Besluit van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent het aanwijzen van categorieën vechtsportwedstrijden of gala’s waarvoor een evenementenvergunning nodig is

Geldend van 16-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent het aanwijzen van categorieën vechtsportwedstrijden of gala’s waarvoor een evenementenvergunning nodig is

De burgemeester van Westland;

Gelet op de artikelen 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2019 (verder: APV) dat luidt:

Artikel 2:24 Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder h van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   een activiteit als bedoeld 2:39 van deze verordening;

  • g.

   sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f en een wedstrijd op of aan de weg voor zover in het geregelde wordt voorzien door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht op een openbare plaats, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een openbare plaats.

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue;

  • f.

   een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of gala’s.

 

overwegende dat:

 

 • de aanpak van ondermijnende criminaliteit is benoemd In het Westlands Veiligheidsbeleid 2019-2022 als één van de prioriteiten;

 • het voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit van belang is dat de gemeente beschikt over instrumentarium om dit tegen te gaan en waar mogelijk te staken;

 • uit diverse rapportages blijkt dat bij sommige grootschalige full-contactvechtsportevenementen een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het vechtsportevenement;

 • het daarom gewenst is dat de burgemeester categorieën vechtsportwedstrijden of gala’s aanwijst die vallen onder de vergunningplicht;

 

besluit:

 • 1.

  de volgende categorieën vechtsportwedstrijden of gala’s aan te wijzen waarvoor op grond van artikel 2:24, tweede lid onder f van de APV Westland 2019, een evenementenvergunning nodig is:

  • a.

   Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts en cage fight (kooigevecht);

  • b.

   Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten. 

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Naaldwijk, 7 januari 2020,

De burgemeester van Westland,

B.R. Arends

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar de burgemeester, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener;

 • f.

  indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoek ik u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon 088 - 36 222 00. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijs ik u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.