Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 7.1 - Groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel

Geldend van 22-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 7.1 - Groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel

overwegende dat het uit oogpunt van verantwoordelijk bestuur aanbeveling verdient om eigenaren/bewoners woningen en bedrijven in de gemeente Krimpen aan den IJssel subsidie te verlenen voor het aanbrengen van groene daken en/of verticaal groen;

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

vast te stellen de volgende regeling:

Doel

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken en groene gevels op gebouwen wat bijdraagt aan het vergroenen van de woonomgeving zodat de biodiversiteit, de groenbeleving, de leefkwaliteit en de regenbestendigheid wordt verbetert, de geluidsdruk wordt verlaagd, energie wordt bespaard (vermindering CO2-emissie) en de opwarming van de woonomgeving wordt tegengegaan. Ook heeft deze regeling tot doel om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren.

Doelgroep

Alle eigenaren/bewoners en bedrijven in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieaanvrager

Eigenaar/bewoner in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Subsidiesoort

Projectsubsidie

Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidie regeling is opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) welke in 2017 is vastgesteld. Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2018-2022

Basisvoorwaarden

 • 1.

  Begrippenlijst

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel;

  • b.

   gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte zijnde;

  • c.

   asbestdak: dak en/of dakbedekking waarin asbesthoudend materiaal is toegepast;

  • d.

   gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest beschikt over een of beide certificaten:

   • o

    SC 530: Asbestverwijdering;.

   • o

    SC 540: Asbestinventarisatie.

  • e.

   dak(constructie): samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

  • f.

   groen daken: een dak op een gebouw dat tenminste bestaat uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat en een vegetatielaag;

  • g.

   groene gevel: verticaal groen, een groene of levende muur zijnde een verticale constructie van planten tegen de gevel van een gebouw of vlak voor maar losstaand van de gevel in de grond;

  • h.

   extensieve groene daken: daken, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag of waterbergingslaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten en die geen gebruiksfunctie hebben. De groene extensieve daken zijn alleen voor onderhoud en inspectie toegankelijk. De belasting ligt tussen de 40 en 200 kg per vierkante meter;

  • i.

   intensieve groene daken: daken met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met een grote variatie aan soorten tot en met bomen toe en die een gebruiksfunctie kunnen hebben. De belasting ligt boven de 200 kg per vierkante meter;

  • j.

   monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening;

  • k.

   platte daken: daken met een hellingshoek ten opzichte van de horizontaal van kleiner dan of gelijk aan 3 graden;

  • l.

   subsidieplafond het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

  • m.

   onder de kosten van de voorzieningen worden begrepen: de kosten die ter zake worden gemaakt van:

  • n.

   de aanneemsom;

  • o.

   de ontwerpkosten;

  • p.

   de verschuldigde en niet verrekenbare omzetbelasting.

 • 2.

  Toepassingsbereik

  • a.

   Het college kan op basis van deze Regeling aan de eigenaar, bewoner of huurder van een pand in Krimpen aan den IJssel, conform artikel 4:23, lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht een financiële bijdrage verlenen in de tegemoetkoming voor de aanleg van een groen dak en/of een groene gevel, indien de eigenaar, bewoner of huurder, indien van toepassing met schriftelijke toestemming van de eigenaar, een aanvraag tot het verlenen van financiële bijdrage heeft ingediend die voldoet aan de gestelde eisen in “Voorwaarden stimuleringsregeling aanleg groene daken”. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 3.

  Voorwaarden Stimuleringsregeling aanleg groene daken

 • Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in artikel genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier, zie bijlage A bij deze regeling;

  • b.

   de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar, geautoriseerde bewoner of huurder van een gebouw, of een pand van een organisatie zonder winstoogmerk. de minimale oppervlakte van het groen dak, exclusief terrassen of paden, of verticaal groen, exclusief ramen en deuren, bedraagt 6 m2;

  • c.

   ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak of verticale groen dienen deugdelijk en zorgvuldig door een erkend bedrijf te worden uitgevoerd. Het groene dak en/of groene gevel dient na ontvangst van het subsidiebedrag ten minste vier jaar in goede staat te blijven. De verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

  • d.

   de aanleg van het groene dak en/of het groene gevel is in overeenstemming met het geldend bouwrecht;

  • e.

   de beoordeling of de constructie van een woning, gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak of verticaal groen te dragen, is bij toepassingen van meer dan 20 m2 nodig. Een verklaring van deze deskundige of van een (dakdekkers) bedrijf moet bij de aanvraag worden toegevoegd. Wanneer meerdere eigenaren met aangrenzende daken een financiële bijdrage willen aanvragen, kunnen zij volstaan met één gezamenlijke constructieve berekening. De eigenaar van de woning, pand blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid;

  • f.

   de kosten van de voorzieningen dienen in redelijke verhouding te staan tot het verkrijgen resultaat;

  • g.

   voor herstel, reparatie of extra aanplant bij sterfte wordt geen financiële bijdrage verstrekt;

  • h.

   uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door het college, gebeurt op eigen risico van de aanvrager;

  • i.

   binnen 13 weken na de datum van verlening wordt met de aanleg van een groen dak of verticaal groen gestart, tenzij het naar het oordeel van het college, deze termijn niet haalbaar is geweest.

 • 4.

  Vaststelling subsidieplafond

  • a.

   Het subsidieplafond voor het beleidsdoel bedraagt voor de gehele looptijd van de regeling in 2018 € 15.000,-.; 2019 € 20.000,-; 2020 € 25.000,-; 2021 €30.000,- 2022 € 30.000,-;

  • b.

   De verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen;

  • c.

   De verstrekking van de subsidie geschiedt zolang het subsidiebedrag voorradig is.

  • d.

   Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd worden geweigerd;

  • e.

   In de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 5.

  Aanvraag subsidieverlening

  • a.

   Voor het aanvragen van de subsidie dient van het vastgestelde aanvraagformulier, zie bijlage A bij deze regeling; gebruik worden gemaakt. De aanvraag voor de subsidie groene daken/verticaal groen bevat in ieder geval:

  • a.

   een voorstel voor het aan te brengen groene dak/verticaal groen, de oppervlakte dan wel omvang ervan en hoe het eruit ziet;

  • b.

   een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten opgesteld door een dakbegroeningsbedrijf of een dakdeskundige. In de begroting wordt in ieder geval een overzicht van de kosten aangegeven van:

   • I.

    het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak/verticaal groen;

   • II.

    loonkosten dakbegroeningsbedrijf of dakdeskundige;

   • III.

    kosten van het bouwkundig advies;

   • IV.

    overige relevante kosten.

  • c.

   een situatietekening van schaal 1:100;

  • d.

   een foto van het bestaande dak.

  • e.

   indien een groen dak meer van 50 m2 aan oppervlakte heeft, dienen er twee offertes te worden ingediend bij de aanvraag. Indien het bedrijf is gecertificeerd door Stichting Groenkeur, hoeft er maar één offerte te worden ingediend;

  • f.

   als voor de realisatie van het groene dak of de groene gevel een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning) vereist is, dan wordt ook een kopie van de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of monumentenvergunning) meegezonden;

  • g.

   indien de aanvrager niet de eigenaar is van het betreffende gebouw of woonboot, dient een verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het aanbrengen van het groene dak en/of de groene gevel;

  • h.

   indien een (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

 • 6.

  Behandeling aanvraag subsidieverlening

  • a.

   De aanvrager ontvangt onverwijld een bericht van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening, waarin de datum van ontvangst van de aanvraag wordt vermeld

  • b.

   Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

  • c.

   Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd worden aangehouden tot de volgende begrotingsjaar De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

  • d.

   Na de realisatie van het project is het noodzakelijk om een gespecificeerde kostenoverzicht met de daarbij behorende nota’s te overhandigen voordat het subsidiebedrag kan worden uitgekeerd.

 • 7.

  Slotbepaling

  • a.

   Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

  • b.

   Deze Regeling vervalt op 31 december 2022.

  • c.

   Deze Regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groene daken en verticaal groen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2018-2022).

 • 8.

  Weigeringsgronden

 • Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:

  • a.

   het totaal beschikbare bedrag voor subsidie van in het betreffende jaar al is uitgekeerd;

  • b.

   niet aan de voorwaarden is voldaan, zoals gesteld in deze subsidieregeling;

  • c.

   de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

Algemene criteria

Begripsbepalingen

 • eigenaar/bewoner:

degene die volgens het Kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont;

 • woning:

een koop- huurwoning in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Verdeelsleutel

Hoogte van het subsidiebedrag en verantwoording

 • a.

  De bijdrage voor een groen dak bedraagt € 25,- per m2, en voor een groene gevel € 50,- per m2.

 • b.

  Het maximale subsidiebedrag inclusief kosten voor bouwkundig onderzoek bedraagt:

  • a.

   Particulier € 1.500,- per aangevraagd object;

  • b.

   Bedrijven/Organisatie (zonder winstoogmerk) € 2.500,- per aangevraagd object.

 • c.

  De kosten voor een bouwkundig onderzoek worden tot een maximum van € 250,- vergoed. Bij een gezamenlijke aanvraag van drie of meer woningen wordt voor een bouwkundig onderzoek tot een maximum van € 500,- vergoed.

 • d.

  Het subsidiebedrag is voor een particulier maximaal 90% van de totale kosten van de aanleg van een groen dak en of verticaal groen en voor een organisatie/bedrijf (zonder winstoogmerk) 50% van de totale kosten voor de aanleg van een groen dak of verticaal groen.

 • e.

  De kosten voor een asbestonderzoek door een gecertificeerd bedrijf worden tot een maximum van € 1.000,- vergoed.

Ondertekening

Toelichting

Algemeen

De Subsidieregeling groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel is ingesteld om het aanbrengen van extensieve groene daken en verticaal groen op gebouwen binnen de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel te stimuleren.

De raad heeft in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2018-2022) een bedrag beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling groene daken en verticaal groen.

Groene daken en/of verticaal groen dragen namelijk op verschillende manieren bij aan een leefbare en duurzame stad. Groene daken brengen groen in de stad op weinig tot niet gebruikte plaatsen en hebben een positief effect op het milieu. Zij kunnen zorgen voor een verbeterde waterhuishouding (minder regenwaterbelasting op het riool) en voor een verbetering van het stedelijke microklimaat (tegengaan van warmte-eiland effect, minder droge lucht).

Ook hebben zij een positief effect op de kwaliteit van het hemelwater en de atmosfeer (minder fijn stof). Voor bewoners zijn er verder de voordelen van een betere isolatie en binnenklimaatbeheersing bij lichte dakconstructies, vooral in de zomer. Bij toepassing van groene daken heeft de dakbedekking een langere levensduur. Groene daken dragen ook bij aan meer biodiversiteit in de stad (vooral ongewervelde dieren, die weer vogels aantrekken).

De subsidieregeling is bedoeld voor de aanleg van groene daken op woningen, scholen en appartementcomplexen, bedrijven en bijbehorende schuren en garages en de aanleg van verticaal groen/ groene muren, waarvoor speciale constructies nodig zijn.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor het realiseren van een extensief groen dak of verticaal groen op een gebouw of woonwagen.

Ten uitvoering van dit besluit is voorzien in een regeling waarbij aan particulieren en organisaties, die eigenaar of huurder zijn van een gebouw of woning in Krimpen aan den IJssel een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van een groen dak of verticaal groen.

Tabel overzicht subsidiebedragen:

Overzicht subsidiebedragen

Minimum oppervlakte

Bedrag/m2

Bedrag/m2

Maximale subsidiebedrag

% totale kosten van de aanleg van een groene gevel of dak

Groen dak

Groene gevel

Particulier

6 m2

€ 25,00

€ 50,00

€ 1.500,-

90%

Bedrijven/Organisatie zonder winstoogmerk

6 m2

€ 25,00

€ 50,00

€ 2.500,-

50%

Deze subsidieregeling groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel is gebaseerd op artikel 4:23, lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht, waarin is bepaald dat de subsidie kan worden verstrekt zonder dat daarvoor een wettelijke voorschrift bestaat, als de subsidie voor ten hoogste vijf jaar wordt verstrekt.

De verstrekking vindt als volgt plaats. Wanneer een particulier of organisatie (of een geautoriseerd persoon) in aanmerking wenst te komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een groen dak of gevel, kan degene daartoe een aanvraag indienen. Als er sprake is van een gezamenlijke aanleg, dan kan voor de bouwkundige kosten een extra bijdrage worden toegekend.

Wanneer een asbest dak wordt verwijderd en een groen dak wordt aangebracht, kan voor de kosten van een gecertificeerde bedrijf (wanneer het dak groter is dan 25 m2) een extra bijdrage van € 1.000,- worden toegekend.

De minimale oppervlak van het groen dak of verticaal groen bedraagt 6 m2. Er is gekozen voor een minimale oppervlakte van 6 m2, zodat kleine bouwwerken en schuurtjes ook in aanmerking kunnen komen voor subsidie maar het oppervlak wel zodanig groot is dat het een substantiële bijdrage levert aan het bereiken van de doelstellingen .

In artikel 4 wordt aangegeven op welke wijze een groen dak of verticaal groen moet worden aangelegd. Aangegeven is dat het ontwerp, aanleg en onderhoud van het groen dak of verticaal groen deugdelijk en zorgvuldig door een erkend bedrijf dienen te worden uitgevoerd.

De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor de inhoud van de aanvraag. De aanvrager dient altijd na te gaan of de stukken bij de aanvraag juist en volledig zijn en of er een omgevingsvergunning voor bouwen of monumenten nodig is.