Regeling vervallen per 25-12-2018

Verordening commissie bezwaarschriften

Geldend van 03-04-2003 t/m 24-12-2018

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Langedijk;

ieder voor zoveel het hun bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2002,

nummer 112;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

Verordening commissie bezwaarschriften.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft

genomen;

b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op de

bezwaarschriften tegen besluiten van de raad, het college en de

burgemeester.

2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn

ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake

belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

2. De voorzitter en de leden worden door de raad benoemd, geschorst en

ontslagen. Het college doet daartoe een aanbeveling.

3. De raad benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

5. In de commissie kunnen geen personen benoemd worden die deel

uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het

verwerend orgaan.

Artikel 3a Instellen van kamers

1. Het college kan kamers instellen die belast worden met de behandeling

van bepaalde categorieën bezwaarschriften.

2. De samenstelling van de kamers wordt bepaald bij het instellingsbesluit

van het college.

3. Het college kan deskundigen als leden aan de ingestelde kamers

toevoegen

4. Op de werkwijze en samenstelling van de kamers is het bepaalde in deze

verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Secretaris

1. De secretaris van de commissie en haar kamers is een door het college

aangewezen ambtenaar.

2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers aan.

Artikel 5 Zittingsduur

1. De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het

aftreden van de raad.

2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag

nemen.

3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven

hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst

aangetekend.

2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig

mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de A.w.b. worden

voor de toepassing van deze bevordering uitgeoefend door de voorzitter van de

commissie:

a. artikel 2:1, tweede lid;

b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener te stellen termijn;

c. artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de

behandeling door de commissie;

d. artikel 7:4, tweede lid;

e. artikel 7:6, vierde lid;

f. artikel 7:10, eerste lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste

inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij

deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen

daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn

verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting

waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid

worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de A.w.b.

3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het

horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het

verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen belanghebbenden of het

verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het

tijdstip van de zitting te wijzigingen.

3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend

orgaan meegedeeld.

4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of

afwijkingen toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal

leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid van zitting

1. De zitting van de commissie is openbaar.

2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een

van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende

daartoe een verzoek doet.

3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig

zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting

plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijk verslaglegging

1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de A.w.b. vermeldt de namen van

de aanwezigen en hun hoedanigheid.

2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is

gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

Artikel 15 Nader onderzoek

Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, dan kan de voorzitter van de commissie uit

eigen beweging of op verlangen van de commissieleden dit onderzoek houden

Artikel 16 Raadkamer en advies

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het

door haar uit te brengen advies.

2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te

brengen advies.

b. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt

indien die minderheid dat verlangt.

c. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te

nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het advies wordt door de

voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen van advies

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld op 5 september 1995, wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van bekendmaking.

Artikel 20 Citeertitel

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 5 november 2002.
De voorzitter,
De waarnemend griffier,