Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Vaals houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals)

Geldend van 22-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Vaals houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals)

De heffingsambtenaar van de gemeente Vaals

Gelet op de verordening parkeerbelasting 2017 (laatst gewijzigd op 23 september 2019);

BESLUIT

Het mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals vast te stellen

Artikel 1

De parkeerbelasting bedoeld als in artikel 2, onder a, van de verordening parkeerbelasting 2017, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 september 2019; zijn gemandateerd de medewerkers van het cluster Veiligheid die aangesteld zijn als Bijzondere Opsporing Ambtenaar (BOA).

Artikel 2

  • 1. Dit besluit wordt aangehaald als mandaatbesluit parkeerbelasting gemeente Vaals

  • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Ondertekening

Vaals, 7 januari 2020

De heffingsambtenaar van de gemeente Vaals,

drs. R.J.M. Smeets