Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 3.9 – Peutergroepen inclusief VVE

Geldend van 22-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 3.9 – Peutergroepen inclusief VVE

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel,

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het peuterspeelzaalwerk, inclusief VVE,

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Peutergroepen inclusief voorschoolse educatie (VVE).

Doel

Het verlenen van subsidie om peutergroepen in stand te houden, waar de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing van jonge kinderen wordt bevorderd.

Het aanbieden van VVE-programma aan peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van spraak- taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling en/of waarbij omgevingsfactoren de genoemde ontwikkelingen negatief beïnvloeden.

Doelgroep

 • -

  Peuters in de leeftijd tot 4 jaar, woonachtig in Krimpen aan den IJssel

 • -

  Peuters in de leeftijd tot 4 jaar, woonachtig in Krimpen aan den IJssel, die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van spraak- taalontwikkeling beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling en/of waarbij omgevingsfactoren de genoemde ontwikkelingen negatief beïnvloeden.

Aanvrager

 • A.

  Stichting KindeRdam

 • B.

  Stichting Reformatorische Kinderopvang Krimpen aan den IJssel

 • C.

  Stichting Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Madelief’

 • D.

  Instellingen die binnen dit beleidsterrein een project uit willen voeren

Subsidiesoort

 • A.

  Budgetsubsidie

 • B.

  Budgetsubsidie

 • C.

  Budgetsubsidie

 • D.

  Projectsubsidie

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2020.

Basisvoorwaarden

Maatschappelijke effecten, waar ook de kinderopvang een bijdrage aan moet leveren:

 • -

  Meer Krimpenaren hebben een gezonde leefstijl.

 • -

  Meer Krimpenaren doen mee naar eigen kunnen, ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze gaan naar (voor)school of hebben werk. Talenten worden benut.

 • -

  Meer Krimpenaren zijn zelfredzaam met mogelijke inzet van hun omgeving.

 • -

  Meer jeugdigen groeien op in een gezin.

 • -

  Meer opvoedkracht bij ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein. (kinderopvang/peutergroepen/scholen enzovoorts)

 • -

  Meer Krimpenaren voelen zich bij elkaar betrokken, wat zich o.a. uit dat er minder sprake is van vraagverlegenheid bij inwoners.

 • -

  Meer (jeugdige) Krimpenaren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten.

 • -

  Meer Krimpenaren zetten zich in als vrijwilliger.

 • -

  Meer Krimpenaren dragen bij aan een veilige leefomgeving.

 • -

  Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners

 • -

  Minder kinderen en ouderen worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende interventies).

 • -

  Minder (jeugdige) Krimpenaren zijn verslaafd.

 • -

  Minder (jeugdige) Krimpenaren plegen strafbare feiten.

De kinderopvang neemt het volgende in acht:

 • -

  Landelijk vastgestelde wettelijke kwaliteitseisen

 • -

  Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

 • -

  VVE Verbeterplan Krimpen aan den IJssel sept 2014

 • -

  “Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind 2020 Krimpen aan den IJssel”

 • -

  Notitie Subsidiering Peuteropvang gemeente Krimpen aan de IJssel v.a. 2019

Specifieke criteria

Peutergroepen inclusief VVE

 • -

  Het exploiteren van peutergroepen, waarin gevarieerde activiteiten worden aangeboden en begeleid, afgestemd op leeftijd en specifieke omstandigheden van peuters, gericht op het bieden van speelmogelijkheden en verzorging en op het bieden van aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden (waaronder taalontwikkeling, motoriekontwikkeling, spelontwikkeling, creativiteitsontwikkeling).

 • -

  Het ondernemen van de benodigde activiteiten in het kader van voorschoolse educatie, met inachtneming van de afspraken opgenomen in het VVE Verbeterplan.

 • -

  Het houden van ouderavonden en het geven van voorlichting en advies aan ouder/verzorgers.

 • -

  Afspraken maken met het basisonderwijs om de doorgaande lijn te waarborgen.

 • -

  Samenwerken met de partners om op die manier te realiseren dat kinderen een goede start maken voor zij aan de basisschool beginnen.

 • -

  De kinderopvang geeft bericht aan de KrimpenWijzer, zodra een doelgroepkind is aangemeld.

 • -

  Samenwerken met de KrimpenWijzer, zodat ouders met opvoed- en opgroeivragen worden ondersteund.

 • -

  Vroegtijdige signalering van achterstanden en in contact treden met KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team.

 • -

  Op grond van ondertekend ‘Samenwerkingsconvenant SISA, Verwijsindex risico’s jeugdigen’ doelmatig gebruikmaken van SISA en bevorderen een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van jeugdigen en leven daartoe de bepalingen van het convenant na.

 • -

  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren binnen de zorgstructuur van zijn of haar organisatie of werkpraktijk.

 • -

  Toepassen van de kinderopvangtoeslagtabel 2020 voor het innen van de ouderbijdragen voor de gesubsidieerde plaatsen.

 • -

  Gedurende het subsidiejaar per kwartaal het aantal peuterplekken monitoren.

De te leveren prestaties worden jaarlijks vastgelegd in de subsidie-overeenkomst.

Projectsubsidies

Het is mogelijk om binnen dit beleidsterrein voor de uitvoering van projecten een projectsubsidie te ontvangen. De projecten moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  De activiteit sluit aan bij gemeentelijk beleid en mag hier niet mee in strijd zijn.

 • 2.

  Er is sprake van een activiteit:

  • a.

   met een eenmalig karakter;

  • b.

   die binnen een beperkt tijdvak wordt uitgevoerd;

  • c.

   die gericht is op het stimuleren van maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten;

  • d.

   die bestemd is voor de doelgroep jeugd, senioren, minderheden of mensen met een beperking.

 • 3.

  Het project moet een bijdrage leveren aan minimaal één van de volgende doelstellingen:

  • a.

   achterstanden terugbrengen;

  • b.

   meer samenwerking en samenhang tussen welzijns-, sport- en maatschappelijke instellingen;

  • c.

   toename van de zelfredzaamheid van de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen met een beperking;

  • d.

   bevordering van integratie en participatie van de doelgroepen in de Krimpense samenleving;

  • e.

   meer sociale samenhang en gemeenschapszin op wijk- en buurtniveau;

  • f.

   verbetering van de laagdrempeligheid van voorzieningen en veiligheid op buurt- en wijkniveau;

  • g.

   meer leden die zich aansluiten bij organisaties en verenigingen;

  • h.

   vernieuwend;

  • i.

   stimulerend voor een grote groep mensen (minimaal 30);

  • j.

   promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal of landelijk niveau;

  • k.

   het starten van een nieuwe organisatie, waarvoor draagvlak is binnen de Krimpense gemeenschap, met als doelstelling om één van de beleidsprioriteiten van de gemeenteraad uit te voeren.

Verdeelsleutel

 • 1.

  De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.

 • 2.

  De verdeling van de subsidieplaatsen over de aanbieders wordt jaarlijks door B&W vastgesteld bij de verlening van de budgetsubsidies.

 • 3.

  Het college bepaalt elk jaar of het subsidiebedrag in aanmerking komt voor indexering.

 • 4.

  Zodra het subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen afgewezen.

Ondertekening