Regeling vervallen per 16-03-2023

Integraal veiligheidsbeleid 2020-2022

Geldend van 11-01-2020 t/m 15-03-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Integraal veiligheidsbeleid 2020-2022

Inleiding

Aanleiding

Artikel 38b van de politiewet en artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio’s bepalen dat de gemeenten eens per vier jaar doelen moeten vaststellen voor het veiligheidsdomein in een integraal veiligheidsbeleid. Doordat veiligheid zo verbonden met verschillende beleidsterreinen heeft dit veiligheidsbeleid een integraal karakter. De gemeente heeft de regierol om veiligheid te borgen en is de verbindende schakel tussen de betrokken partijen. Een goede informatievoorziening is een randvoorwaarde voor de regierol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid en voor een effectieve samenwerking.

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, hebben in afstemming met elkaar ieder een eigen integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Deze vier gemeenten hebben hetzelfde basisteam van de politie namelijk het basisteam politie Achterhoek West.

In 2015 is het integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 vastgesteld. Ontwikkelingen in de samenleving vragen om nieuwe overwegingen, verschuivingen in prioriteiten en andere werkwijzen. In dit nieuwe integrale veiligheidsbeleid worden de ontwikkelthema’s/prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven, inzet en capaciteit van de politie, onze netwerkpartners en onze eigen organisatie gevraagd voor het te voeren veiligheidsbeleid. Naast de vaststellingen van ontwikkelthema’s/prioriteiten kunnen er zich ontwikkelingen voordoen binnen het veiligheidsdomein die extra inzet vergen. En kan worden ingespeeld op actuele veiligheidsproblematiek.

Strategisch kader

De 78 gemeenten uit Oost-Nederland, Politie en Openbaar Ministerie werken samen in de aanpak van veiligheid. De strategie van de aanpak van veiligheid wordt op verschillende niveaus bepaald.

In het onderstaande overzicht worden de landelijke en regionale vastgestelde prioriteiten weergegeven. Met de regionale prioriteiten in de vorm van de veiligheidsstrategie en het meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 heeft de raad op 25 april 2019 ingestemd.

afbeelding binnen de regeling

De landelijk vastgestelde prioriteiten, de thema’s zoals aangegeven in de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het Regionale Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022, zijn thema’s die ook voor Bronckhorst van belang zijn. De landelijke en regionale thema’s zijn als uitgangspunt gebruikt bij het bepalen van de lokale prioriteiten.

Looptijd integraal veiligheidsbeleid

Omdat de regionale veiligheidsstrategie en het regionale meerjarenbeleidsplan politie een looptijd hebben van 2019 tot 2022 zullen wij in 2022 starten met een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Zodat deze synchroon loopt met de andere plannen en de politie onze prioriteiten als input kan gebruiken voor hun nieuwe beleidsplannen.

Organisatie en sturing

Burgemeester

De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is daarvoor als eerste aanspreekbaar en politie verantwoordelijk. De burgemeester heeft het opperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en is de gezagsdrager op het terrein van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening.

Op basis van de Politiewet kan de burgemeester voor de uitoefening van het gezag de nodige aanwijzingen geven aan de politie. De burgemeester vervult in relatie tot deze wettelijke taken een coördinerende rol binnen het integraal veiligheidsbeleid. Als lid van het districtscollege (driehoeksoverleg: gemeente, politie en Openbaar Ministerie) heeft de burgemeester zicht op de uitvoering en de voortgang van het integraal veiligheidsbeleid. Deze positie maakt het mogelijk om in te grijpen wanneer het draagvlak vermindert, afspraken niet worden nagekomen of een koerswijziging nodig is.

College

Werkzaamheden van wethouders raken bijna zonder uitzondering het integraal veiligheidsbeleid waardoor veiligheid beschouwd kan worden als een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele college. Veiligheid werkt door op vele terreinen en heeft daardoor raakvlakken met bijna alle gemeentelijke afdelingen. Om deze reden is het noodzakelijk dat het gehele college alert is op veiligheidsaspecten van het gemeentelijk beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van het integraal veiligheidsbeleid.

Gemeenteraad

De gemeenteraad zet veiligheid op de politieke agenda, stelt veiligheidsprioriteiten (kaders) vast en is (mede) betrokken bij het formuleren van de randvoorwaarden en/of middelen die nodig zijn voor een effectief integraal veiligheidsbeleid. De raad stelt de kaders vast en heeft een controlerende taak. De burgemeester dient daarom verantwoording af te leggen over het door haar uitgevoerde gezag aan de gemeenteraad.

Evaluatie

Het integraal veiligheidsbeleid 2020-2022 heeft een looptijd van drie jaar. Jaarlijks wordt na ontvangst van de criminaliteitscijfers bekeken of het veiligheidsbeleid op onderdelen aanpassing behoeft. Daarnaast zal de raad jaarlijks geïnformeerd worden over de trends en ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid in onze gemeente.

Veiligheidsketen

De kern van het veiligheidsbeleid richt zich steeds meer op de burger en de omgeving waarin deze woont, werkt en recreëert. De lokale overheid wil meer burger- en probleemgericht werken. Hierbij is het uitgangspunt dat de samenleving een zelf oplossend en –redzaam vermogen heeft. De veiligheidsketen van waaruit wordt gewerkt ziet er als volgt uit:

afbeelding binnen de regeling

Partners

Op het gebied van veiligheid wordt met veel partners samengewerkt. In de onderstaande afbeelding staan de partners weergegeven waar wij als gemeente in het kader van veiligheid mee samen werken:

afbeelding binnen de regeling

Bronckhorst Lokaal

Politie basisteam Achterhoek West

Het team Achterhoek West kent een groot verzorgingsgebied van 611 km2 en 169.000 inwoners. Het algemeen veiligheidsbeeld van de gemeente Bronckhorst is positief. Bronckhorst behoort tot een van de veiligste gemeenten van de provincie Gelderland. Ook landelijk gezien scoort Bronckhorst goed.

Een van de ontwikkelthema’s van het basisteam is “een meer zichtbare en gebiedsgebonden politie” (GGP). Ook ondermijning is een ontwikkelthema en beide zijn nauw met elkaar verbonden. De komende jaren (meerjarenteamplan politie Achterhoek West 2019-2022) wordt hierin geïnvesteerd.

Wijkagenten zijn de sleutelfiguren binnen het gebiedsgebonden werken. Zij zijn letterlijk het lokale gezicht van de politie en werken vanuit het basisteam probleemgericht aan veiligheid, zo veel mogelijk met partners en burgers. Een wijkagent vormt tevens een belangrijk onderdeel van het lokale netwerk aan scholen en veiligheidspartners. In 2019 is geïnvesteerd in het verbeteren van de positionering van de Operationeel Expert Wijk. Deze participeert in externe netwerken en bevordert de professionaliteit van de wijkagenten. Binnen de gemeente Bronckhorst zijn er 5 wijkagenten en 1 Operationeel Expert Wijkagent (OE Wijk)actief.

Tabel criminaliteitscijfers:

2015

2016

2017

2018

2019

*t/m september

Diefstal in/uit woning

52

90

72

35

24

Diefstal in/uit box/garage/schuur

24

21

31

5

12

Diefstal uit/vanaf personenauto

49

29

22

16

11

Diefstal fiets

60

37

21

18

15

Verkeersongeval met letsel

49

44

25

32

27

Verkeersongeval met dodelijke afloop

2

0

0

2

0

Verkrachting

3

4

3

2

0

Aanranding

4

2

5

3

1

Sexting

0

0

3

5

3

Doodslag/moord

4

5

2

2

2

Bedreiging

24

8

13

13

5

Brandstichting

2

2

3

2

4

Overlast i.v.m. alcohol/drugs

10

8

6

5

11

Overige drugsdelicten

3

2

3

4

3

Vandalisme/baldadigheid

15

11

16

21

18

Burenruzie (zonder vervolg)

86

69

63

69

47

Huiselijke twist (zonder vervolg)

10

16

16

15

17

Diefstal in/uit winkel

7

2

2

3

1

Diefstal in/uit bedrijf/kantoor

13

12

16

16

5

Diefstal in/uit sportcomplex

3

2

3

2

5

Winkeldiefstal

8

10

11

8

10

Geluidshinder horeca

4

5

6

8

4

Geluidshinder evenement

11

8

7

7

9

Overlast door verward/overspannen persoon

73

73

87

134

112

Overlast jeugd

85

62

70

57

51

Afsteken vuurwerk

30

33

30

17

6

Vervaardigen harddrugs

1

0

0

0

1

Vervaardigen softdrugs

13

7

6

9

7

Cybercrime

5

8

1

3

2

Fraude met online handel

33

82

82

66

59

Bovengenoemde cijfers zijn geregistreerde politiecijfers. De aanpak van deze onderwerpen zijn structureel binnen de politiesterkte opgenomen. De politie organiseert capaciteit voor opsporing, handhaving, intake en noodhulp. Een deel van de formatie wordt ook vaak door bovenregionale teams ingevuld die dit ook uitvoeren voor ons gebied. Dat zijn onderwerpen als:

 • -

  Woning/bedrijfsinbraken;

 • -

  Cybercrime;

 • -

  Criminele samenwerkingsverbanden (drugs, mensenhandel, 1% MC);

 • -

  Grootschalige fraude;

 • -

  Kinderporno

Een beperkt deel van de politiecapaciteit kunnen wij als gemeente aanwenden voor de inzet van lokale prioriteiten. Een deel van deze capaciteit wordt ingezet voor de onderwerpen zoals genoemd in de onderstaande uitwerking van de veiligheidsthema’s c.q. uitvoering van de veiligheidsthema’s. Op elk van deze thema’s is de gemeente Bronckhorst al jaren actief en veel van deze onderwerpen kunnen gezien worden als ‘going concern’ en hoeft daarom niet expliciet als ontwikkelthema aangemerkt worden. Wel vragen wij extra inzet voor de voorgestelde prioriteiten/ontwikkelthema’s namelijk; ondermijning en personen met verward gedrag/kwetsbare personen.

Veiligheidsvelden

Op basis van het landelijke Kernbeleid Veiligheid is het brede begrip veiligheid opgedeeld in een aantal thema’s. Het gaat hierbij om de volgende veiligheidsvelden:

 • 1.

  Veilige woon- en leefomgeving

  Dit veiligheidsveld richt zich op het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat daarbij exclusief om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Voor zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid- denk aan verlichting, zichtlijnen, e.d. Essentieel aan dit veiligheidsveld is dat het zowel de veiligheid als leefbaarheid van de buurt betreft. Binnen dit veld spelen zowel objectieve als subjectieve veiligheid een rol.

 • 2.

  Bedrijvigheid en veiligheid

  Het veiligheidsveld ‘’bedrijvigheid en veiligheid’ ’richt zich op een samenleving waar ondernemers hun bedrijfsvoering onbelemmerd kunnen uitvoeren, zonder dat ze hierbij/daarbij hinder ondervinden van criminaliteit en onveiligheid. Binnen dit veiligheidsveld vallen recreatieve en economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Het gaat hierbij om de aanpak van sociale veiligheid zoals winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld.

 • 3.

  Jeugd en veiligheid

  In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal. Het veiligheidsveld richt zich op het verbeteren van de veiligheidsbeleving van jongeren en een afname van jeugdcriminaliteit. Hieronder vallen thema’s als jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol en drugsgebruik en veiligheid in en om de school.

 • 4.

  Fysieke veiligheid

  Centraal staan veiligheidsvraagstukken waarbij bedreiging van de veiligheid door natuur of technologie komt. Binnen het veiligheidsveld ‘’fysieke veiligheid’’ vallen veiligheidsthema’s zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De gemeente, politie, brandweer en de hulpdiensten werken hierbij nauw samen.

 • 5.

  Integriteit en veiligheid

  Centraal staan verschijnselen die (meer) fundamenteel de rechtsorde en veiligheid bedreigen. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een omvangrijk veiligheidseffect. Ze kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. Thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn georganiseerde criminaliteit (ondermijning), radicalisering en polarisatie, en ambtelijke en bestuurlijke integriteit.

Voor de bovenstaande veiligheidsvelden is als leidraad het kernbeleid veiligheid VNG gebruikt.

Uitvoering veiligheidsvelden

In de onderstaande tabellen is beschreven hoe er uitvoering gegeven wordt aan de eerdergenoemde veiligheidsthema’s en de bijbehorende veiligheidsvelden. Bij de uitvoering hiervan is een goede informatiepositie een randvoorwaarde. Deze is dan ook niet apart genoemd maar geldt voor alle veiligheidsthema’s.

Veiligheidsvelden

uitvoering

Veilige woon- en leefomgeving

√ Monitoren en stimuleren WhatsApp groepen

√ Deelname aan het casusoverleg (huiselijk geweld) in de veiligheidskamer

√ Vroegsignaleren en zorg bieden aan personen met verward gedrag/kwetsbare personen

√ Toezicht en handhaving op basis van het lokale Handhavingsuitvoeringsplan

√ Invoeren digitaal opkopersregister

√ Inzetten preventieactiviteiten op veel voorkomende criminaliteit zoals donkere dagen offensief

√ Deelname aan het project buurtbemiddeling

√ Keurmerk veilig Buitengebied voortzetten

√ Handhaving controles op campings/vakantieparken

Bedrijvigheid en veiligheid

√ Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen voortzetten

√ Uitvoering Bibob toets bij aanvraag drank- en horecavergunning

√ Uitvoering geven aan het horecaconvenant

√ Uitvoering geven aan het lokaal evenementenbeleid

√ Aansluiten multidisciplinair evenementenoverleg

Jeugd en veiligheid

√ Ontwikkelingen monitoren en aanpak bespreken in jeugdnetwerkoverleg

√ Justitiële- en risicojongeren worden in de veiligheidskamer besproken

√ Aanpak jeugdprostitutie/pooierboys (deelname in ketenaanpak)

√ Boa’s en halt zijn aanwezig bij evenementen

√ Boa’s sturen jeugdigen door naar halt

√ Halt geeft voorlichting op scholen over o.a. sexting, social media en overlast rondom de jaarwisseling

Fysieke veiligheid

√ Verkeersveiligheidsplan

√ Regionaal risicoprofiel vaststellen

√ Actualiseren rampenbestrijdingsplannen

√ Regionaal risicoplan

√ Deelname aan project ‘’leef samen’’ (slimme (rook)melders waardoor ouderen langer veilig thuis kunnen wonen)

√ Rampenbestrijdingsorganisatie operationeel houden

Integriteit en veiligheid

√ Keurmerk Veilig Buitengebied

o.a. twee jaarlijks een groene nacht en bewustwordingsbijeenkomsten ondermijning voor inwoners

√ Overleg met netwerkpartners en samenwerkingsacties met netwerkpartners

√ Uitvoering geven aan het lokale Bibob beleid

√ Uitvoering geven aan het Regionale Hennepconvenant

√ Uitvoering geven aan het Damoclesbeleid zodat tijdelijk panden gesloten kunnen worden bij drugshandel of hennepkwekerijen

√ Bewustwordingsbijeenkomsten ondermijning organiseren voor interne medewerkers en externe partners (ODA, politie, brandweer)

√ Inrichten gemeentelijk meldpunt waar interne collega’s en externen terecht kunnen met signalen in het kader van ondermijning

√ Deelname aan werkgroep ondermijning Achterhoek en faciliteren projectleider

√ Opstellen lokaal plan van aanpak ondermijning

Prioriteit 1. Ondermijning

Ook de gemeente, in aansluiting op de inzet landelijk en regionaal, staat voor een krachtige aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning is ook een lokaal speerpunt.

afbeelding binnen de regeling

Het is een gegeven dat georganiseerde criminaliteit het lokale gezag kan ondermijnen, de veiligheid en leefbaarheid kan verslechteren en schade op kan leveren voor inwoners en ondernemers. De ‘onderwereld’ maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van de ‘bovenwereld'. Voorbeelden zijn: gemeentelijke vergunningen, huisvesting misbruiken voor illegale praktijken zoals mensenhandel en hennepkwekerijen en witwaspraktijken. Daarom vraagt dit ook op gemeentelijk niveau aandacht.

afbeelding binnen de regeling

Ondermijning is een maatschappelijk probleem dat op alle niveaus voorkomt, van wijk tot wereld en normvervaging in de buurt tot zware criminaliteit. Het verzwakt en misbruikt onze maatschappij met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Uiteindelijk tast dit het vertrouwen van inwoners aan in bijvoorbeeld de overheid, politie en justitie en dus in de rechtstaat. Het is een probleem dat alleen aangepakt kan worden door de gehele overheid, in samenwerking met bedrijven en burgers.

Gemeentelijke aanpak ondermijning op drie hoofdlijnen:

 • 1.

  Op orde brengen van het bestuursrechtelijke gemeentelijk instrumentarium door aanpassing van regelgeving en beleid.

 • 2.

  Bewustwording binnen organisatie gericht op het onderkennen en signaleren van vormen van ondermijning, inrichten van een meldpunt en lokaal casusoverleg en,

 • 3.

  Aanpak van concrete signalen en fenomenen die uit meldingen en het ondermijningsbeeld naar voren komen, in samenwerking met ketenpartners zoals politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

De aanpak van ondermijning kan niet tijdelijk opgepakt worden. Dat zal structureel geborgd moeten worden binnen de organisatie.

Doelstelling: een integrale aanpak op ondermijning, daar waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden/sectoren die daarvoor kwetsbaar zijn.

Instrumentarium:

Een weerbare gemeente begint met het op orde hebben van het eigen instrumentarium. Om als gemeente een effectieve partner binnen de integrale aanpak te kunnen zijn, is het belangrijk dat onze gemeente het basisinstrumentarium op orde heeft. Dit zijn onder andere:

 • Bibob1 beleid;

 • Damocles beleid;

 • Exploitatievergunning (ondermijningsartikel APV);

 • Integriteitsbeleid;

 • Handhaving;

 • Lokaal plan van aanpak ondermijning;

 • Optimaliseren informatiepositie.

Naast het bovengenoemde instrumentarium zal de netwerksamenwerking Keurmerk Veilig Buitengebied voortgezet en verder ontwikkeld worden. Hier werken publiek en private partijen intensief samen in de aanpak van o.a. ondermijning.

Ondermijningsbeelden

Medio mei 2019 is het ondermijningsbeeld van het RIEC2 voor onze gemeente opgeleverd. Dit ondermijningsbeeld is gebaseerd op een integrale informatiesessie met de gemeente en de politie.

Volgens het RIEC is een ondermijningsbeeld: “een strategisch-tactisch onderzoek naar georganiseerde ondermijnende criminaliteit in een geografisch afgebakend gebied, zijnde de gemeente.” Met behulp van de ondermijningsbeelden is geprobeerd in kaart te brengen welke ondermijnende criminele activiteiten plaatsvinden in onze gemeenten, welke locaties daarbij betrokken zijn en welke (rechts)personen hierbij een rol spelen. Verder is er aandacht besteed aan de mogelijke omstandigheden binnen de gemeente, die ondermijnende activiteiten kunnen bevorderen, de zogeheten gelegenheden.

De aanpak van ondermijning is in hoofdlijnen transparant. Gedetailleerde aanpak van de betreffende ondermijningsbeelden, fenomenen en casuïstiek vallen binnen de vertrouwelijkheid van het ambt van de burgemeester.

Uit dit ondermijningsbeeld komen de volgende fenomenen en gelegenheden naar voren:

Fenomenen

Actie

Hennep/Drugs

• Uitvoering van het regionale hennepconvenant

• Sluiting van woningen en schuren op basis van het Damoclesbeleid

• Voorlichting

Witwassen

• Uitvoering van het Bibob beleid

• Uitbreiding van de te onderzoeken categorieën bedrijven/instanties

(Zorg) fraude

• Deze categorie personen/bedrijven opnemen in het Bibob beleid

• Onderzoeken invoering toolkit zorgfraude

Campings/parken

• Indien nodig recreatieparken controleren binnen het Ariadne project

• Structurele controle door de afdeling handhaving

Gelegenheden

Actie

Groot buitengebied

• In het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied samen met de netwerkpartners de gelegenheden en knelpunten beschrijven en deze gezamenlijk aanpakken

Handhavingscapaciteit

• Het zo efficiënt mogelijk inzetten van de handhavingscapaciteit

• Uitvoering van het handhavingsplan

Leegstand buitengebied

• Het in kaart brengen van leegstaande panden in het buitengebied. Hierop eventueel gerichte controle uitvoeren.

Economisch versus veiligheid

• Een goede afweging maken tussen de economische voordelen en de reëel veiligheidsrisico’s.

Actiepunten ondermijning 2020-2023

 • Ondermijningsbeelden periodiek actualiseren;

 • Keurmerk veilig buitengebied verder ontwikkelen en voortzetten;

 • Implementatie lokaal plan van aanpak ondermijning (vaststelling door college);

 • Onderzoeken en invoeren exploitatievergunning voor enkele categorieën;

 • Ontwikkelen informatie gestuurd werken;

 • Intensiveren van de samenwerking met (externe) partners, zoals bijvoorbeeld het organiseren van de “Groene nacht”.

Prioriteit 2. Kwetsbare personen

afbeelding binnen de regeling

Mensen zijn (sociaal) kwetsbaar als de draaglast van de ervaren problemen en tegenslagen te groot is voor de beschikbare draagkracht, waardoor ze worden bedreigd met maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Personen met verward gedrag behoren tot die groep personen die door omstandigheden dreigen af te glijden en van wie het gedrag veel invloed kan hebben op de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen met een licht verstandelijke beperking, dementie, verslaving, inwoners die na detentie hun leven weer op de rit moeten krijgen en gezinnen met problemen op verschillende leefgebieden.

Deze kwetsbare inwoners zijn bovengemiddeld betrokken als dader en/of als slachtoffer bij overlast en veiligheidsproblemen.

Het aantal meldingen bij de politie over personen met verward gedrag is de afgelopen jaren gestegen. Ook binnen de gemeente, de sociale teams, is het aantal casussen welke een relatie hebben met verward gedrag gestegen. Dit is een zorgelijke trend en daarom verdient deze doelgroep ook de komende jaren de aandacht. Die van ons en van die van onze netwerkpartners.

In 2019 (t/m september) zijn er 112 zogenaamde E33-meldingen geregistreerd bij de politie. Deze E33-meldingen zijn meldingen betreffende overlast door verwarde personen of zwervers. In het aantal meldingen dat per jaar binnenkomt, zit een stijgende lijn. Hierbij kan het wel zo zijn dat er meerdere meldingen binnenkomen met betrekking tot één persoon.

Wet verplichte GGZ (Wvggz):

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg treedt in werking op 1 januari 2020. Deze wet regelt onder andere de rechten van de mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Ook is deze wet ter voorkoming van het aantal gedwongen opnamen door in een vroegtijdig stadium de juiste hulp in te zetten. Ook kan er verplichte zorg buiten een GGZ-instelling worden opgelegd.

Doelen:

 • Door implementatie van de plannen over sluitende aanpak en de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de geestelijke gezondheidszorg per 1 januari 2020 waarbij onder andere een meldpunt wordt ingesteld, zou het aantal meldingen over personen met verward gedrag moeten dalen. Ook doordat we op deze manier meer preventief kunnen werken en bij mensen in een vroegtijdig stadium de juiste hulp kunnen bieden om zo excessen te voorkomen;

 • Meer inzicht in de aard en omvang van de problematiek m.b.t. overlast verwarde/kwetsbare personen om dit vervolgens op een adequate manier met alle partijen aan te kunnen pakken;

 • Zoveel mogelijk voorkomen van openbare orde en veiligheidsproblemen.

Wat vragen wij van de politie:

Om overlast van personen met verward gedrag zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de preventie/wijkgerichte aanpak en vroeg signalering wordt gerealiseerd. Naast de gemeente (sociaal domein) en andere netwerkpartners heeft de politie (wijkagent) hierin een rol. Het delen van informatie is hierbij van belang en het integraal aanpakken van casussen en/of situaties. De politie kan binnen de regels van de AVG bij het uitvoeren van de politietaak eventuele signalen doorgeven aan de hulpverlening.

Werkwijze:

Wij werken lokaal en regionaal samen met belangrijke ketenpartners. In de gemeente zijn verschillende periodieke en incidentele overleggen om te signaleren, te bespreken en te handelen. Bij deze overleggen zijn bijvoorbeeld politie, openbaar ministerie, veiligheidskamer, woningcorporaties, GGZ en verslavingszorg betrokken. Daarmee is er een goede basis om samen te werken met de netwerkpartners in het signaleren van probleemsituaties en afstemming over de aanpak daarvan.

Deze samenwerking bestaat onder andere uit:

 • Advies- en meldpunt voor mensen die kampen met psychische nood of hulp;

 • Verbeteren persoons gerichte aanpak (PGA);

 • Leren van praktijkervaringen aan de hand van concrete casuïstiek;

 • Versterken van doorzettingskracht: keten en / of procesregie;

 • Verbeteren informatie-uitwisseling;

 • Deelname aan het casusoverleg kwetsbare personen Veiligheidskamer en indien nodig tijdig een Multi Disciplinair Overleg te starten;

 • Training professionals en vrijwilligers in signaleren en omgaan met (beginnend) verward gedrag;

 • Uitvoering van de Wvggz vanaf 1 januari 2020.

Samenvatting

In dit integraal veiligheidsbeleid 2020-2022 worden de ontwikkelthema’s/prioriteiten benoemd en vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven, inzet en capaciteit van de politie, onze netwerkpartners en onze eigen organisatie gevraagd voor te voeren veiligheidsbeleid. Deze ontwikkelthema’s/prioriteiten zijn breed gedragen door onze samenwerkingspartners in het veiligheidsdomein omdat ze zijn afgestemd met de landelijke en regionale prioriteiten van politie en de rijksoverheid

Het volgende schema geeft daarvan een overzichtelijk beeld.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening


Noot
1

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Noot
2

Regionaal Informatie en Expertisecentrum. Het RIEC ondersteunt convenantpartners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.