Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent afkoppelen regenwater (Stimuleringsregeling ‘Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein’ gemeente Schiedam 2020-2023)

Geldend van 15-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent afkoppelen regenwater (Stimuleringsregeling ‘Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein’ gemeente Schiedam 2020-2023)

Burgemeester en Wethouders van Schiedam,

gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017,

en conform de beleidsvoornemens van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Schiedam 2019-2023 en het Klimaatadaptatieplan Schiedam, die zijn vastgesteld op 12 maart 2019,

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Stimuleringsregeling ‘Afkoppelen en retentie van met hemelwater op particulier terrein’; gemeente Schiedam 2020-2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017.

 • 2. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam.

 • 3. Retentie van hemelwater: het tijdelijk vasthouden en zoveel mogelijk vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op particulier terrein.

 • 4. Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel en sneeuw.

 • 5. Ontharden: weghalen van niet-waterdoorlatende particuliere erfverhardingen die niet op een openbaar rioolstelsel zijn aangesloten, al dan niet gevolgd door het terugbrengen van beplanting, waterdoorlatende verharding, waterpasserende verharding of vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond.

 • 6. Afkoppelen: onderbreken van de afvoer van het schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal geborgen en verwerkt, bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of lokaal aangewend voor nuttig gebruik.

 • 7. Schoon verhard oppervlak: dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen waarvan het hemelwater dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.

 • 8. Groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing waarbij de begroeiing een minimaal waterbergend vermogen van 20 mm/m2 dak heeft.

 • 9. Blauw dak: dakoppervlak dat is ingericht om tijdelijk hemelwater te bergen met een minimaal waterbergend vermogen van minimaal 20 mm/m2. Het water dat kan worden geborgen wordt vertraagd afgevoerd naar het openbare rioolstelsel.

 • 10. Openbaar rioolstelsel: een gemengd rioolstelsel, een gescheiden rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel in eigendom en beheer van de gemeente.

 • 11. Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool plaatsvindt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

 • 12. Gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt via een vuilwaterriool naar de RWZI geleid en hemelwater via een hemelwaterriool naar het oppervlaktewater.

 • 13. Verbeterd gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt samen met een klein deel van het hemelwater naar de RWZI geleid. Bij grotere regenbuien wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater.

 • 14. Kwetsbare gebieden: gebieden in Schiedam die kwetsbaar zijn voor wateroverlast bij hevige neerslag.

Artikel 2 Doelstelling

Met deze subsidieverstrekking beoogt de gemeente Schiedam:

 • a.

  het stimuleren van afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein;

 • b.

  het leveren van een bijdrage aan de klimaatrobuustheid van de stad, waaronder het vergroten van de sponswerking van de stad en het terugdringen van wateroverlast door ontlasting van de openbare rioolstelsels, en

 • c.

  het vergroten van de kennis van en het bewustzijn van de bewoners van Schiedam over de effecten van klimaatverandering en het aanpassen van de stad aan de gevolgen ervan.

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor de regeling wordt jaarlijks of na tussentijdse evaluatie vastgesteld. Voor 2020 is het subsidieplafond vastgesteld op EUR 150.000,-.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als ontvangstdatum van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 4 Subsidieaanvrager

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door (groepen van) natuurlijke personen en door privaatrechtelijke rechtspersonen, voor zover zij eigenaar zijn van een in Schiedam gelegen perceel waarop schoon verhard oppervlak (dakoppervlak en/of particuliere erfverharding) is aangebracht.

 • 2. Een groep van natuurlijke personen kan een gezamenlijke aanvraag indienen indien de aanvrager daarvoor een volmacht heeft van de andere eigenaren.

 • 3. Indien de aanvrager, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet de eigenaar, maar de huurder van het perceel is, kan een aanvraag worden ingediend met toestemming van de eigenaar van het perceel.

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Eenmalige subsidie wordt verleend voor:

  • a.

   het ontharden van particuliere niet-waterdoorlatende erfverharding, al dan niet gevolgd door het daarvoor terugbrengen van:

   • beplanting;

   • waterdoorlatende verharding (zoals grind, (ritterplaten met) split en als zodanig erkende waterdoorlatende klinkers en tegels;

   • water passerende verharding met een open en doorlatende voeg (minimaal 20% van het totaal verhard oppervlak), zoals grasbeton tegels;

   • vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond; en

  • b.

   het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen van bestaande openbare rioolstelsels binnen de grenzen van Schiedam; en

  • c.

   het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op bestaande particuliere dakverhardingen, door het aanleggen van een groen of blauw dak.

 • 2. Ten aanzien van de in het eerste lid genoemde activiteiten gelden de volgende specificaties:

  • a.

   Eerste lid sub a:

   • Het minimaal te ontharden oppervlak is 10 m2 of, indien het totale erf kleiner is dan 20 m2, de helft van het erf waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • b.

   Eerste lid sub b:

   • Het minimaal af te koppelen oppervlak is 20 m2;

   • in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel;

   • bij de afkoppelwerkzaamheden wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale waterberging van 20 mm/m2;

   • deze waterberging mag boven- of ondergronds worden aangelegd; en

   • na benutting van deze waterberging mag hemelwater eventueel via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte.

  • c.

   Eerste lid sub c:

   • Het minimale oppervlak voor een groen of blauw dak is 10 m2;

   • in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel;

   • een groen of blauw dak heeft een minimaal waterbergend vermogen van 20 mm/m2 dakoppervlak;

   • na benutting van deze wateropslag mag hemelwater overlopen naar groene zones in de tuin via een overloop of vertraagd afvoeren op de openbare riolering; en

   • in het geval van een groen dak is het dak opgebouwd uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag.

 • 3. Voor een financiële bijdragen komen voorts in aanmerking andere activiteiten dan de in het vorige lid genoemde, die naar oordeel van het college in voldoende mate bijdragen in de in artikel 3 genoemde doelstelling.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1. De hoogtes van de subsidiebedragen zijn:

  • a.

   Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het ontharden van particuliere erfverharding, zoals bedoeld in artikel 5 sub a:

   • € 10,- per m2 met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag.

  • b.

   Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen, zoals bedoeld in artikel 5, sub b:

   • € 20,- per m2 met een maximum van € 10.000,- per subsidieaanvraag.

  • c.

   Voor het afkoppelen en retentie van hemelwater door de aanleg van een particulier groen of blauw dak, zoals bedoeld in artikel 5, sub c:

   • € 20,- per m2 met een maximum van € 10.000,- per subsidieaanvraag.

 • 2. Bij gecombineerde activiteiten worden de grensbedragen per activiteit gehandhaafd

 • 3. De totale subsidiebijdrage bedraagt maximaal 30% van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 4. Aanvragen gelegen binnen één van de kwetsbare gebieden, vastgesteld op de kaart in bijlage I, komen in aanmerking voor een verhoogde subsidiebijdrage. De subsidiebedragen per m2, het maximum en het percentage zoals opgenomen in lid 1 en 3 van dit artikel worden in de kwetsbare gebieden vermenigvuldigd met een factor 1,5.

Artikel 7 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend bij het College door middel van het hiervoor ontworpen aanvraagformulier ‘Subsidieaanvraag voor afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein’.

 • 2. Een aanvraag voor activiteiten zoals opgenomen in artikel 5 onder a, b en c bevat een beschrijving van de activiteiten en gaat vergezeld van:

  • a.

   een kaart waarop de activiteit of de activiteiten zijn aangeduid met een aanduiding van het aantal vierkante meters;

  • b.

   foto’s waaruit de situatie voor uitvoering van de activiteit blijkt; en

  • c.

   een begroting of offerte(s) van de activiteit(en).

 • 3. In aanvulling op het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt aanvullend voor artikel 5 sub b en c:

  • a.

   een technische omschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking, of

  • b.

   een technische omschrijving van het groene of blauwe dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, waterhoudend vermogen en noodoverloop/vertraagde afvoer.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  De activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd, wettelijk zijn voorgeschreven.

 • 2.

  Voor de activiteit waarop de subsidieaanvraag ziet, al eerder gemeentelijke subsidie is verstrekt.

 • 3.

  In het geval subsidie wordt aangevraagd voor:

  • a.

   openbare verhardingen waaronder bijv. geveltuintjes, of;

  • b.

   particuliere verhardingen bij nieuwbouw; of

  • c.

   regentonnen of andere voorzieningen zonder de vereiste aanvullende bergingsvoorzieningen.

 • 4.

  Met de uitvoering van de betreffende activiteit, waarvoor subsidie is aangevraagd, is begonnen voordat de beschikking is verleend.

Artikel 9 Beschikking

 • 1. Het college beslist overeenkomstig het bepaalde in de ASV binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn kan eenmaal ten hoogste met 5 weken worden verdaagd.

 • 2. Het college verleent geen voorschotten op de verleende subsidies.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger geldt dat de werkzaamheden binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening uitgevoerd dienen te zijn.

 • 2. Voor activiteiten zoals opgenomen in artikel 5, eerste lid sub a en b, geldt dat de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan. Hiertoe dient de subsidieaanvrager te onderzoeken of de bodemopbouw voldoende geschikt is om hemelwater te laten infiltreren

 • 3. De subsidieaanvrager is verplicht ten behoeve van steekproefsgewijze controles toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor subsidie is gegeven.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteiten.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend met het daartoe vastgestelde gereedmeldingsformulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   een verantwoording van de gemaakte kosten met facturen en bankafschriften; en

  • b.

   foto’s die de situatie na uitvoering van de activiteiten weergeven

 • 3. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling besluit het college over de vaststelling en uitbetaling van de subsidie. Deze termijn kan eenmaal ten hoogste met vijf weken worden verdaagd.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen in deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten, of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen, zulks naar het oordeel van het college, voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze stimuleringsregeling ‘Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein gemeente Schiedam 2020-2023’ treedt in werking op 15 maart 2020 of bij bekendmaking na 14 maart 2020, de dag na bekendmaking ervan.

 • 2. De einddatum van deze stimuleringsregeling is 31 december 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 17 december 2019.

de secretaris,

drs. M. A. van den Hende, wnd

de burgemeester,

C.H.J. Lamers

Toelichting

Artikel 1 Waterdoorlatende verharding

Soms is verharding op particulier terrein nodig of wenselijk, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding gekozen worden. Waterdoorlatende verharding heeft de volgende voordelen ten opzichte van niet waterdoorlatend verharding: Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen en het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden.

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

Jaarlijks wordt een maximaal bedrag per kalenderjaar vastgesteld dat beschikbaar is voor subsidie op grond van deze subsidieregeling. Voor het eerste jaar is het bedrag vastgesteld in deze regeling. Voor 2021 en verder neemt het college steeds voorafgaand aan het kalenderjaar een nieuw besluit. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, is het college wettelijk verplicht om de subsidie te weigeren. Dit is bepaald in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Subsidieaanvrager

Tweede lid: subsidie kan ook worden aangevraagd door een persoon namens meerdere personen die voldoen aan het bepaalde in deze regeling. De aanvrager moet dan gevolmachtigd worden om een aanvraag in te dienen. De gevolmachtigde aanvrager vertegenwoordigt dan de anderen bij de aanvraag en alle vervolgstappen.

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

In het eerste lid zijn 3 activiteiten (sub a,b, en c) genoemd die voor subsidie in aanmerking komen. Voor ieder van de activiteiten wordt ten hoogste eenmaal subsidie verleend (mits niet eerder gemeentelijke subsidie is ontvangen voor dezelfde activiteit). Per activiteit kan afzonderlijk subsidie worden aangevraagd, maar ze kunnen ook gecombineerd worden aangevraagd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

Tweede lid: Bij gecombineerde activiteiten worden de grensbedragen per activiteit gehandhaafd

Artikel 6 Berekening van de subsidie; kwetsbare gebieden

Schiedam kent een aantal gebieden die – vanwege de ligging en de ruimtelijke inrichting - een groter risico op wateroverlast hebben dan andere gebieden in de gemeente. Deze gebieden zijn weergegeven in het uitvoeringsplan. Juist in deze gebieden is afkoppelen en zoveel mogelijk ontharden van particulier terrein nodig om de risico’s op wateroverlast te verminderen. Daarom heeft de stimuleringsregeling een bepaling opgenomen, die bedoeld is om particulieren in kwetsbare gebieden extra te stimuleren, door het beschikbaar stellen van een hogere subsidiebijdrage (= subsidiebijdrage x factor 1,5)

Artikel 8 Weigeringsgronden

Tweede lid: Per activiteit zoals omschreven in artikel 5 eerste lid onder a, b, en c kan subsidie worden aangevraagd. De subsidie kan voor alle activiteiten ineens worden aangevraagd of verdeeld over meerdere aanvragen. Per activiteit wordt niet meer dan éénmaal subsidie verstrekt. Wanneer al eerder gemeentelijke subsidie voor dezelfde activiteit is verstrekt, wordt een herhaalde aanvraag om subsidie voor die activiteit geweigerd.

Vierde lid; Behalen van het resultaat wordt vooraf beoordeeld op grond van aanvraagbescheiden en gestelde voorwaarden. In de regeling is een hardheidsclausule (artikel 12) opgenomen om in bepaalde gevallen toch hiervan af te wijken.

Bijlage I - Kwetsbare gebieden voor wateroverlast bij hevige neerslag

afbeelding binnen de regeling