -

  Aandrijfwielen voor of midwiel

 • -

  Compact en wendbaar

 • -

  Antitipwielen/antitipsysteem

 • -

  Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) of comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Gepolsterde rugleuning

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Rughoek eenmalig Instelbaar

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat

 • -

  Armsteunen in hoogte verstelbaar of instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar

 • -

  Zitbreedte en zitdiepte zijn instelbaar

 • -

  Verlichting en richtingaanwijzers, spiegels, claxon

 • -

  Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

 

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

 

Categorie: E8

Naam: Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

Beschrijving en doelgroep:  Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor binnen en buiten, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich buiten de woning maar ook daarbinnen te verplaatsen.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

  • >

   Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling  

  • >

   Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

  • >

   Elektrische rug(hoek)verstelling

  • >

   Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun

  • >

   Elektrisch verstelling van kantelhoek, rughoek, kniehoek en zithoogte

  • >

   Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tiptoets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing

  • >

   Zuurstoffleshouder

  • >

   Gordel/houdingfixatiegordel

  • >

   Instelbare vering

  • >

   Werkblad

  • >

   Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar

  • >

   Kuipen/zitortheses

 

Functionele eisen

Gebruik: Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding: Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving: Geschikt voor gebruik buitenshuis en binnen. De rolstoel is geschikt voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen: Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot het comfortabel afleggen van langere afstanden en hiertoe instelbaar in meerdere snelheden rekening houdend met de fysieke en medische beperkingen en eigenschappen van de gebruiker.

Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame

 • -

  Comfort kussen (indien noodzakelijk antidecubitus)

 • -

  Actieradius minimaal 35 km fabrieksopgave

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Joystickbesturing rechts of links

 • -

  Wegzwenkbare joystickhouder

 • -

  Aandrijfwielen achter of voor

 • -

  Compact en wendbaar

 • -

  Antitipwielen/antitipsysteem

 • -

  Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) en rugleuning

 • -

  Rughoek eenmalig Instelbaar

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten

 • -

  Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar

 • -

  Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers, spiegels en claxon

 • -

  Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

 

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: S9

Naam: Scootmobiel standaard

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel. Client heeft in het algemeen loopproblemen en is niet in staat om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede..

Functionele eisen

Gebruik: Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding: Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die reeds bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving: Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld. Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.

Meeneembaarheid: Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig: Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Basis met één wiel voor en twee wielen achter

 • -

  Lichte stoelvering/ verend onderstel

 • -

  Knijp- en/of duimbediening/of gashendel

 • -

  Variabel instelbare snelheid;

 • -

  Actieradius minimaal 25 km

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar

 • -

  Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling

 • -

  Comfortabele polstering

 • -

  Armleuningen opklapbaar en Instelbaar

 • -

  Spiegel links

 • -

  Antitipsysteem

 • -

  Verstelbare stuurkolom

 • -

  Boodschappenmand

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie

 • -

  Claxon

 • -

  Kilometerteller met gebruiksregistratie;

 

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

  

Categorie: S10

Naam: Scootmobiel extra geveerd

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel, die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor cliënten met specifieke zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra en/of extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en extra of extra zware vering), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede, extra stoelvering, rugleuning met lumbaalinstelling.

Functionele eisen

Gebruik: Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding: Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving: Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.

Meeneembaarheid: Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Overig: Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Basis met één wiel voor en twee wielen achter

 • -

  Extra of zwaar geveerd onderstel

 • -

  Knijp- en/of duimbediening/of gashendel

 • -

  Variabel instelbare snelheid;

 • -

  Actieradius minimaal 25 km

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar

 • -

  Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling

 • -

  Comfortabele polstering

 • -

  Armleuningen opklapbaar en Instelbaar

 • -

  Spiegel links

 • -

  Antitipsysteem

 • -

  Verstelbare stuurkolom

 • -

  Boodschappenmand

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie 

 • -

  Claxon

 • -

  Kilometerteller met gebruiksregistratie;

 

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

 

Categorie: F11

Naam: Driewielfiets (volwassen)

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor volwassenen (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewielfiets. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

 

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder drie versnellingen of indien nodig meer dan 3, achteruitrijautomaat, enkelhandige rembediening, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, 3 versnellingen. .

Functionele eisen

Gebruik: Regelmatig gebruik

Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen, links en rechts te bedienen

 • -

  Parkeerrem

 • -

  Minimaal drie versnellingen

 • -

  Freewheel uitvoering

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Bel

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

   Transportmand of bagagerek

 • -

  Spiegel

Opmerkingen:

Verzekering is inbegrepen.

 

Categorie F12

Naam: Driewielfiets kind .

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor kinderen, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een reguliere tweewielfiets. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder versnellingen indien nodig ook meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, duwstang, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, achteruitrijautomaat en enkelhandige rembediening.

 Functionele eisen

 

Gebruik: Regelmatig gebruik

Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek verstelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen

 • -

  Parkeerrem

 • -

  Freewheel uitvoering/doortrapper uitvoering (tot 5 jaar)

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

 

Opmerkingen:

-

 Categorie F13

Naam: Duofiets/tandem

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening duofiets/tandem waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan naast of achter de medebestuurder plaatsnemen. De duofiets/tandem zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende duofiets/tandem geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

 Functionele eisen

 

Gebruik: Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.

Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning.

Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

 • -

  Parkeerstandaard

 • -

  Lage instap

 • -

  Sturen in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen

 • -

  Drie versnellingen

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

 

Opmerkingen:

-

 Categorie F14

Naam: Rolstoelfiets

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening rolstoelfiets waarbij de rolstoel gebonden cliënt niet zelfstandig tot fietsen in staat is wel de behoefte en de mogelijkheden heeft zich te verplaatsen waarbij ze door middel van een rolstoelfiets wordt gereden door een derde. De rolstoelfiets zal vaak elektrisch aangedreven zijn.

 

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende rolstoelfiets geleverd waarbij koppeling mogelijk wordt gemaakt met de eigen rolstoel of waarbij de eigen rolstoel op een plateau wordt gereden waarmee de cliënt veilig vervoerd kan worden. De rolstoelfiets is volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen.

 Functionele eisen

Gebruik: Door middel van trappen voortbewegen van de cliënt over middellange en/of langere afstanden al dan niet elektrisch ondersteund.

Zithouding: Client zit in de eigen rolstoel, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving: Buitenshuis.

Verplaatsen: Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (al dan niet elektrisch ondersteund), waarbij tevens wordt gestuurd.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

 • -

  Parkeerstandaard

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem links en rechts te bedienen

 • -

  Drie versnellingen

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  (Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

 

Opmerkingen:

-

 

Categorie D15

Naam: Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop)

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken en waarvoor een algemeen verkrijgbare douche en/of toiletvoorziening niet voldoende is.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor, voet- en beensteunen (of enkelvoud).

 Functionele eisen

Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding: Zelfstandig of door derden verplaatsbaar. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving: Gebruik binnen

Verplaatsen: Handmatig door middel van tillen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Stabiel frame met poten

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 

Opmerkingen:

-

 

Categorie D16

Naam: Douche en/of toiletvoorziening verrijdbaar

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- toilethulpmiddelen, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor.

 Functionele eisen

Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding: Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving: Gebruik binnen

Verplaatsen: Verrijdbaar op wielen.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Stabiel frame met zwenkwielen voor; met beremde zwenkwielen en/of beremde achterwielen

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

 

 Opmerkingen:

 -

 

Categorie D17

Naam: Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens mogelijkheid tot elektrische verplaatsing en hoofdsteun.

Functionele eisen

Gebruik: In sanitaire ruimten en badkamer.

Zithouding: Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door een derde.

Omgeving: Gebruik binnen

Verplaatsen: Verrijdbaar op wielen.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame Stabiel frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd

 • -

  Fixatiemogelijkheid

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  (Elektrische) kantelverstelling en/of (zit)hoogteverstelling

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Rughoekverstelling

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

 • -

  Hoofdsteunen

 • -

  (Elektrische) hoog-laag verstelling

 • -

  Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor

 

 Opmerkingen:

-

 

Categorie D18

Naam: Badlift

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening badlift welke cliënt in staat stelt gebruik te maken van een ligbad. De cliënt kan niet altijd zelfstandig in- en uit het bad komen en heeft ondersteuning nodig bij het gaan zitten en overeind komen. Een badplank is voorliggend op een badlift.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende badlift geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder onder andere antislip coating.

 Functionele eisen

Gebruik: In badkamer.

Zithouding: Biedt ondersteuning bij het gaan zitten en overeind komen in bad en in een aantal gevallen bij het in- en uit bad komen. De badlift is comfortabel en is voorzien van een antislipcoating. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. .

Omgeving: Gebruik binnen

Verplaatsen: Mechanisch of elektrisch

 Minimumconfiguratie:

-

  

Opmerkingen:

 -

 

Categorie T19

Naam: Tillift actief

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift actief, met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. Client is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.

Aanbod: All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift actief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken.

 Functionele eisen

Gebruik: Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De cliënt neemt in meer of mindere mate actief deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.

Zithouding: Zittend of ondersteund staand in een tilband.

Omgeving: Binnen.

Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Compact en wendbaar voor thuisgebruik

 • -

  Elektrisch bedienbaar tilmechanisme

 • -

  Hoogte elektrisch Verstelbaar

 • -

  Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten

 • -

  Accu('s) en lader

 • -

  Standaard tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)

 

Opmerkingen:

-

 

Categorie T20

Naam: Tillift passief

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift passief, met een zelfstandig transferprobleem en geen sta-functie. De cliënt kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken ((bv. bed-rolstoel; rolstoeltoilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.

Aanbod: All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift passief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken, drie of vierpunts (elektrisch)kanteljuk.

 Functionele eisen

Gebruik: Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.

Zithouding: Liggend of zittend in een tilband.

Omgeving: Binnen.

Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

 Minimumconfiguratie:

 • -

  Compact en wendbaar voor thuisgebruik

 • -

  Elektrisch bedienbaar tilmechanisme

 • -

  Hoogte elektrisch Verstelbaar

 • -

  Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten

 • -

  Tweepuntskanteljuk (indien nodig 3 of 4 puntskanteljuk)

 • -

  Accu ('s) en lader

 • -

  Tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)

 • -

  Toiletband

 

Opmerkingen:

 -

 

Categorie A21

Naam: Autozitjes

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënten ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening autozitje voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de cliënt met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn.

Aanbod: All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend autozitje geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens zitfixatiekussen, voetenplank, wigkussen, neksteun/nekondersteuning. De stoel voldoet aan ECE R44-04.

Functionele eisen

Gebruik: Het autostoeltje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het autozitje is instelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels.

Zithouding: Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.

Verplaatsen: De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.

Meeneembaarheid: Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vier/vijfpunt fixatiesysteem in meerdere hoogtes instelbaar

 • -

  Ergonomische vormgeving

 • -

  Rug en zitpositie instelbaar

 • -

  Te monteren op de achterbank van de auto

 

Opmerkingen:

-


Noot
1

De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer