Regeling vervallen per 01-05-2020

Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020

Geldend van 27-01-2020 t/m 30-04-2020

Intitulé

Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 januari 2020 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS NIEUWKOMERS DELTAPLAN HOGE ZANDGRONDEN 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursovereenkomst: de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016–2021 in Regio Zuid van de samenwerkende Partijen in het Deltaplan Hoge Zandgronden in Zuid-Nederland van 2 oktober 2015 (Staatscourant 2015, 33643).

 • b.

  Werkprogramma: het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021 getiteld: ‘Wel goed watergeven, Werkprogramma Hoge Zandgronden 2016–2021’, bijlage bij de bestuursovereenkomst en bestuurlijk geaccordeerd door de Stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas en Deltaplan Hoge Zandgronden op 21 mei 2015. Het werkprogramma is als bijlage bij deze Nadere subsidieregels gevoegd.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Doel van deze regeling is het ondersteunen van de uitvoering van maatregelen welke bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de zoetwatervoorziening in Nederlands Limburg zoals bedoeld in het werkprogramma, waardoor ook in de toekomst voldoende schoon zoet (grond)water beschikbaar blijft. De noodzaak van bedoelde maatregelen is onder meer gebleken tijdens de droogteproblematiek in 2018.

Artikel 3 Aanvrager

Rechtspersonen die nog niet hebben deelgenomen aan de realisatie van de bestuursovereenkomst of deze overeenkomst nog niet hebben ondertekend, kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Er dient sprake te zijn van (een) maatregel(en) die is/zijn gericht op minimaal twee van de volgende te realiseren effecten:

  • a.

   Verminderen huidige watervraag en/of voorkomen extra toekomstige watervraag (in verband met veranderend klimaat);

  • b.

   Waterconservering;

  • c.

   Adaptatie aan de effecten van droogte;

  • d.

   Aanvulling (grond)watervoorraad.

 • 2.

  De maatregel(en) dienen aantoonbaar, op basis van informatie over m3 water besparing en m3 water conservering, effectief en in redelijke verhouding tot de subsidiabele kosten bij te dragen aan de zoetwaterdoelen.

 • 3.

  De maatregel(en) dienen te zijn opgenomen in de lijst genoemd in ‘Bijlage b1 Maatregeltypen’ op bladzijde 39 en 40 in de sectie Bijlagen in het werkprogramma, met uitzondering van de volgende maatregeltypen:

  -

  A1b2

  Optimaliseren wateraanvoer (capaciteitsuitbreiding Noordervaart van 5,4 m3/s naar 6,1 m3/s)

  -

  L8b

  Toename bestaande beregening met 5%

  -

  L8a

  Uitbreiden areaal beregening uit grondwater

  -

  L7

  Uitbreiden areaal beregening uit oppervlaktewater

  -

  D1

  Reallocatie waterproductie

  -

  SR1

  Wateraanvoer t.b.v. bevaarbaar houden (en stabiliteit kades)

  -

  SR4

  Optimaliseren waterhuishouding + inrichting zwemplassen

  -

  NF1

  Niet-fysieke maatregelen

  -

  NF2

  Onderzoek

 • 4.

  De maatregel(en) wordt/worden volledig uitgevoerd binnen het grondgebied van de provincie Nederlands Limburg.

 • 5.

  De werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregel(en) mogen niet gestart zijn alvorens de aanvraag is ingediend bij de Provincie Limburg en dienen uiterlijk op 31 december 2021 volledig te zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  de maatregel(en) niet aansluit(en) bij de doelstelling van deze regeling zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;

 • 4.

  de Provincie Limburg dezelfde maatregel(en) al op een andere wijze subsidieert;

 • 5.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 10.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 6 Subsidieplafond

Artikel 7 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 200.000,00 per aanvraag.

Artikel 8 Subsidiabele/niet subsidiabele kosten

 • 1. Van een maatregel als bedoeld in artikel 4 zijn uitsluitend de investeringskosten die rechtstreeks verband houden met de verbetering van de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening subsidiabel.

 • 2. Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2017 e.v. zijn de kosten van de inzet van eigen uren respectievelijk de loonkosten van aanvrager niet subsidiabel.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 30 april 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 27 januari 2020.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 mei 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 januari 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA