Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Meierijstad. (AVOI Meierijstad)

Geldend van 17-01-2020 t/m 16-11-2022

Intitulé

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Meierijstad. (AVOI Meierijstad)

De raad van de gemeente Meierijstad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2019;

overwegende, dat het wenselijk is om een verordening vast te stellen met het oog op minimalisatie van overlast en maatschappelijke kosten, alsmede een efficiënt gebruik van de openbare ruimte met betrekking tot werkzaamheden aan kabels en/of leidingen;

gelet op artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht, artikelen 5.2 en 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Meierijstad. (AVOI Meierijstad)

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Belanghebbenden: de omwonenden en bedrijfsmatige gebruikers van alle percelen, grenzend aan het tracé van kabels en/of leidingen;

 • Bovengrondse voorzieningen: transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations die onderdeel uitmaken van een net of netwerk, als bedoeld in onderdeel l. van dit artikel, die bovengronds in de openbare ruimte worden geplaatst;

 • Breek- en graafverbod: tijdelijk verbod voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals genoemd in dit artikel;

 • Gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, een publiekrechtelijke vergunning of een privaatrechtelijke overeenkomst;

 • Grondroerder: de natuurlijke of rechtspersoon, onder wiens verantwoordelijkheid werkzaamheden worden verricht;

 • (Huis)aansluiting: het gedeelte van de kabel en/of leiding dat een netwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt (o.a. ten behoeve van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet Waardering Onroerende Zaken);

 • Instemmingsbesluit: besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag tot instemming van de voorgenomen werkzaamheden voor kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

 • Kabels en/of leidingen: kabels en/of (buis)leidingen, daaronder in ieder geval begrepen dat wat onder kabels wordt verstaan in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, die onderdeel zijn van een openbaar (elektronisch communicatie)netwerk, daaronder mede begrepen de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, en tevens omvattende lege buizen, ondergrondse ondersteunings-werken en beschermingswerken, bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

 • Netbeheerder: degene die als natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon acteert als beheerder van een al dan niet openbaar netwerk;

 • Netwerk: samenstel van kabels of leidingen;

 • Niet-openbare kabels en leidingen: kabels en/of leidingen, dan wel het netwerk waartoe deze behoren, die niet gebruikt worden om voor het publiek beschikbare, openbare diensten aan te bieden.

 • Openbare gronden: openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • Registratiesysteem: digitaal systeem dat burgemeester en wethouders hanteren om meldingen, vergunningen en instemmingsbesluiten van werkzaamheden, en alles wat daarmee samenhangt te verwerken;

 • Sleufloze technieken: het maken van een holle ruimte in de grond, met behulp van een (gestuurde) boring of persing, zonder daarbij de omringende grondslag te verwijderen;

 • Spoedeisende werkzaamheden: werkzaamheden voor reparatie of onderhoud waarvan uitstel niet mogelijk is als een ernstige belemmering of storing van de dienstverlening in het betreffende netwerk is opgetreden;

 • Vergunning: besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag van de voorgenomen werkzaamheden behoudens voor kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • Werkelijke kosten: de kosten, die in rekening zijn gebracht door degene die de werkzaamheden heeft verricht, vermeerderd met de kosten van toezicht en facturering.

 • Werkzaamheden: handmatige en/of mechanische (graaf)werkzaamheden, waaronder ook begrepen het opbreken en herstellen van de sleufbedekking en sleufloze technieken, in of op openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen;

 • Werkzaamheden van niet-ingrijpende aard:

  • a.

   het aanbrengen, instandhouden of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen (mantelbuizen);

  • b.

   aanleg, instandhouding en/of opruiming van kabels en/of leidingen met een gezamenlijke tracélengte tot vijfentwintig (25) meter, waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen worden gekruist en met geringe overlast c.q. belemmeringen voor de omgeving;

  • c.

   aanleg, instandhouding en/of opruiming van incidentele (huis)aansluitingen, waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen worden gekruist, tot een gezamenlijke tracélengte van vijfentwintig (25) meter;

  • d.

   het plaatsen van distributie- en mutatiepunten met een afmeting kleiner dan 30x30x30 cm (l x b x h);

  • e.

   het maken van maximaal twee montagegat(en) c.q. lasgat(en); een opbreking met beperkte afmeting, maximaal 2 m2, die wordt gemaakt ten behoeve van de toegang tot een distributie- of mutatiepunt, plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten behoeve van huisaansluitingen, voor het herstellen van kabel c.q. leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden.

 • Werkzaamheden van kortdurende aard en waarvan de gevolgen beperkt zijn. Hieronder vallen werkzaamheden die voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de werkzaamheden hebben een gezamenlijke tracélengte tot 25 meter, en;

  • b.

   geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen worden gekruist, en;

  • c.

   de werkzaamheden naar verwachting geen impact hebben op de doorstroming van het (langzaam of snel)verkeer, en;

  • d.

   er worden geen boven- en ondergrondse kasten of handholes geplaatst;

  • e.

   het betreft het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen, het realiseren van kabellassen of (maximaal 5) huisaansluitingen, werkzaamheden in bestaande handholes of reparatie- of onderhoudswerkzaamheden;

  • f.

   het betreft het maken van maximaal 2 opbrekingen met elk een afmeting van maximaal 2 m², tenzij het om het realiseren van huisaansluitingen gaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op werkzaamheden die door of namens een netbeheerder plaatsvinden binnen de gemeente Meierijstad.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op alle kabels en leidingen in openbare gronden, ongeacht op welke grondslag deze zijn aangelegd.

 • 3.

  Het bepaalde in deze verordening geldt niet voor zover hierin reeds is voorzien in de Telecommunicatiewet.

Artikel 3 Nadere regels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 • 2.

  Deze nadere regels hebben betrekking op:

  • a.

   De bescherming van de openbare orde, de veiligheid, het milieu, het uiterlijke aanzien van de omgeving en de archeologische waarden, alsmede op het voorkomen en beperken van overlast en schade;

  • b.

   het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van werkzaamheden bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen;

  • c.

   het bevorderen van het medegebruik van voorzieningen;

  • d.

   ondergrondse ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden;

  • e.

   de te verstrekken gegevens alsmede over de wijze waarop die moeten worden verstrekt.

  • f.

   de voorwaarden voor vergoeding en herstel van de door werkzaamheden veroorzaakte schades aan verhardingen of groenvoorzieningen en de verrekening (Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen);

  • g.

   de voorwaarden ten aanzien van het verstrekken van nadeelcompensatie in het geval van het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen beschreven staat (Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen).

 • 3.

  De regels bedoeld in het voorgaande lid, aanhef en onder a. tot en met e. worden opgenomen in het Handboek kabels en leidingen.

Hoofdstuk 2 Aanvragen en melden van werkzaamheden

Artikel 4 Instemmings- en vergunningsvereiste

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning of, indien het betreft een kabel of leiding die valt onder de werking van de Telecommunicatiewet, een instemmingsbesluit van het college kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden, te onderhouden, te verleggen of te verwijderen.

 • 2.

  Voor het verrichten van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van niet ingrijpende aard is geen instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een door burgemeester en wethouders goedgekeurde melding. Burgemeester en wethouders kunnen om redenen van veiligheid delen van het grondgebied aanwijzen waarvoor het voorgaande niet van toepassing is.

 • 3.

  De werkzaamheden moeten binnen een jaar na de datum waarop het instemmingsbesluit of vergunning onherroepelijk is geworden zijn voltooid.

 • 4.

  De werkzaamheden van niet ingrijpende aard moeten binnen het in de goedgekeurde melding bepaalde tijdvak zijn voltooid.

 • 5.

  Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing op werkzaamheden van de gemeente.

Artikel 5 Aanvragen en melden

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet een instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in artikel 4, bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd.

 • 2.

  Bij de aanvraag of melding wordt gebruik gemaakt van het door burgemeester en wethouders gehanteerde registratiesysteem.

 • 3.

  In verband met de voorgenomen werkzaamheden kan aanvrager verzoeken om vooroverleg met burgemeester en wethouders om de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden. Dat verzoek wordt in beginsel ingewilligd. Het vooroverleg is in ieder geval mede gericht op het zoveel mogelijk gebruiken van bestaande voorzieningen en het beperken van elkaars schade.

 • 4.

  Als de werkzaamheden ook betrekking hebben op openbare gronden van een andere gedoogplichtige of grondeigenaar dan de gemeente en/of als er een aanvraag voor een vergunning al dan niet bij een ander bestuursorgaan op grond van een andere wet is ingediend, dan stelt de aanvrager burgemeester en wethouders hiervan op de hoogte.

 • 5.

  Werkzaamheden van niet ingrijpende aard of de aanvang van werkzaamheden dien(t)(en) 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld te worden bij burgemeester en wethouders.

 • 6.

  Spoedeisende werkzaamheden moeten voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld worden bij burgemeester en wethouders. Als een melding vooraf niet mogelijk is, moet de melding op de eerstvolgende werkdag na de aanvang van de uitvoering gemotiveerd worden gedaan.

Artikel 6 Gegevensverstrekking

 • 1.

  Bij een aanvraag om een instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;

  • b.

   als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;

  • c.

   de tracélengte en de lengte en breedte van de te graven sleuf, alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;

  • d.

   een opgave van het aantal, de soort, de aard en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;

  • e.

   een opgave van het aantal kabels en/of leidingen dat direct in gebruik wordt genomen en het aantal kabels en/of leidingen dat niet direct in gebruik wordt genomen;

  • f.

   een BGT tekening met legenda en eenduidige en volledige maatvoering (RD-coördinaten) met daarop aangegeven:

 • 1o een opgave van het gewenste tracé;

 • 2o een opgave van de tijdelijke en permanente voorzieningen;

  • g.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen het boorprofiel indien het gestuurde boringen betreft;

  • h.

   overtuigende gegevens en inzicht omtrent de uitvoerbaarheid van de voorgenomen werkzaamheden binnen de beschikbare ruimte, waaruit ook blijkt dat de bereikbaarheid van de overige kabels en/of leidingen blijft gewaarborgd;

  • i.

   de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

  • j.

   vereiste vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) op grond van overige wetgeving, alsmede informatie over de afstemming met andere gedoogplichtigen, grondeigenaren en/of beheerders van openbare gronden;

  • k.

   een verkeers- en bereikbaarheidsplan.

 • 2.

  Bij een melding, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;

  • b.

   als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;

  • c.

   de uitvoerende partij, het adres van de graaflocatie(s), inclusief een situatieschets;

  • d.

   de lengte en breedte van de sleuf of montagegat(en), alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;

  • e.

   de datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden.

In geval van spoedeisende werkzaamheden moeten tevens worden verstrekt:

 • f.

  de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden;

 • g.

  de omschrijving van de werkzaamheden die worden of zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Voorschriften en weigeringsgronden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in het instemmingsbesluit of in de vergunning voorschriften en beperkingen opnemen, dan wel een vergunning weigeren, in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid;

  • c.

   het voorkomen of beperken van schade en overlast, waaronder mede verstaan wordt het afstemmen met andere werkzaamheden met het oog op het beperken van breek- en graafwerkzaamheden en het bevorderen van medegebruik , een goede doorstroming van het verkeer en de bescherming van groenvoorzieningen en van het uiterlijke aanzien van de omgeving;

  • d.

   de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik, beheer, en onderhoud van openbare gronden en gebouwen en het belang van evenementen;

  • e.

   de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het beschermen van reeds in de grond aanwezige werken en eventuele in de grond aanwezige objecten of archeologische waarden.

 • 2.

  De voorschriften en weigeringsgronden, zoals genoemd in het eerste lid, kunnen slechts betrekking hebben op:

  • a.

   het tijdstip, de plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden;

  • b.

   afstemming met betrekking tot overige in de grond aanwezige werken.

 • 3.

  De belanghebbenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden moeten schriftelijk worden geïnformeerd over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

Artikel 8 (Mede)gebruik van voorzieningen

 • 1.

  Op verzoek van burgemeester en wethouders wordt bij de werkzaamheden zoveel mogelijk (mede)gebruik gemaakt van bestaande, hetzij door overige netbeheerders dan wel door of in opdracht van burgemeester en wethouders aangelegde, voorzieningen voor zover dit technisch en economisch haalbaar is en medegebruik geen belemmering vormt voor de veiligheid, toegankelijkheid en leveringszekerheid.

 • 2.

  In het vooroverleg als bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt mede bepaald of en, zo ja, langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9 Beslistermijnen

 • 1.

  De beslissing op een aanvraag om een instemmingsbesluit of vergunning wordt genomen uiterlijk 8 weken na de dag van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Als een instemmingsbesluit of vergunning niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn kan worden genomen of verstrekt, delen burgemeester en wethouders dit aan de aanvrager mede en noemen daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen het instemmingsbesluit of vergunning wel kan worden genomen of verstrekt.

 • 3.

  De goedkeuring op een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard wordt genomen binnen 5 werkdagen.

 • 4.

  De goedkeuring op een melding voor spoedeisende werkzaamheden volgt uiterlijk 5 werkdagen nadat de melding is gedaan.

 • 5.

  ln afwijking van het bepaalde in het eerste lid, houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met de voorgenomen werkzaamheden een of meerdere vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) op grond van overige wetgeving is of zijn vereist. Het vorenstaande geldt niet als de beschikking op een aanvraag van de vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) al is gegeven en de in artikelen 6:7 en 6:9 Algemene wet bestuursrecht genoemde termijnen zijn verstreken zonder dat bezwaren zijn ingediend. Deze aanhouding eindigt na afloop van de bezwarentermijn, tenzij er bezwaren zijn ingediend en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening; in dat geval eindigt de aanhouding met ingang van de dag nadat op dat verzoek is beslist.

 • 6.

  lndien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit schriftelijk aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de vergunning of instemmingsbesluit wel tegemoet kan worden gezien.

 • 7.

  Paragraaf 4.1.3.3 (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 10 wijzigen of intrekken vergunning of instemming

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning of instemming wijzigen of intrekken, als:

  • a.

   de in de vergunning of instemmingsbesluit benoemde werkzaamheden niet binnen één jaar na de datum waarop de vergunning of het instemmingsbesluit onherroepelijk is geworden zijn voltooid;

  • b.

   de kabel en/of leiding definitief buiten gebruik is gesteld;

  • c.

   de vergunning of instemming is verleend ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • d.

   de vergunning of instemming in strijd met enig wettelijk voorschrift is afgegeven;

  • e.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften niet wordt nageleefd;

  • f.

   na het verlenen van de vergunning of instemming naar het oordeel van burgemeester en wethouders gegronde aanleiding bestaat te veronderstellen dat het van kracht blijven van de vergunning of de instemming onaanvaardbare schadelijke gevolgen heeft voor mens, natuur of milieu en hieraan door het stellen van nadere voorschriften en beperkingen aan de verleende vergunning of instemming niet kan worden tegemoetgekomen;

  • g.

   dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijkerwijs nodig is vanwege de uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden van openbaar belang en algemeen nut;

  • h.

   er sprake is van verkoop van gronden in eigendom van gemeente, behorende tot de openbare grond, aan derden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders gaan niet over tot intrekking of wijziging van de vergunning of instemming dan nadat zij de houder van de vergunning of instemming hebben gehoord.

 • 3.

  Aan het besluit tot wijziging of intrekking van de vergunning of instemming kan de verplichting worden verbonden om de betreffende kabels en/of leiding(en) te verplaatsen of deze te verwijderen.

Artikel 11 Stilleggen werkzaamheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de werkzaamheden stil te leggen als wordt gewerkt:

 • a.

  zonder afgegeven vergunning, instemmingsbesluit of gedane melding;

 • b.

  in afwijking van de voorschriften en/of beperkingen uit de vergunning of instemmingsbesluit;

 • c.

  in afwijking van de voorschriften uit het ‘Handboek;

 • d.

  in strijd met het geldende breek- en graafverbod.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 12 Het nemen van maatregelen en nadeelcompensatie

 • 1.

  Voor aanpassingen van kabels of leidingen van een netwerk van een netbeheerder in of op openbare gronden op verzoek van burgemeester en wethouders, gelden, voor zover daarin niet al wordt voorzien door de Telecommunicatiewet, de volgende bepalingen:

  • a.

   De netbeheerder is verplicht op verzoek van burgemeester en wethouders over te gaan tot het nemen van maatregelen voor kabels en leidingen ten dienste van zijn net, waaronder het verleggen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente in het algemeen belang;

  • b.

   De gemeente en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van kabels of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken;

  • c.

   Burgemeester en wethouders nemen het besluit tot een schriftelijke aanwijzing voor het verleggen van een leiding zo mogelijk op basis van overeenstemming;

  • d.

   Na een schriftelijk verzoek van burgemeester en wethouders tot het nemen van maatregelen gaat de netbeheerder zo spoedig mogelijk over tot de uitvoering, doch niet later dan dertien weken na de datum van ontvangst van het verzoek.

  • e.

   Een verzoek om aanpassing bevat ten minste:

   • een tekening met daarop aangegeven het definitieve ontwerp voor de nieuwe situatie;

   • een tekening met daarop aangegeven het tracé voor de te verleggen leidingen;

 • 2.

  Als ten gevolge van werkzaamheden, niet zijnde gemeentelijke werkzaamheden, verlegging wijziging of verwijdering van enig eigendom van de gemeente noodzakelijk is, dan wel ten behoeve van werkzaamheden speciale voorzieningen moeten worden getroffen, komen de kosten ervan voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er redelijkerwijs aanleiding bestaat om de kosten over meerdere partijen te verdelen, dan wel om geen kosten in rekening te brengen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders geven van hun voornemen van een werk, zijnde de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente, waarvan de verlegging van kabels en leidingen van netbeheerders het gevolg kan zijn, zo spoedig mogelijk een schriftelijke mededeling aan de netbeheerder. Deze mededeling bevat ten minste:

 • de omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden;

 • de vermelding van de mogelijk te verleggen leidingen;

 • een tekening van het plangebied met daarop aangegeven de plangrenzen;

 • een tekening met daarop aangegeven de bestaande situatie;

 • een tekening met daarop aangegeven de voorlopig ontwerp voor de nieuwe situatie;

 • een tekening met daarop aangegeven een voorlopig ontwerp voor het tracé voor de te verleggen leidingen;

 • a.

  een uitnodiging voor een overleg met burgemeester en wethouders binnen 2 weken na dagtekening, waarvoor alle betrokken netbeheerders worden uitgenodigd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders streven naar overeenstemming met de netbeheerder over de verlegging, uitvoering en planning met als doel een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten.

 • 5.

  Als tijdens het vooroverleg blijkt dat er sprake is van door de netbeheerder gewenste aanpassingen van kabels of leidingen, anders dan verleggen, krijgt de netbeheerder de gelegenheid om op eigen kosten die leidingen te rijzen, te vervangen of te verwijderen of andere voldoende aanpassingen te verrichten.

 • 6.

  De in het vijfde lid bedoelde werkzaamheden worden zodanig ingepland en uitgevoerd dat de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken geen vertraging oplopen.

 • 7.

  Eventuele nadeelcompensatie in verband met het bepaalde in het eerste lid wordt verleend op basis van, door burgemeester en wethouders vast te stellen, nadere regels.

Artikel 13 Breek- en graafverbod

 • 1.

  Behoudens in geval van spoedeisende werkzaamheden zijn burgemeester en wethouders bevoegd een breek- en graafverbod in te stellen:

  • a.

   bij weersomstandigheden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot overlast of gevaar voor de bewoners en/of schade voor de gemeente;

  • b.

   als de uitvoering van werkzaamheden tot een wezenlijke obstructie voor een evenement kan leiden.

 • 2.

  De termijnen bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 4 worden op verzoek van de grondroerder verlengd met de periode van het breek- en graafverbod.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders informeren de betrokken partijen zo spoedig mogelijk over de instelling en de beëindiging van een breek- en graafverbod. Die informatieverstrekking vindt elektronisch, uiterlijk op de dag voorafgaande aan die instelling of beëindiging, plaats.

Artikel 14 Overleg

 • 1.

  Burgemeester en wethouders organiseren periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente Meierijstad bekende netbeheerders en andere betrokken partijen of belanghebbenden worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit overleg worden de plannen van de gemeente Meierijstad en van de diverse netbeheerders en andere betrokken partijen of belanghebbenden besproken en afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 15 Niet-openbare kabels en/of leidingen

 • 1.

  Bij werkzaamheden aan niet-openbare kabels en/of leidingen is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente Meierijstad met betrekking tot niet-openbare kabels en/of leidingen.

 • 3.

  Niet-openbare kabels en/of leidingen worden op verzoek van burgemeester en wethouders op gronden genoemd in artikel 7, lid 1 van dit artikel, op kosten van de eigenaar van de kabels en/of leidingen verlegd.

Artikel 16 Informatieplicht

 • 1.

  De netbeheerder stelt burgemeester en wethouders onverwijld en schriftelijk in kennis van het in of uit gebruik nemen van een kabel en/of leiding. Dit geldt ook als een kabel en/of leiding niet langer ten dienste staat van een netwerk in of op openbare gronden. Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en/of leidingen verlangen.

 • 2.

  De netbeheerder stelt burgemeester en wethouders in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.

Hoofdstuk 4 toezicht en Handhavingsbepalingen

Artikel 17 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18 Intrekking oude verordeningen

De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Veghel, de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Schijndel en de Telecommunicatieverordening Sint-Oedenrode 2008 worden ingetrokken.

Artikel 19 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Een krachtens de artikel 18 genoemde verordening of een door de voormalige gemeente Sint Oedenrode anderszins verleende vergunning of instemming voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen geldt als een vergunning of instemmingsbesluit verleend krachtens deze verordening.

 • 2.

  Op aanvragen en meldingen waarop bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een beslissing genomen.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Artikel 21 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid op grond van afweging van de te behartigen belangen en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid in incidentele en uitzonderlijke gevallen af te wijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: AVOI Meierijstad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Meierijstad in zijn openbare vergadering van 19 september 2019

De griffier,

De burgemeester,