Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 3.15 - Cultuureducatie

Geldend van 22-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 3.15 - Cultuureducatie

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel

overwegende dat de muziekschool met ingang van 1 september 2017 extern verzelfstandigd is

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidiebeleidsregel Cultuureducatie

Doel

De gemeente hecht waarde aan hoogwaardig muziekonderwijs in Krimpen aan den IJssel en houdt daartoe een muziekschool in stand. De muziekschool vervult een centrale rol binnen het muzikale leven in Krimpen en biedt muziekeducatie aan dat gericht is op de totale bevolking. Het bevat een onderwijsprogramma (met name aangeboden via het primair onderwijs) en een vrijetijdsprogramma. Bij het aanbieden van activiteiten wordt ingespeeld op de vier fases van de culturele levensloop van leerlingen.

Het doel van de activiteiten van de muziekschool is de inwoners van Krimpen aan den IJssel te stimuleren tot deelname aan muziekactiviteiten en hen verdieping te bieden op het gebied van muziekeducatie om hen een basis te geven voor actieve en passieve muziekbeleving.

Doelgroep

 • A.

  Alle inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aanvrager

 • A.

  Stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel

Subsidiesoort

 • A.

  Budgetsubsidie

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2020.

Basisvoorwaarden

Aanbod

 • a)

  De eerste twee fasen uit de culturele levensloop, te weten kennismaken (1) en oriënteren en verdiepen (2), worden zowel in het onderwijsprogramma als in het vrijetijdsprogramma aangeboden.

 • b)

  De derde en vierde fase van de culturele levensloop, te weten verzelfstandigen (3) en excelleren (4), worden uitsluitend in het vrijetijdsprogramma aangeboden.

 • c)

  Fase 1 en 2 worden (onder meer) aangeboden door middel van een Brede School aanbod, binnenschoolse cultuureducatie, Muziek Op School (MOS) en korte cursussen.

 • d)

  Fase 3 en 4 worden (onder meer) aangeboden door middel van instrumentale en vocale lessen, aanbod in samenspel (orkesten en ensembles) en korte cursussen.

 • e)

  De muziekschool organiseert optredens met de leerlingen.

 • f)

  Het onderwijsprogramma wordt aangeboden aan alle basisscholen in Krimpen aan den IJssel. Afname is een keuze van de school zelf.

 • g)

  Voor het onderwijsprogramma werkt de muziekschool samen met de combinatiefunctionarissen van stichting SYnerKri in het kader van Brede School en binnenschoolse cultuureducatie.

 • h)

  De muziekschool geeft leerlingen de mogelijkheid instrumenten te huren.

Kostendekkendheid

 • a)

  Het aanbod op het primair onderwijs wordt door de gemeente gesubsidieerd. Scholen dragen een gedeelte bij.

 • b)

  Het vrijetijdsaanbod wordt gedeeltelijk gesubsidieerd. Er wordt toegewerkt naar het volgende model:

  • -

   Leerlingen tot 21 jaar krijgen een aantal minuten per lesweek gesubsidieerd (basis). De resterende tijd wordt docent-kostendekkend aangevuld (tarief). Zodra een leerling 21 wordt, wordt het tarief verhoogd met de BTW en wordt het aantal gesubsidieerde minuten verlaagd.

  • -

   Leerlingen van 21 jaar en ouder krijgen de eerste 3 jaar het basistarief inclusief BTW; na 3 jaar wordt het aantal gesubsidieerde minuten verlaagd. Na jaar 6 wordt het docent-kostendekkend tarief gehanteerd.

  • -

   Vanaf 28 jaar betalen leerlingen docent-kostendekkende tarieven.

 • c)

  Overig aanbod is (minimaal) docent-kostendekkend.

 • d)

  Het staat de muziekschool vrij buiten de gemeentegrenzen te opereren, mits dit kostendekkend gebeurt.

 • e)

  De muziekschool accepteert leerlingen die gebruikmaken van de minima reductieregeling van de gemeente.

Specifieke criteria

Tarifering

 • a)

  De procentuele aanpassing van de tarieven van de muziekschool worden vastgelegd in de subsidieovereenkomst.

 • b)

  Prijsaanpassing gebeurt niet vaker dan jaarlijks en in samenspraak met de gemeente.

 • c)

  Het staat de muziekschool vrij te werken met prijsacties.

Jaarlijkse afspraken

 • a)

  In de subsidieovereenkomst worden jaarlijks de afspraken tussen gemeente en muziekschool nader uitgewerkt, onder andere voor wat betreft de te leveren prestaties.

 • b)

  De gemeente kan in de overeenkomst nadere voorwaarden stellen met betrekking tot de prestaties, wijze van controle en het maximum percentage dat de overhead mag bedragen.

Huisvesting en personeel

 • a)

  De muziekschool is gehuisvest in de Tuyter.

 • b)

  De huisvestingslasten worden door de gemeente gesubsidieerd.

 • c)

  De muziekschool voert het Sociaal Plan Verzelfstandiging Muziekschool uit.

Verdeelsleutel

De gemeenteraad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Ondertekening